ล้อมวงชวนคุย! เพื่อเพิ่มทักษะการวิเคราะห์

ล้อมวงชวนคุย! เพื่อเพิ่มทักษะการวิเคราะห์

Starfish Academy
Starfish Academy
04.04.20
17 views

การที่ครูจะสอนความรู้ให้กับเด็ก ๆ นั้นมันมีประสิทธิผลที่มากพออย่างแน่นอน ทั้งการสอนอ่าน สอนเขียน สอนพูด แต่สิ่งที่เด็ก ๆ ได้รับไปนั้นเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเด็ก ๆ ได้นำความรู้ที่พวกเค้าได้ร่ำเรียนไปนั้น ...


Blog Tags

ศิลปะ สังเกต ธรรมชาติ กิจกรรมสร้างสรรค์ Learning By Doing บทบาทของครู ผู้สร้างและเผยแพร่ความรู้ สื่อออนไลน์ วัฒนธรรม บทบาทครู ทักษะการคิด กระบวนการคิด รูปแบบการคิด วินัยเชิงบวก พฤติกรรม การตัดสินใจ การแสดงออก เทคโนโลยี รู้เท่าทันสื่อ ผู้ปกครอง บทบาทผู้ปกครอง โรงเรียน เหมาะสมกับวัย ความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาการ แก้ปัญหา พัฒนาการด้านอารมณ์ ประสบการณ์การเรียนรู้ Growth mindset การสื่อสาร ปฐมวัย Learning Style สุขภาพเด็ก การดูแลสุขภาพ ทักษะการเรียนรู้ สุขภาพ โรคซึมเศร้า ดนตรี เคลื่อนไหวและจังหวะ หลักการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ เกมการศึกษา ภาษา ภาษาจีน เกมการ์ด จริยธรรม โค้ดดิ้ง การบ้าน ห้องเรียน สิ่งแวดล้อม การจัดประสบการณ์ เด็กหลังห้อง ความเลื่อมล้ำ การศึกษาไทย การดำรงชีวิต โควิด-19 เศรษฐกิจ Covid-19 ไวรัสโคโรนา แอพพลิเคชั่น ประชาธิปไตย

Blogs (95)