Hashtag Active learning

64 results for "Active learning"

Future Talk: สร้างสมรรถนะผู้เรียนผ่านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

Future Talk: สร้างสมรรถนะผู้เรียนผ่านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

Starfish Academy
Starfish Academy
141 views • 02.02.23

การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning หรือการจัดการเรียนรู้เชิงรุก เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติและเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้และจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง และในครั้งนี้จะเป็นการพูดคุยในมุมมอง ...

Future Talk: สร้างสมรรถนะผู้เรียนผ่านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
ครูบนดอยกับการสอนแบบ Active Learning

ครูบนดอยกับการสอนแบบ Active Learning

Starfish Academy
Starfish Academy
234 views • 04.01.23

ครูปุ๋ย (นางศนิวาร ชมบุญ) สอนวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ ศิลปะ และประวัติศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำหอม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ครูปุ๋ยเล่าให้ฟังว่ ...

ครูบนดอยกับการสอนแบบ Active Learning
Classroom เรียนรู้แบบ Active Learning

Classroom เรียนรู้แบบ Active Learning

Starfish Academy
Starfish Academy
183 views • 03.01.23

การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่มีหลากหลายรูปแบบ และเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดความเรียนรู้ที่ตรงตามความต้องการและสอดคล้องกับความ ...

Classroom เรียนรู้แบบ Active Learning
Active Teacher ตอน เทคโนโลยีไม่ใช่ภัย เมื่อครูเลือกใช้เป็น

Active Teacher ตอน เทคโนโลยีไม่ใช่ภัย เมื่อครูเลือกใช้เป็น

Starfish Academy
Starfish Academy
462 views • 22.11.22

ครูแสตมป์ (นริศศา ดวงภูเมฆ) สอนวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรีครูแสตมป์เล่าให้ฟังว่าโรงเรียนเป็นโรงเรียนประจำตำบล ขนาดกลาง มีนักเรียนจำนวน 911 คน และคุณครู 52 ...

Active Teacher ตอน เทคโนโลยีไม่ใช่ภัย เมื่อครูเลือกใช้เป็น
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเด็กทุกคน ตลาดนัดการเรียนรู้ โรงเรียนพัฒนาตนเอง สู่การยกระดับคุณภาพโรงเรียน

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเด็กทุกคน ตลาดนัดการเรียนรู้ โรงเรียนพัฒนาตนเอง สู่การยกระดับคุณภาพโรงเรียน

Starfish Academy
Starfish Academy
266 views • 29.11.22

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เพื่อเด็กทุกคน : บทเรียนจากโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่น 1”ภายใต้โครงการบริหารจัดการโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP)ตลาดนัดการเรียนรู้ โรงเรียนพัฒนาตนเอง สู่การยกระดับคุณภาพโรงเรียนการจัดกิจกรรมตลาดนัดการเรียนรู้ โร ...

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเด็กทุกคน ตลาดนัดการเรียนรู้ โรงเรียนพัฒนาตนเอง สู่การยกระดับคุณภาพโรงเรียน
โรงเรียนบ้านปลาดาว ตลาดนัดวิชาการ พาทัวร์ห้องเรียนนวัตกรรม

โรงเรียนบ้านปลาดาว ตลาดนัดวิชาการ พาทัวร์ห้องเรียนนวัตกรรม

Starfish Academy
Starfish Academy
380 views • 29.11.22

กิจกรรมตลาดนัดวิชาการ เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยน แบ่งปันนวัตกรรมการศึกษาของโรงเรียนบ้านปลาดาว ตลอดจนการสร้างเครือข่ายในการเรียนรู้ร่วมกัน โดยผ่านนวัตกรรมการศึกษาของโรงเรียน ได้แก่ 1) นวัตกรรม 3R เป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นโดย ดร.ริชา ...

โรงเรียนบ้านปลาดาว ตลาดนัดวิชาการ พาทัวร์ห้องเรียนนวัตกรรม
Active Teacher ตอน แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ขยายขอบเขตการเรียนรู้อย่างไม่จำกัดด้วย Starfish Labz

Active Teacher ตอน แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ขยายขอบเขตการเรียนรู้อย่างไม่จำกัดด้วย Starfish Labz

Starfish Academy
Starfish Academy
1643 views • 09.01.23

ครูแม้ว หรือคุณครูภัทรานี ภู่ขวัญเมือง สอนวิชาวิทยาการคำนวณและวิชาในกลุ่มเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรีโดยคุณครูเล่าให้ฟังว่า โรงเรียนกาญจนานุเค ...

