6 Key Pillars

แนวทางหลักที่ช่วยกำหนดทิศทางการเรียนรู้ ตาม 6 หมวดสำคัญ

การบริหารการศึกษาแห่งอนาคต (Future of Education Administration)

การบริหารการศึกษาแห่งอนาคต

Future of Education Administration

Future of Education Administration
นวัตกรรมในห้องเรียนยุคใหม่ (Ed. Innovation and EdTech Tools)

นวัตกรรมในห้องเรียนยุคใหม่

Ed. Innovation and EdTech Tools

Ed. Innovation and EdTech Tools
ทักษะแห่งอนาคต (Future Skill)

ทักษะแห่งอนาคต

Future Skill

Future Skill
อาชีพในอนาคต (Future of Work)

อาชีพในอนาคต

Future of Work

Future of Work
การดูแลและพัฒนาตนเอง (Self Care and Personal Growth)

การดูแลและพัฒนาตนเอง

Self Care and Personal Growth

Self Care and Personal Growth
การเลี้ยงเด็กในยุคดิจิทัล (Parenting In the Digital Age)

การเลี้ยงเด็กในยุคดิจิทัล

Parenting In the Digital Age

Parenting In the Digital Age

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


การบริหารการศึกษาแห่งอนาคต

Future of Education Administration

Future of Education Administration
การบริหารสถานศึกษายุคใหม่

การบริหารสถานศึกษายุคใหม่

มีความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต เช่น การใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน มีความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการวางแผนและการบริหารงานสถานศึกษา

5 คอร์ส
86 วิดีโอ
41 บทความ
การบริหารสถานศึกษายุคใหม่
Learning Culture for Education

Learning Culture for Education

มีความเข้าใจถึงวัฒนธรรมการเรียนรู้และการสร้างและส่งเสริมวัฒนธรรมนี้ให้กับนักเรียน ครู บุลคลากร เสริมสร้างความสัมพันธ์และความสามารถในการทำงานร่วมกันของบุคลากรในสถานศึกษา

0 คอร์ส
3 วิดีโอ
9 บทความ
Learning Culture for Education
การศึกษาในอนาคต

การศึกษาในอนาคต

เข้าใจและเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตร นวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อสร้างการศึกษาที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษา

10 คอร์ส
2 วิดีโอ
20 บทความ
การศึกษาในอนาคต

นวัตกรรมในห้องเรียนยุคใหม่

Ed. Innovation and EdTech Tools

Ed. Innovation and EdTech Tools
เทคโนโลยีดิจิทัล

เทคโนโลยีดิจิทัล

เป็นการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ อาทิ คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือสื่อออนไลน์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

36 คอร์ส
17 วิดีโอ
165 บทความ
เทคโนโลยีดิจิทัล
เครืองมือครู

เครืองมือครู

เครื่องมือครู คือวิธีการที่ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน เครื่องมือจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อครูได้นำไปใช้อย่างเหมาะสมและถูกวิธี เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายและตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

76 คอร์ส
154 วิดีโอ
264 บทความ
เครืองมือครู
การเรียนแบบบูรณาการ

การเรียนแบบบูรณาการ

การบูรณาการกิจกรรมหรือการศึกษาต่าง ๆ จะมีลักษณะที่เชื่อมโยงกัน ได้แก่ ความรู้ทางวิทย์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และศิลปะช่วยเสริมเรื่องความคิดสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจ ความสุขในการเรียนรู้ สู่การเติบโตอย่างสมดุล

49 คอร์ส
104 วิดีโอ
151 บทความ
การเรียนแบบบูรณาการ

ทักษะแห่งอนาคต

Future Skill

Future Skill
ภาษาและการสื่อสาร

ภาษาและการสื่อสาร

มนุษย์ใช้ภาษาในการสื่อสารโดยพูดแบบตัวต่อตัวหรือใช้สื่อเป็นตัวกลางในการสื่อสาร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพที่สุดคือผู้รับสารจะเข้าใจสิ่งที่เราต้องการจะสื่อได้อย่างครบถ้วน ทักษะการสื่อสารถือเป็นกระบวนการในการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสังคมหรือในกลุ่ม

20 คอร์ส
8 วิดีโอ
59 บทความ
ภาษาและการสื่อสาร
ทักษะสําคัญแห่งโลกอนาคต

ทักษะสําคัญแห่งโลกอนาคต

เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะที่จำเป็นทั้งในปัจจุบันและอนาคต เช่น การทำงานร่วมกันกับผู้อื่น เรียนรู้และการปรับตัว เพื่อให้ได้ผลที่สำเร็จตามเป้าหมาย การพัฒนาทักษะของตนเองในด้านการบริหารจัดการเวลา และการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

19 คอร์ส
2 วิดีโอ
32 บทความ
ทักษะสําคัญแห่งโลกอนาคต
ทักษะการทํางานแบบมืออาชีพ

ทักษะการทํางานแบบมืออาชีพ

ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการทำงาน โดยคำนึงถึงแนวโน้มและความต้องการของตลาดและสังคมในอนาคต ซึ่งมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมภายนอก เพื่อสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในอนาคต

7 คอร์ส
0 วิดีโอ
24 บทความ
ทักษะการทํางานแบบมืออาชีพ

อาชีพในอนาคต

Future of Work

Future of Work
Future Ready

Future Ready

ความสามารถของหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ ที่สามารถทำงานต่างๆแทนมนุษย์ได้ การสร้างทักษะของเด็กให้มีความแตกต่างจากเครื่องจักร และการเรียนรู้ในสิ่งที่กำลังพัฒนาการก้าวสู่โลกอนาคต เป็นสิ่งทีจำเป็น เพื่อการอยู่ร่วมกัน และการอยู่รอดในโลกอนาคต

16 คอร์ส
12 วิดีโอ
35 บทความ
Future Ready
เทรนด์การทํางานยุคใหม่

เทรนด์การทํางานยุคใหม่

การเปลี่ยนแปลงแนวโน้มของการทำงานและสภาพแวดล้อมการทำงานในยุคปัจจุบันที่เน้นให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างประสิทธิภาพในการทำงานที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์และความต้องการของตลาดและสังคม

4 คอร์ส
0 วิดีโอ
71 บทความ
เทรนด์การทํางานยุคใหม่
อาชีพที่เป็นที่ต้องการในอนาคต

อาชีพที่เป็นที่ต้องการในอนาคต

อาชีพที่มีความสำคัญและต้องการในสังคมในอนาคตในระยะยาว มีความเชื่อมโยงกับความเจริญของสังคมและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคต

10 คอร์ส
0 วิดีโอ
13 บทความ
อาชีพที่เป็นที่ต้องการในอนาคต

การดูแลและพัฒนาตนเอง

Self Care and Personal Growth

Self Care and Personal Growth
ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในโลก และสังคม

ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในโลก และสังคม

ปัญหาในสังคมโลกรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคมเมือง เด็กยุคใหม่ต้องเตรียมพร้อมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งต้องศึกษาเรียนรู้ และหาแนวทางการในการแก้ปัญหาต่อไป

8 คอร์ส
16 วิดีโอ
91 บทความ
ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในโลก และสังคม
การดูแลสุขภาพกายและจิตใจ

การดูแลสุขภาพกายและจิตใจ

สิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตของทุกคนในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่า การรู้จักดูแลจัดการกับสุขภาพกาย สุขภาพจิตและวิธีคิดนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะช่วยให้ชีวิตอยู่ได้ด้วยความสุขสมบูรณ์และ มีคุณภาพชีวิตที่ดี

33 คอร์ส
9 วิดีโอ
103 บทความ
การดูแลสุขภาพกายและจิตใจ
คุณธรรมและจริยธรรม

คุณธรรมและจริยธรรม

คุณงามความดีของบุคคลที่กระทำลงไปด้วยความมีสำนึกดีในจิตใจ โดยได้ยึดถือปฏิบัติจนเป็นความเคยชินมายาวนาน อันเป็นลักษณะนิสัยของคนดีที่พึงประพฤติปฏิบัติจนเป็นที่ยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ดีงาม ถูกต้องตามจารีตประเพณีของตนเอง ผู้อื่น และสังคมโดยรวม

11 คอร์ส
13 วิดีโอ
37 บทความ
คุณธรรมและจริยธรรม

การเลี้ยงเด็กในยุคดิจิทัล

Parenting In the Digital Age

Parenting In the Digital Age
พัฒนาการเด็ก

พัฒนาการเด็ก

พัฒนาการของเด็กจะแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา พัฒนาการของเด็กแต่ละบุคคลอาจมีความแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงอายุและสิ่งแวดล้อม จึงต้องส่งเสริมเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัย

14 คอร์ส
27 วิดีโอ
54 บทความ
พัฒนาการเด็ก
เครื่องมือผู้ปกครอง

เครื่องมือผู้ปกครอง

ผู้ปกครองหรือครอบครัว คือ ครูคนแรกของเด็ก ซึ่งจะได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างที่บ้าน สิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเมื่อเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา การเรียนรู้จะต้องเชื่อมต่อและเชื่อมโยงระหว่างสถานศึกษาและครอบครัว จะทำให้การเรียนรู้มีความหมายต่อเด็ก เพราะสามารถเชื่อมโยงสู่ชีวิตจริงที่บ้านได้ด้วย

12 คอร์ส
26 วิดีโอ
241 บทความ
เครื่องมือผู้ปกครอง
การเลี้ยงลูกที่มีความต้องการพิเศษ

การเลี้ยงลูกที่มีความต้องการพิเศษ

การเลี้ยงลูกที่มีความต้องการพิเศษ จะต้องคำนึงถึงการเรียนรู้เฉพาะบุคคล รวมทั้งจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เนื้อหา เครื่องมือและอุปกรณ์ ที่เหมาะสมและตอบสนองต่อความต้องการ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะ และกระบวนการเรียนรู้ อย่างเต็มศักยภาพ

6 คอร์ส
15 วิดีโอ
29 บทความ
การเลี้ยงลูกที่มีความต้องการพิเศษ