Workshops

Workshop ที่จะจัดในเร็วๆ นี้

การประยุกต์ใช้กฎ 10 เท่าสำหรับการเรียนออนไลน์

การประยุกต์ใช้กฎ 10 เท่าสำหรับการเรียนออนไลน์

September 30th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy

การที่คนเราจะประสบความสำเร็จเรื่องใดๆนั้น มักจะมีเคล็ดลับของความสำเร็จ สำหรับวิทยากรนั้นกว่าจะประสบความสำเร็จใช้หลากหลายวิธี โดยกฎที่ใช้คือ กฎ 10 เท่า แล้วกฎ 10 เท่านั้นคืออะไรหาคำตอบไปด้วยกันของนิยามที่มาของกฎ 10 เท่า จุดประสงค์ของการนำกฎ 10 เท่าประยุกต์ใช้ในการเรียนออนไลน์ประสบการณ์การเรียนออนไลน์ พร้อมทั้งการถอดบทเรียนจากหนังสือที่ได้อ่านเป็นเรื่องของการนำกฎ 10 เท่ามาประยุกต์ใช้ผ่านรูปแบบการนำเสนอ ในระหว่างนั้นมีการถาม-ตอบ ข้อสงสัย หรือมีการใช้เกมเพื่อส่งเสริม กระตุ้นการเรียนรู้ ประกอบเนื้อหาหรือความเกี่ยวข้องกัน ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจของนิยามกฎ 10 เท่า การนำความรู้ที่ได้เรื่องของกฎ 10 เท่า นำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานส่วนอื่นๆที่นอกเหนือจากประยุกต์ทางด้านการเรียนออนไลน์การเผยแพร่แบ่งปันเนื้อหาสาระความรู้ให้กับบุคคลอื่นๆเพื่อเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต (A lifelong learning society) การศึกษาแนวใหม่แห่งศตวรรษที่ 21 ที่จะเป็นทักษะชีวิตให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขในท่ามกลางที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่รวดเร็ว

Starfish Academy

Starfish Academy

ลงทะเบียนยังว่าง: 206
การประยุกต์ใช้กฎ 10 เท่าสำหรับการเรียนออนไลน์

Workshop ที่ผ่านมา

สร้างผู้เรียนอย่างไรให้เกิด 3 สนุก ได้แก่สนุกเรียน สนุกคิด และสนุกเมื่อได้ออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน
4.9

สร้างผู้เรียนอย่างไรให้เกิด 3 สนุก ได้แก่สนุกเรียน สนุกคิด และสนุกเมื่อได้ออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน

August 10th, 2023
19:00 - 20:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

สร้างผู้เรียนอย่างไรให้เกิด 3 สนุก ได้แก่สนุกเรียน สนุกคิด และสนุกเมื่อได้ออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน
การบูรณาการสู่สังคมและความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
4.9

การบูรณาการสู่สังคมและความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

August 5th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

การบูรณาการสู่สังคมและความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
แนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรู้นำไปสู่การทำวิจัยในอนาคต
4.8

แนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรู้นำไปสู่การทำวิจัยในอนาคต

July 29th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

แนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรู้นำไปสู่การทำวิจัยในอนาคต
การสอนของครูสู่ผลลัพธ์ของผู้เรียนตามเกณฑ์ วPA
4.9

การสอนของครูสู่ผลลัพธ์ของผู้เรียนตามเกณฑ์ วPA

July 27th, 2023
19:00 - 20:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

การสอนของครูสู่ผลลัพธ์ของผู้เรียนตามเกณฑ์ วPA
Chat GPT ตัวช่วยสร้างข้อคำถามใน ClassPoint
4.9

Chat GPT ตัวช่วยสร้างข้อคำถามใน ClassPoint

July 22nd, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

Chat GPT ตัวช่วยสร้างข้อคำถามใน ClassPoint
เสริมทักษะ Content creator ให้ครูยุคใหม่สร้างสื่อให้โดนใจด้วย Tiktok
4.9

เสริมทักษะ Content creator ให้ครูยุคใหม่สร้างสื่อให้โดนใจด้วย Tiktok

July 15th, 2023
13:30 - 15:30
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

เสริมทักษะ Content creator ให้ครูยุคใหม่สร้างสื่อให้โดนใจด้วย Tiktok