Workshops

Workshop ที่จะจัดในเร็วๆ นี้

" Up Skill ครูยุคใหม่ สู่การเป็น Facilitator เทคนิคโค้ชยังไงให้ได้ใจผู้เรียน "

" Up Skill ครูยุคใหม่ สู่การเป็น Facilitator เทคนิคโค้ชยังไงให้ได้ใจผู้เรียน "

May 25th, 2024
13:30 - 15:30
Starfish Academy

ครูยุคใหม่ ไม่ใช่เป็นผู้ที่ถ่ายทอดข้อมูลเพียงอย่างเดียว แต่ต้องเป็นผู้ที่สามารถถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก สามารถสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมให้กับผู้เรียน สร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น มีความสุขและสนุกกับการเรียน ดังคำกล่าวที่ว่า “It’s not what you teach, It’s the way you teach”

Starfish Academy

Starfish Academy

ลงทะเบียนยังว่าง: 80
" Up Skill ครูยุคใหม่ สู่การเป็น Facilitator เทคนิคโค้ชยังไงให้ได้ใจผู้เรียน "
ความสำเร็จที่ได้จาก การเขียน PA สู่ห้องเรียน

ความสำเร็จที่ได้จาก การเขียน PA สู่ห้องเรียน

May 25th, 2024
10:00 - 12:00
Starfish Academy

“ความสำเร็จที่ได้จาก การเขียน PA สู่ห้องเรียน” จะกล่าวถึง สิ่งที่ได้จากประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ในข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA) ซึ่งสิ่งที่เห็นได้ชัดที่สุดคือการพัฒนาเทคนิค กระบวนการจัดการเรียนรู้และนวัตกรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จในประเด็นท้าทาย ที่เริ่มจากสภาพปัญหาในชั้นเรียน สู่การสืบค้นข้อมูลเพื่อหาวิธีการต่าง ๆ ในการแก้ปัญหา นำมาวิเคราะห์ความเป็นไปได้เกี่ยวกับบริบทชั้นเรียน และดำเนินการแก้ปัญหาว้ยวิธีการและนวัตกรรมที่ถูกพัฒนาขึ้นภายใต้บริบทชั้นเรียน สิ่งที่ได้ไม่ใช่แค่วิธีการหรือนวัตกรรมที่เหมาะสมกับชั้นเรียน แต่ยังรวมไปถึงการได้พัฒนาหลักสูตรรายวิชาที่เน้นการแก้ปัญหาอย่างทั่วถึงและตรงกับปัญหาที่แท้จริง ทำให้นักเรียนมีความภูมิใจในความสามารถของตนเอง อีกผลพลอยได้ที่ตามมาคือ วิจัยเชิงปฏิบัติการ หรือวิจัยในชั้นเรียนและการได้ใช้ความสำเร็จในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูผู้สอนในรูปแบบของ PLC เพื่อส่งต่อวิธีการ กระบวนการและนวัตกรรมที่ครูใช้ได้ผลให้ชั้นเรียนอื่นลองนำไปปรับใช้ แต่สิ่งสำคัญที่สุดที่ได้จาก PA คือรอยยิ้มจากความภูมิใจของนักเรียน

Starfish Academy

Starfish Academy

ลงทะเบียนยังว่าง: 650
ความสำเร็จที่ได้จาก การเขียน PA สู่ห้องเรียน
Active Learning แนวการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อความสุขของผู้เรียน

Active Learning แนวการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อความสุขของผู้เรียน

May 23rd, 2024
19:00 - 20:00
Starfish Academy

Active Learning หรือการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อความสุขของผู้เรียนเป็นแนวทางการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนมีส่วนร่วมและมีความสนใจในกระบวนการเรียน เน้นการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ และการเรียนรู้อย่างเป็นอิสระ โดยไม่จำเป็นต้องขึ้นกับการสอนจากครูเพียงอย่างเดียว ในการเรียนแบบ Active Learning นักเรียนมักจะมีโอกาสในการทดลองและสำรวจสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง อาจจะเป็นการศึกษาดูงาน การทดลองทางวิทยาศาสตร์ หรือการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์ เช่น การเล่นเกมที่มีการแก้ปัญหา หรือการทำโปรเจกต์ต่าง ๆ การเรียนแบบ Active Learning ช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้เองได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเอง การทำงานเป็นทีม การสื่อสาร และการคิดวิเคราะห์อย่างลึกซึ้ง ทั้งนี้ทำให้การเรียนรู้เป็นประสบการณ์ที่น่าสนุกและท้าทาย และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคตด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิต

Starfish Academy

Starfish Academy

Workshop เต็มแล้ว ปิดรับการลงทะเบียน
Active Learning แนวการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อความสุขของผู้เรียน

Workshop ที่ผ่านมา

ทางลัดเข้าใจบุคลิกภาพและตัวตน รู้จักจุดแข็ง-จุดอ่อน เพื่อสร้างการทำงานแบบ Team ด้วย MBTI
4.9

ทางลัดเข้าใจบุคลิกภาพและตัวตน รู้จักจุดแข็ง-จุดอ่อน เพื่อสร้างการทำงานแบบ Team ด้วย MBTI

January 27th, 2024
13:30 - 15:30
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

ทางลัดเข้าใจบุคลิกภาพและตัวตน รู้จักจุดแข็ง-จุดอ่อน เพื่อสร้างการทำงานแบบ Team ด้วย MBTI
English is fun สื่อการสอนภาษาอังกฤษ
4.6

English is fun สื่อการสอนภาษาอังกฤษ

January 27th, 2024
10:00 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

English is fun สื่อการสอนภาษาอังกฤษ
เทคนิคการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์เชิงคณิตศาสตร์
4.9

เทคนิคการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์เชิงคณิตศาสตร์

January 25th, 2024
19:00 - 20:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

เทคนิคการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์เชิงคณิตศาสตร์
นักเรียน Active ได้ง่าย ๆ แค่ใช้ ClassPoint
4.8

นักเรียน Active ได้ง่าย ๆ แค่ใช้ ClassPoint

January 20th, 2024
10:00 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

นักเรียน Active ได้ง่าย ๆ แค่ใช้ ClassPoint
การสอนอ่านเบื้องต้น สำหรับเด็กวัยเริ่มเรียน
4.7

การสอนอ่านเบื้องต้น สำหรับเด็กวัยเริ่มเรียน

January 13th, 2024
10:00 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

การสอนอ่านเบื้องต้น สำหรับเด็กวัยเริ่มเรียน
โรงเรียนแห่งความสุขของครูและนักเรียน
4.9

โรงเรียนแห่งความสุขของครูและนักเรียน

January 11th, 2024
19:00 - 20:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

โรงเรียนแห่งความสุขของครูและนักเรียน