Workshop ล่าสุด

การใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

การใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

Starfish Academy
Starfish Academy
March 28th, 2020 Online 13:30 - 14:30

พบกับ PLC Happy Hour Live ครั้งที่ 5 🖐 ในหัวข้อ “การใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน” 👉โดยครั้งนี้ท่านจะได้พบกับผู้เชี่ยวชาญและครูผู้มีประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่น่าสนใจ เช่น TPACK Model กับการบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ตัวอย่างเครื่องมือและกิจกรรมในการใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในวิชาและระดับชั้นต่างๆ และสามารถรับชมได้ผ่านทาง Facebook Page ของ Starfish Academy #starfishacademy #PLC #พัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ #กสศ.

แนวทางการเตรียมพร้อมเพื่อการสอนทางไกลในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19

แนวทางการเตรียมพร้อมเพื่อการสอนทางไกลในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19

Starfish Academy
Starfish Academy
April 25th, 2020 https://www.facebook.com/StarfishAcademy2019/ 13:30 - 14:30

เตรียมพร้อมเพื่อการสอนทางไกลในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้เชี่ยวชาญในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบออนไลน์ ผู้บริหารในโรงเรียนบ้านปลาดาว และครูผู้มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 📅ในวันที่ 25 เมษายน 2563 ⏰ เวลา 13:30 - 14:30 น. 📌สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/TcEELDgEz5F1XisJ9 และสามารถรับชมได้ผ่านทาง FB Group ของกลุ่มแกนนำพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ เข้าถึงได้ที่ https://www.facebook.com/groups/starfish.eef/ และแฟนเพจของ Starfish Academy เข้าถึงได้ที่ https://www.facebook.com/StarfishAcademy2019/ #Starfishacademy #กสศ. #แนวการสอน #เทคโนโลยี #โควิด19