Active Teacher ตอน แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ขยายขอบเขตการเรียนรู้อย่างไม่จำกัดด้วย Starfish Labz
STAMPER Learning เครื่องมือช่วยครู ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ

STAMPER Learning เครื่องมือช่วยครู ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ

Starfish Academy
Starfish Academy
608 views • 01.11.22

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ หมายถึง การจัดการเรียนรู้โดยการเชื่อมโยงเนื้อหาความรู้ที่เกี่ยวข้องจาก รายวิชาเดียวกันหรือรายวิชาต่างๆ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความคิดรวบยอด มาใช้ในชีวิตจริง คือกระบวนการจัดประสบการณ์การเรีย ...

STAMPER Learning เครื่องมือช่วยครู ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
สร้าง ACTIVE SCHOOL อย่างไรให้โรงเรียนไม่หยุดการเรียนรู้

สร้าง ACTIVE SCHOOL อย่างไรให้โรงเรียนไม่หยุดการเรียนรู้

Starfish Academy
Starfish Academy
521 views • 25.10.22

ในประเทศไทย บริบทของแต่ละโรงเรียนมีความต่างกันในเรื่องของสภาพแวดล้อม เช่น โรงเรียนที่อยู่ในเมือง หรือโรงเรียนที่อยู่ในชนบท ผู้บริหารในฐานะของผู้อำนวยการจะต้องมีการศึกษาหาแนวทางในการพัฒนา ให้โรงเรียนมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยู่ตลอด ...

สร้าง ACTIVE SCHOOL อย่างไรให้โรงเรียนไม่หยุดการเรียนรู้
Maker Education การศึกษาที่มากกว่าแค่ห้องเรียน

Maker Education การศึกษาที่มากกว่าแค่ห้องเรียน

Starfish Academy
Starfish Academy
908 views • 07.11.22

ในโลกยุคใหม่ที่การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา และพ่อแม่ผู้ปกครองก็พร้อมทุ่มเทเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ให้กับลูก การเรียนรู้ของเด็กยุคใหม่จึงไม่จำกัดอยู่แค่ในห้องเรียนอีกต่อไป มีทฤษฎี และกระบวนการที่เกี่ยวกับการเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย ...

Maker Education การศึกษาที่มากกว่าแค่ห้องเรียน
PLC ครั้งที่ 1 : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ห้องย่อยที่ 6 (Learning Box)

PLC ครั้งที่ 1 : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ห้องย่อยที่ 6 (Learning Box)

Starfish Academy
Starfish Academy
370 views • 12.10.22

Starfish Future Labz เป็นกิจกรรม PLC พูดคุยแลกเปลี่ยน เพื่อให้ครูในโรงเรียนเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ Starfish Future Labz ได้แลกเปลี่ยนความคืบหน้าการใช้เครื่องมือ Learning Box เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน ตลอดจนแนวทางในก ...

PLC ครั้งที่ 1 : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ห้องย่อยที่ 6 (Learning Box)
นวัตกรรม : โรงเรียนวัดละมุด และโรงเรียนบ้านม้า

นวัตกรรม : โรงเรียนวัดละมุด และโรงเรียนบ้านม้า

Starfish Academy
Starfish Academy
165 views • 04.10.22

นวัตกรรมโรงเรียน โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) รุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (CBE)โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฏร์บำรุง)การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study) เป็นแนวคิดและกระ ...

นวัตกรรม : โรงเรียนวัดละมุด และโรงเรียนบ้านม้า
นวัตกรรม : โรงเรียนบ้านดอยคำ และโรงเรียนวัดน้ำดิบ

นวัตกรรม : โรงเรียนบ้านดอยคำ และโรงเรียนวัดน้ำดิบ

Starfish Academy
Starfish Academy
168 views • 04.10.22

นวัตกรรมโรงเรียน โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) รุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (CBE)โรงเรียนบ้านดอยคำแนวทางการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทย ...

นวัตกรรม : โรงเรียนบ้านดอยคำ และโรงเรียนวัดน้ำดิบ
นวัตกรรม : โรงเรียนบ้านยกกระบัตร และโรงเรียนบ้านร้องเรือ

นวัตกรรม : โรงเรียนบ้านยกกระบัตร และโรงเรียนบ้านร้องเรือ

Starfish Academy
Starfish Academy
149 views • 27.09.22

นวัตกรรมโรงเรียน โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (CBE)นวัตกรรมโรงเรียนบ้านยกกระบัตรการอ่าน เป็นทักษะที่จำเป็นต่อชีวิตคนเรามาก ไม่ว่าจะประกอ ...

