Past workshops

แนวทางในการนำ Learning Box ไปใช้ในการสนับสนุนการเรียนรู้ของโรงเรียน

แนวทางในการนำ Learning Box ไปใช้ในการสนับสนุนการเรียนรู้ของโรงเรียน

Starfish Academy
Starfish Academy
July 4th, 2020 https://web.facebook.com/groups/starfish.eef/ 13:30 - 14:30

PLC Happy Hour Live ครั้งที่ 10 หัวข้อ “แนวทางในการนำ Learning Box ไปใช้ในการสนับสนุนการเรียนรู้ของโรงเรียน” ในวันที่ 4 กรกฏาคม 2563 เวลา 13:30 - 14:30 น. ผ่านการถอดประสบการณ์จากการให้คำปรึกษาของโค้ชจากมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ใน 9 เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับการทำ PLC ในเดือนกรกฏาคม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม อาจารย์ธิติ ธีระเธียร ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาครู ผศ.ชฎารัตน์ พิพัฒนนันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาครู อาจารย์ธนิต มินวงษ์ ปรึกษาโครงการสตาร์ฟิชแมคเกอร์ และ Trainer Coach จากมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม

จัดกิจกรรม Home-based Learning อย่างไร ที่ช่วยให้เด็กเกิดความรู้และทักษะศตวรรษที่21

จัดกิจกรรม Home-based Learning อย่างไร ที่ช่วยให้เด็กเกิดความรู้และทักษะศตวรรษที่21

Starfish Academy
Starfish Academy
May 30th, 2020 https://www.facebook.com/StarfishAcademy2019/ 13:30 - 14:30

จากสถานการณ์การระบาดโควิด-19 ที่เกิดขึ้น ทำให้มีการปิดภาคเรียนที่ยาวนาน เมื่อเด็กต้องอยู่บ้านแล้วจะช่วยให้เด็กๆเรียนรู้ได้อย่างไร ? ชวนทุกท่านรับชม PLC HAPPY HOUR LIVE ครั้งที่ 8 ในหัวข้อ "จัดกิจกรรม Home-based Learning อย่างไร ที่ช่วยให้เด็กเกิดความรู้และทักษะศตวรรษที่21" ?พบกันวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคมนี้ เวลา 13:30 - 14:30 น. นะคะ โดยสามารถรับชมได้ผ่านทาง FB Group ของกลุ่มแกนนำพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ เข้าถึงได้ที่ https://www.facebook.com/groups/starfish.eef/ และแฟนเพจของ Starfish Academy เข้าถึงได้ที่ https://www.facebook.com/StarfishAcademy2019/ ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม Plc Happy Hour Live ครั้งที่ 8 https://forms.gle/sxtdmM3HrSdzBMvCA #starfishacademy #กสศ #HomebasedLearning #ทักษะศตวรรษที่21 #โควิด19 #Learningbox #หยุดอยู่บ้านไม่หยุดเรียนรู้ #การศึกษาไทย #การจัดการเรียนรู้

แนวทางการเตรียมพร้อมเพื่อการสอนทางไกลในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19

แนวทางการเตรียมพร้อมเพื่อการสอนทางไกลในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19

Starfish Academy
Starfish Academy
April 25th, 2020 https://www.facebook.com/StarfishAcademy2019/ 13:30 - 14:30

เตรียมพร้อมเพื่อการสอนทางไกลในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้เชี่ยวชาญในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบออนไลน์ ผู้บริหารในโรงเรียนบ้านปลาดาว และครูผู้มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ?ในวันที่ 25 เมษายน 2563 ⏰ เวลา 13:30 - 14:30 น. ?สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/TcEELDgEz5F1XisJ9 และสามารถรับชมได้ผ่านทาง FB Group ของกลุ่มแกนนำพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ เข้าถึงได้ที่ https://www.facebook.com/groups/starfish.eef/ และแฟนเพจของ Starfish Academy เข้าถึงได้ที่ https://www.facebook.com/StarfishAcademy2019/ #Starfishacademy #กสศ. #แนวการสอน #เทคโนโลยี #โควิด19

การใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

การใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

Starfish Academy
Starfish Academy
March 28th, 2020 https://www.facebook.com/StarfishAcademy2019/ 13:30 - 14:30

พบกับ PLC Happy Hour Live ครั้งที่ 5 ? ในหัวข้อ “การใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน” ?โดยครั้งนี้ท่านจะได้พบกับผู้เชี่ยวชาญและครูผู้มีประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่น่าสนใจ เช่น TPACK Model กับการบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ตัวอย่างเครื่องมือและกิจกรรมในการใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในวิชาและระดับชั้นต่างๆ และสามารถรับชมได้ผ่านทาง Facebook Page ของ Starfish Academy #starfishacademy #PLC #พัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ #กสศ.