Starfish Education

Starfish Education

Starfish Education ให้บริการการพัฒนาทางวิชาชีพ พัฒนาโรงเรียนอย่างเป็นระบบการศึกษา ด้านนวัตกรรมการเรียนรู้สมัยใหม่ และการบริหารจัดการการศึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการเป็นผู้ปฏิบัติ (practitioner) โค้ช และ ที่ปรึกษาของนักการศึกษาทั่วประเทศ

นวัตกรรมการเรียนรู้ และการบริหารจัดการศึกษา ของ Starfish Education ถูกคิดค้นและนำไปใช้ในโรงเรียนบ้านปลาดาว ซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดเชียงใหม่ และได้ขยายผลไปใช้ในโรงเรียนมากกว่า 400 แห่งในประเทศไทย ซึ่งนวัตกรรมทั้งหมดมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย พัฒนาทักษะ และสมรรถนะอนาคต รวมถึงการบริหารจัดการโรงเรียนที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

แนวทางการพัฒนาวิชาชีพเน้นให้นักการศึกษาสามารถนำแนวคิด และเครื่องมือไปประยุกต์ใช้ตามบริบทของตนเอง ในบรรยากาศที่สนุกสนาน เป็นกันเอง และแน่นไปด้วยองค์ความรู้และกิจกรรมพัฒนาทักษะต่างๆ และที่สำคัญมีชุมชนพัฒนาวิชาชีพที่เข้มแข็ง ทำให้การเรียนรู้เป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง

เรามุ่งมั่นทำงานด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างทางออก ของการศึกษา ที่มีความหมายและการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกสำหรับ ทุกคน ทั้งในวันนี้ และอนาคต"

MAKERSPACE

พื้นที่หรือบริเวณที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้พื้นที่ได้สร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ขึ้นตามความสนใจ เปิดโอกาสให้ทุกคนได้คิดค้นคว้า ออกแบบ วางแผน แลกเปลี่ยน แบ่งปัน สร้างและพัฒนาผลงาน นำไปสู่การสร้างนวัตกรรม ผ่านกระบวนการ STEAM DESIGN PROCESS

คิดค้นโดย ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร

© Copyright. All rights reserved by Starfish Education.

MAKERSPACE กับการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ

Package 1

Starfish Makerspace

พัฒนาห้องเรียนแบบ Active Learning ด้วยนวัตกรรม Makerspace

Package 2

Makerspace Design and Delivery

ปรึกษา/ออกแบบ การสร้างพื้นที่ Makerspace ให้เหมาะสมกับ บริบทของโรงเรียน

Package 3

Teacher Professional Development

พัฒนาเพื่อสร้างคุณครูต้นแบบ Makerspace ในโรงเรียน

Package 4

Makerspace Consultation

ให้คำปรึกษาหลังติดตั้ง Makerspace ด้านการนำไปใช้ ในห้องเรียนและการประเมิน ผู้เรียน รวมถึงการออกแบบ พื้นที่ และการจัดพื้นที่

Package 5

School Management Consultation

ช่วยพัฒนาด้านระบบการบริหาร จัดการโรงเรียนและห้องเรียน

Package 1

Starfish Makerspace

พัฒนาห้องเรียนแบบ Active Learning ด้วยนวัตกรรม Makerspace

Online

2 ชั่วโมง

 • แนะนำให้รู้จักการเรียนการสอนแบบ Active Learning ผ่านกิจกรรม Makerspace
 • แนะนำเครื่องมือการพัฒนาครูด้วยแพลตฟอร์มการเรียนรู้แบบออนไลน์ (Starfish Labz)
 • แนะนำเครื่องมือการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง (Starfish Class)

Onsite

6 ชั่วโมง

 • เรียนรู้การจัดการเรียนการสอนแบบ Acitve Learning ผ่านกิจกรรม Makerspace และศึกษาดูงานที่โรงเรียนบ้านปลาดาว
 • นวัตกรรม 3R
 • Project / Problem Based Learning
ระยะเวลา Onsite: 3 วัน 2 คืน
สถานที่: Starfish Makerspace อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

สิ่งที่จะได้รับ

 • Workshop Online แนะนำนวัตกรรม EdTech จาก StarFish Education ฟรี!
 • Workshop Onsite Starfish Makerspace แบบจัดเต็ม สอนครูลงมือทำจริง ครูเรียนรู้ การใช้เครื่องมือการจัด การเรียนการสอนสำหรับห้องเรียน โดยสามารถนำ กระบวนการ STEAM Design Process ไปใช้ได้จริง เพื่อสร้างห้องเรียนแบบ Active Learning
 • ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านปลาดาว ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบ นวัตกรรมเหรียญทองระดับประเทศ และผ่านการประเมิน จาก สมศ. ในระดับดีเยี่ยมทุกมาตรฐาน

สิทธิพิเศษ

 • Free ใช้เครื่องมือ Starfish Labz และ Starfish Class
 • Free เข้าร่วม Starfish Community
 • Free สิทธิเข้าร่วม Exclusive Workshop(Kru สอน Cool / Kru Club / etc.)
 • ได้รับข้อมูลข่าวสาร เข้าร่วมโครงการ ก่อนใคร!!!