นวัตกรรม : โรงเรียนบ้านยกกระบัตร และโรงเรียนบ้านร้องเรือ
นวัตกรรม :  โรงเรียนบ้านกองแขก และโรงเรียนบ้านโคก

นวัตกรรม : โรงเรียนบ้านกองแขก และโรงเรียนบ้านโคก

Starfish Academy
Starfish Academy
256 views • 27.09.22

นวัตกรรมโรงเรียนโครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) รุ่นที่ 1 ต่อเนื่องในปี 2564การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (CBE)นวัตกรรม โรงเรียนบ้านกองแขกกระบวนการ STEAM Design Process เป็นกระบวนการจัดกิจกรรมการเ ...

นวัตกรรม : โรงเรียนบ้านกองแขก และโรงเรียนบ้านโคก
Active Teacher ตอน การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ เมื่อครูเปิดโอกาสให้เด็กเป็น Active Learner

Active Teacher ตอน การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ เมื่อครูเปิดโอกาสให้เด็กเป็น Active Learner

Starfish Academy
Starfish Academy
775 views • 20.09.22

ครูพรทิพย์ ทองผาโศภา หรือครูทิพย์ สอนวิชาประวัติศาสตร์ และสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 และปีที่ 4 แห่งโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี (ในโครงการพระราชดำริ) อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ค ...

Active Teacher ตอน การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ เมื่อครูเปิดโอกาสให้เด็กเป็น Active Learner
STEAM Design Process กระบวนการเรียนรู้แห่งอนาคต

STEAM Design Process กระบวนการเรียนรู้แห่งอนาคต

Starfish Academy
Starfish Academy
473 views • 05.09.22

การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา แต่บ่อยครั้งถูกความผิดพลาดปิดกั้น เพราะเด็กๆ ฝังใจ ‘กลัวผิด’ เหมือนมีปีศาจตามหลอกหลอน จนอาจเป็นอุปสรรคที่ทำให้เขาไม่กล้าริเริ่มสร้างสรรค์ แต่ถ้าไม่ลองทำดูก่อน เด็กๆ ก็จะไม่ได้เรียนรู้อะไรเลย จึงเป็นภารกิจของคุณพ่อคุณแม่แล ...

STEAM Design Process กระบวนการเรียนรู้แห่งอนาคต
Active Teacher ตอน ไม่หยุดเรียนรู้ เพื่อก้าวข้ามความท้าทาย

Active Teacher ตอน ไม่หยุดเรียนรู้ เพื่อก้าวข้ามความท้าทาย

Starfish Academy
Starfish Academy
957 views • 02.09.22

ครูเมย์ หรือครูเมล่อน (เมธินี เบ็ญพาด) สอนวิชาภาษาอังกฤษ อยู่โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีครูเมย์เล่าให้ฟังถึงบริบทโรงเรียนว่าเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนจำนวน 252 คน และคุณ ...

Active Teacher ตอน ไม่หยุดเรียนรู้ เพื่อก้าวข้ามความท้าทาย
Active Learning Strategies for Next Generation Learners

Active Learning Strategies for Next Generation Learners

Starfish Academy
Starfish Academy
1536 views • 24.08.22

เทคนิคและกลยุทธ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning คือ การเรียนที่เน้นให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับการเรียนการสอน กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูง ด้วยการวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่า ไม่เพียงแต่ผู้เรียนเป็นแค่ผู้ฟังเท่านั้น ผู้เรียน ...

Active Learning Strategies for Next Generation Learners
3 รูปแบบการสอน เปลี่ยนห้องเรียนให้ Active ฟื้นคืนความรู้แบบเร่งด่วน

3 รูปแบบการสอน เปลี่ยนห้องเรียนให้ Active ฟื้นคืนความรู้แบบเร่งด่วน

Starfish Academy
Starfish Academy
902 views • 22.08.22

เปิดเทอมมาคุณครูน่าจะใจหายที่พบว่า ทักษะการอ่านและการคำนวณคณิตศาสตร์ ของนักเรียนบกพร่อง หรือพัฒนาการต่ำกว่าเกณฑ์ที่ควรเป็น หรือที่เคยทำได้ กลับทำไม่ได้จากการตรวจการบ้าน พฤติกรรมที่พอจับสังเกตได้ อย่างเช่น นักเรียนใจลอย ขาดสมาธิในการเรียน ไม่กล้ ...

3 รูปแบบการสอน เปลี่ยนห้องเรียนให้ Active ฟื้นคืนความรู้แบบเร่งด่วน