Hashtag Active learning

53 results for "Active learning"

นวัตกรรม : โรงเรียนวัดละมุด และโรงเรียนบ้านม้า

นวัตกรรม : โรงเรียนวัดละมุด และโรงเรียนบ้านม้า

Starfish Academy
Starfish Academy
17 views • 04.10.22

นวัตกรรมโรงเรียน โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) รุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (CBE)โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฏร์บำรุง)การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study) เป็นแนวคิดและกระ ...

นวัตกรรม : โรงเรียนวัดละมุด และโรงเรียนบ้านม้า
นวัตกรรม : โรงเรียนบ้านดอยคำ และโรงเรียนวัดน้ำดิบ

นวัตกรรม : โรงเรียนบ้านดอยคำ และโรงเรียนวัดน้ำดิบ

Starfish Academy
Starfish Academy
13 views • 04.10.22

นวัตกรรมโรงเรียน โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) รุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (CBE)โรงเรียนบ้านดอยคำแนวทางการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทย ...

นวัตกรรม : โรงเรียนบ้านดอยคำ และโรงเรียนวัดน้ำดิบ
นวัตกรรม : โรงเรียนบ้านยกกระบัตร และโรงเรียนบ้านร้องเรือ

นวัตกรรม : โรงเรียนบ้านยกกระบัตร และโรงเรียนบ้านร้องเรือ

Starfish Academy
Starfish Academy
38 views • 27.09.22

นวัตกรรมโรงเรียน โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (CBE)นวัตกรรมโรงเรียนบ้านยกกระบัตรการอ่าน เป็นทักษะที่จำเป็นต่อชีวิตคนเรามาก ไม่ว่าจะประกอ ...

นวัตกรรม : โรงเรียนบ้านยกกระบัตร และโรงเรียนบ้านร้องเรือ
นวัตกรรม :  โรงเรียนบ้านกองแขก และโรงเรียนบ้านโคก

นวัตกรรม : โรงเรียนบ้านกองแขก และโรงเรียนบ้านโคก

Starfish Academy
Starfish Academy
109 views • 27.09.22

นวัตกรรมโรงเรียนโครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) รุ่นที่ 1 ต่อเนื่องในปี 2564การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (CBE)นวัตกรรม โรงเรียนบ้านกองแขกกระบวนการ STEAM Design Process เป็นกระบวนการจัดกิจกรรมการเ ...

นวัตกรรม : โรงเรียนบ้านกองแขก และโรงเรียนบ้านโคก
Active Teacher ตอน การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ เมื่อครูเปิดโอกาสให้เด็กเป็น Active Learner

Active Teacher ตอน การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ เมื่อครูเปิดโอกาสให้เด็กเป็น Active Learner

Starfish Academy
Starfish Academy
385 views • 20.09.22

ครูพรทิพย์ ทองผาโศภา หรือครูทิพย์ สอนวิชาประวัติศาสตร์ และสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 และปีที่ 4 แห่งโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี (ในโครงการพระราชดำริ) อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ค ...

Active Teacher ตอน การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ เมื่อครูเปิดโอกาสให้เด็กเป็น Active Learner
STEAM Design Process กระบวนการเรียนรู้แห่งอนาคต

STEAM Design Process กระบวนการเรียนรู้แห่งอนาคต

Starfish Academy
Starfish Academy
203 views • 05.09.22

การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา แต่บ่อยครั้งถูกความผิดพลาดปิดกั้น เพราะเด็กๆ ฝังใจ ‘กลัวผิด’ เหมือนมีปีศาจตามหลอกหลอน จนอาจเป็นอุปสรรคที่ทำให้เขาไม่กล้าริเริ่มสร้างสรรค์ แต่ถ้าไม่ลองทำดูก่อน เด็กๆ ก็จะไม่ได้เรียนรู้อะไรเลย จึงเป็นภารกิจของคุณพ่อคุณแม่แล ...

STEAM Design Process กระบวนการเรียนรู้แห่งอนาคต
Active Teacher ตอน ไม่หยุดเรียนรู้ เพื่อก้าวข้ามความท้าทาย

Active Teacher ตอน ไม่หยุดเรียนรู้ เพื่อก้าวข้ามความท้าทาย

Starfish Academy
Starfish Academy
631 views • 02.09.22

ครูเมย์ หรือครูเมล่อน (เมธินี เบ็ญพาด) สอนวิชาภาษาอังกฤษ อยู่โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีครูเมย์เล่าให้ฟังถึงบริบทโรงเรียนว่าเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนจำนวน 252 คน และคุณ ...

