Workshops

Workshop ที่จะจัดในเร็วๆ นี้

พลิกโฉมการเรียนรู้ ครูเราทำได้ (เรียนรู้อย่างมีความสุขด้วย BBL)

พลิกโฉมการเรียนรู้ ครูเราทำได้ (เรียนรู้อย่างมีความสุขด้วย BBL)

March 2nd, 2024
10:00 - 12:00
Starfish Academy

ครู เป็นบุคคลที่มีความสำคัญที่นำพาผู้เรียนไปสู่จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ได้ การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียน เรียนรู้ได้อย่างมีความสุข คนเป็นครูต้องเข้าใจสมองของผู้เรียนว่าเรียนรู้ได้อย่างไร จึงจะสามารถออกแบบการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองของผู้เรียนของตนได้การเข้าใจวิธีการเรียนรู้ของสมองของผู้เรียน รวมถึงเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-based Learning), การพัฒนาทักษะการคิด การใช้สื่อ นวัตกรรมที่เหมาะสมกับผู้เรียน จะทำให้ครูมีแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีเป้าหมาย ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ ครูมีความสุขในการสอน ส่งผลให้เป็นห้องเรียนมีความสุขอย่างแท้จริง

Starfish Academy

Starfish Academy

จะเปิดลงทะเบียนใน 2 วัน
พลิกโฉมการเรียนรู้ ครูเราทำได้ (เรียนรู้อย่างมีความสุขด้วย BBL)
บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา ในยุคดิจิทัลด้วย PROMPT Process

บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา ในยุคดิจิทัลด้วย PROMPT Process

February 24th, 2024
10:00 - 12:00
Starfish Academy

ปัจจุบันสื่อ ICT และดิจิทัล เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการจัดการศึกษาเป็นอย่างมาก ทำให้การศึกษาของไทยรุดหน้าไปอย่างรวดเร็วตามความทันสมัยของเทคโนโลยีฯ ผู้บริหารสถานศึกษา และครู อยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัลโดยสมบูรณ์แบบ ความแตกต่างระหว่างช่วงวัยอาจเป็นข้อจำกัดเพียงน้อยนิดที่จะทำให้ปฏิเสธการเข้าถึงและยอมรับที่จะนำเอาสื่อ ICT มาใช้ การให้การสนับสนุน และอำนวยความสะดวก ให้ครูสามารถนำสื่อ ICT มาปรับประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเร่งพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างกระบวนการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการสถานศึกษาศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกสถานการณ์เพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนอย่างเต็มตามศักยภาพต่อไป

Starfish Academy

Starfish Academy

ลงทะเบียนยังว่าง: 361
บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา ในยุคดิจิทัลด้วย PROMPT Process

Workshop ที่ผ่านมา

การสอนคณิตศาสตร์อย่างไรให้เกิดสมรรถนะ
4.9

การสอนคณิตศาสตร์อย่างไรให้เกิดสมรรถนะ

January 6th, 2024
10:00 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์อย่างไรให้เกิดสมรรถนะ
เทคนิค Visual Note วาดเพื่อช่วยจำเลคเชอร์ให้โดนใจฉบับนำไปใช้ได้จริง
5.0

เทคนิค Visual Note วาดเพื่อช่วยจำเลคเชอร์ให้โดนใจฉบับนำไปใช้ได้จริง

December 16th, 2023
13:30 - 15:30
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

เทคนิค Visual Note วาดเพื่อช่วยจำเลคเชอร์ให้โดนใจฉบับนำไปใช้ได้จริง
“THANK YOU PARTY” 2023

“THANK YOU PARTY” 2023

December 16th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

“THANK YOU PARTY” 2023
“เรียนดี มีความสุข” สร้างผู้เรียนในยุคดิจิทัล
4.1

“เรียนดี มีความสุข” สร้างผู้เรียนในยุคดิจิทัล

December 14th, 2023
19:00 - 20:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

“เรียนดี มีความสุข” สร้างผู้เรียนในยุคดิจิทัล
AI for Practicing English
4.8

AI for Practicing English

December 9th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

AI for Practicing English
เขียนสนุก ปลุกพลังจินตนาการ ด้วยเทคนิคการเขียนเรื่องเชิงสร้างสรรค์ 5STEPs
4.9

เขียนสนุก ปลุกพลังจินตนาการ ด้วยเทคนิคการเขียนเรื่องเชิงสร้างสรรค์ 5STEPs

December 2nd, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

เขียนสนุก ปลุกพลังจินตนาการ ด้วยเทคนิคการเขียนเรื่องเชิงสร้างสรรค์ 5STEPs