Tag

Active learning


Blogs (4)

การจัดการศึกษาแบบ Active Learning บน Online Platform ในยุค COVID 19

การจัดการศึกษาแบบ Active Learning บน Online Platform ในยุค COVID 19

รศ.ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์
รศ.ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์

ในสภาวะการณ์ปัจจุบันมีความเป็นไปได้สูงที่สถานการณ์โรคระบาดจะยืดเยื้อไปอีกนาน ความเป็นโลกาภิวัฒน์จะถูกทำลาย เพราะโรคระบาด โลกที่เคยกว้างก็จะแคบลง การศึกษาที่เดิมจะมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะต่างๆเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเป็นพลเ ...

94 views 09.06.20
การบ่มเพาะเด็กและเยาวชนไทยให้มีทักษะชีวิตความสำเร็จตอนที่ 3

การบ่มเพาะเด็กและเยาวชนไทยให้มีทักษะชีวิตความสำเร็จตอนที่ 3

ผศ.ดร. ชไมมน ศรีสุรักษ์
ผศ.ดร. ชไมมน ศรีสุรักษ์

วิธีการ “เลี้ยงดูเล่นเย็นใจ” เพื่ออบรมบ่มเพาะเด็กและเยาวชนไทยให้มีทักษะชีวิตความสำเร็จ ตอนที่ 3ตัวอย่างกิจกรรม“เลี้ยงดูเล่นเย็นใจ” เพื่ออบรมบ่มเพาะเด็กและเยาวชนไทยให้มีทักษะชีวิตความสำเร็จทำอย่างไร?การพัฒนาเด็กและเยาวชน ต้องให้ “โอกาส” ได้เรีย ...

184 views 27.05.20
การบ่มเพาะเด็กและเยาวชนไทยให้มีทักษะชีวิตความสำเร็จตอนที่ 2

การบ่มเพาะเด็กและเยาวชนไทยให้มีทักษะชีวิตความสำเร็จตอนที่ 2

ผศ.ดร. ชไมมน ศรีสุรักษ์
ผศ.ดร. ชไมมน ศรีสุรักษ์

วิธีการ “เลี้ยงดูเล่นเย็นใจ” เพื่ออบรมบ่มเพาะเด็กและเยาวชนไทยให้มีทักษะชีวิตความสำเร็จ ตอนที่ 2การอบรมบ่มเพาะเด็กและเยาวชนไทยให้มีทักษะชีวิตความสำเร็จ เป็นอย่างไร? คำว่า “อบรมบ่มเพาะ” และ “ทักษะชีวิตความสำเร็จ” ในแต่ละคำมีความหมายที่เกี่ยวข้อง ...

247 views 26.05.20
Active Learning กับการประยุกต์ใช้ในการสอนของเด็กๆ

Active Learning กับการประยุกต์ใช้ในการสอนของเด็กๆ

Starfish Academy
Starfish Academy

ช่วงนี้เรียกได้ว่าวงการการศึกษา เต็มไปด้วยแนวการเรียนรู้ที่หลากหลายมากขึ้น เพราะโลกที่พัฒนาทำให้ทุกๆ อย่างเปลี่ยนแปลงตามไปให้ทัน ซึ่งวันนี้ทางผู้เขียนจะมาพูดถึง Active Learning ซึ่งเป็นการเรียนการสอนที่เรียกได้ว่ามีการกล่าวถึงมากที่สุดในช่วงนี้ จะเป็นยั ...

955 views 14.05.20