Active Teacher ตอน ไม่หยุดเรียนรู้ เพื่อก้าวข้ามความท้าทาย
Active Learning Strategies for Next Generation Learners

Active Learning Strategies for Next Generation Learners

Starfish Academy
Starfish Academy
646 views • 24.08.22

เทคนิคและกลยุทธ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning คือ การเรียนที่เน้นให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับการเรียนการสอน กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูง ด้วยการวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่า ไม่เพียงแต่ผู้เรียนเป็นแค่ผู้ฟังเท่านั้น ผู้เรียน ...

Active Learning Strategies for Next Generation Learners
3 รูปแบบการสอน เปลี่ยนห้องเรียนให้ Active ฟื้นคืนความรู้แบบเร่งด่วน

3 รูปแบบการสอน เปลี่ยนห้องเรียนให้ Active ฟื้นคืนความรู้แบบเร่งด่วน

Starfish Academy
Starfish Academy
515 views • 22.08.22

เปิดเทอมมาคุณครูน่าจะใจหายที่พบว่า ทักษะการอ่านและการคำนวณคณิตศาสตร์ ของนักเรียนบกพร่อง หรือพัฒนาการต่ำกว่าเกณฑ์ที่ควรเป็น หรือที่เคยทำได้ กลับทำไม่ได้จากการตรวจการบ้าน พฤติกรรมที่พอจับสังเกตได้ อย่างเช่น นักเรียนใจลอย ขาดสมาธิในการเรียน ไม่กล้ ...

3 รูปแบบการสอน เปลี่ยนห้องเรียนให้ Active ฟื้นคืนความรู้แบบเร่งด่วน
PLC Happy Hour "การพัฒนาสุขภาวะขั้นพื้นฐาน"

PLC Happy Hour "การพัฒนาสุขภาวะขั้นพื้นฐาน"

Starfish Academy
Starfish Academy
195 views • 26.07.22

กิจกรรม PLC Happy Hour Live Online ครั้งที่ 9 โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 1 และ 2 ต่อเนื่องในปี 2564 หัวข้อ “การพัฒนาสุขภาวะขั้นพื้นฐาน”การพัฒนาสุขภาวะขั้นพื้นฐานของผู้เรียน เป็นนวัตกรรมการศึกษาในการสร้างสภาวะ สังคม โรงเรี ...

PLC Happy Hour "การพัฒนาสุขภาวะขั้นพื้นฐาน"
การสอนให้ Active ตาม 8 องค์ประกอบ

การสอนให้ Active ตาม 8 องค์ประกอบ

Starfish Academy
Starfish Academy
8460 views • 12.07.22

จากการนำ 8 องค์ประกอบ สอดแทรกในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามที่ทาง กคศ. กำหนดใช้เป็นเกณฑ์ในการวัดของครู เพื่อขอมี/เลื่อนวิทยฐานะในสายการสอน หรือ ว9 นั้น เป็นการส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตนเองในด้านของความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) ...

การสอนให้ Active ตาม 8 องค์ประกอบ
โรงเรียนพัฒนาตนเอง สู่ทิศทางการขยายผล ในปี 2565

โรงเรียนพัฒนาตนเอง สู่ทิศทางการขยายผล ในปี 2565

Starfish Academy
Starfish Academy
279 views • 12.07.22

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “โรงเรียนพัฒนาตนเอง สู่แกนนำขยายผล” 7 จังหวัด ภายใต้โครงการบริหารจัดการโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) เสวนา “โรงเรียนพัฒนาตนเอง สู่ทิศทางการขยายผล ในปี 2565โครงการบริหารจัดการโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอ ...

โรงเรียนพัฒนาตนเอง สู่ทิศทางการขยายผล ในปี 2565
เปิดห้องเรียนประสิทธิภาพสูงด้วย Active Learning สู่ผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักเรียน

เปิดห้องเรียนประสิทธิภาพสูงด้วย Active Learning สู่ผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักเรียน

Starfish Academy
Starfish Academy
406 views • 12.07.22

จากการดำเนินโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาครู และโรงเรียนเพื่อยกระดับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (TSQP) รุ่นที่ 1 และ 2 หรือ “โรงเรียนพัฒนาตนเอง” เป็นโครงการพัฒนาต่อเนื่องเพื่อให้คำปรึกษา ติดตามการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียน และให้คำแนะนำแก่ผู้ที่เกี่ยว ...

เปิดห้องเรียนประสิทธิภาพสูงด้วย Active Learning สู่ผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักเรียน
WORKSHOP STEAM PLAY สร้างทักษะให้ลูก ก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 โดย Starfish Education

WORKSHOP STEAM PLAY สร้างทักษะให้ลูก ก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 โดย Starfish Education

Starfish Academy
Starfish Academy
343 views • 05.07.22

เมื่ออาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565 ณ TK Park Central World ทีมงาน Starfish Education ได้จัดกิจกรรมให้กับครอบครัว 21 ครอบครัวที่สนใจเข้าร่วมลงทะเบียนมาโดยเป้าหมายของกิจกรรม คือ การสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปกครอง ผ่านกิจกรรมที่ให้ลงมือปฏิ ...

WORKSHOP STEAM PLAY สร้างทักษะให้ลูก ก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 โดย Starfish Education
TALK STEAM PLAY สร้างทักษะให้ลูก ก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 โดย Starfish Education

TALK STEAM PLAY สร้างทักษะให้ลูก ก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 โดย Starfish Education

Starfish Academy
Starfish Academy
441 views • 04.07.22

เมื่ออาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565 ณ TK Park Central World ทีมงาน Starfish Education ได้จัดกิจกรรมให้กับครอบครัว 21 ครอบครัวที่สนใจเข้าร่วมลงทะเบียนมาโดยเป้าหมายของกิจกรรม คือ การสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปกครอง ผ่านกิจกรรมที่ให้ลงมือปฏิ ...

TALK STEAM PLAY สร้างทักษะให้ลูก ก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 โดย Starfish Education
การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้กับเด็ก

การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้กับเด็ก

Starfish Academy
Starfish Academy
779 views • 06.07.22

“Design Thinking” คือ กระบวนการคิดเชิงออกแบบที่ยืดหยุ่นเพื่อให้ผู้เรียนได้ประโยชน์สูงสุดจากกระบวนการสร้างสรรค์ โดยกระบวนการนี้มักใช้ในงานศิลปะ วิศวกรรม โลกธุรกิจ มหาวิทยาลัย และพื้นที่งานทางสังคมต่าง ๆ ซึ่งคุณครูสามารถนำไปปรับใช้ได้กับทุก ๆ วิ ...

การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้กับเด็ก
ฮาวทูปลุกพลังครู เปลี่ยนห้องเรียนให้ Active

ฮาวทูปลุกพลังครู เปลี่ยนห้องเรียนให้ Active

Starfish Academy
Starfish Academy
432 views • 04.07.22

เมื่อเจอกับสถานการณ์ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้การเรียนการสอนส่วนใหญ่ ต้องสอนในรูปแบบออนไลน์ แต่เมื่อเรียนออนไลน์ก็ทำให้เกิดปัญหาต่างๆหลายประการ เช่น ขาดแคลนอุปกรณ์ในการเรียนรู้ สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ดี การขาดความรู้ความเข้า ...

ฮาวทูปลุกพลังครู เปลี่ยนห้องเรียนให้ Active
โค้ชเล่าเรื่อง จากโรงเรียนห่างไกล ครูไทยใจสู้ไม่แพ้กัน

โค้ชเล่าเรื่อง จากโรงเรียนห่างไกล ครูไทยใจสู้ไม่แพ้กัน

Starfish Academy
Starfish Academy
356 views • 09.05.22

เมื่อเด็กๆ ส่วนใหญ่ไม่ใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร ในการเรียนจำเป็นของใช้หลักสูตรภาษาถิ่นร่วม ทำให้ครูให้ความสำคัญกับการที่จะทำให้นักเรียนอ่านให้ออกเขียนให้ได้ ครูจึงสอนจากตำรา เด็กๆ จึงเกิดการเรียนรู้แบบท่องจำ แต่ยังขาดการเรียนรู้ในการปฏิบัติและลงมือทำต่อให้เ ...

โค้ชเล่าเรื่อง จากโรงเรียนห่างไกล ครูไทยใจสู้ไม่แพ้กัน
การวัดและการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน

การวัดและการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน

Starfish Academy
Starfish Academy
843 views • 02.05.22

กิจกรรม PLC Teacher ครั้งที่ 5 โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564 หัวข้อ การวัดและการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนกิจกรรม PLC Teacher ครั้งที่ 5 การวัดและการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมการแลกเปลี่ยน ...

การวัดและการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน
สอนอย่างไรให้ (ครู) Active

สอนอย่างไรให้ (ครู) Active

Starfish Academy
Starfish Academy
1450 views • 11.04.22

ก่อนที่ครูจะสอนเด็กๆ ให้เกิดการเรียนรู้ที่ Active มากขึ้น ครูจำเป็นที่จะต้องมีการจัดการเรียนการสอนที่ Active และน่าสนใจ ซึ่งสิ่งนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นการเรียนรู้ของเด็ก ซึ่งกิจกรรม Workshop ในครั้งนี้ ภายใต้หัวข้อ “สอนอย่างไรให้ (ครู) Active” จะเป็นแ ...

สอนอย่างไรให้ (ครู) Active