Workshops

Workshop ที่จะจัดในเร็วๆ นี้

พลิกโฉมการเรียนรู้ ครูเราทำได้ (เรียนรู้อย่างมีความสุขด้วย BBL)

พลิกโฉมการเรียนรู้ ครูเราทำได้ (เรียนรู้อย่างมีความสุขด้วย BBL)

March 2nd, 2024
10:00 - 12:00
Starfish Academy

ครู เป็นบุคคลที่มีความสำคัญที่นำพาผู้เรียนไปสู่จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ได้ การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียน เรียนรู้ได้อย่างมีความสุข คนเป็นครูต้องเข้าใจสมองของผู้เรียนว่าเรียนรู้ได้อย่างไร จึงจะสามารถออกแบบการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองของผู้เรียนของตนได้การเข้าใจวิธีการเรียนรู้ของสมองของผู้เรียน รวมถึงเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-based Learning), การพัฒนาทักษะการคิด การใช้สื่อ นวัตกรรมที่เหมาะสมกับผู้เรียน จะทำให้ครูมีแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีเป้าหมาย ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ ครูมีความสุขในการสอน ส่งผลให้เป็นห้องเรียนมีความสุขอย่างแท้จริง

Starfish Academy

Starfish Academy

จะเปิดลงทะเบียนใน 2 วัน
พลิกโฉมการเรียนรู้ ครูเราทำได้ (เรียนรู้อย่างมีความสุขด้วย BBL)
บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา ในยุคดิจิทัลด้วย PROMPT Process

บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา ในยุคดิจิทัลด้วย PROMPT Process

February 24th, 2024
10:00 - 12:00
Starfish Academy

ปัจจุบันสื่อ ICT และดิจิทัล เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการจัดการศึกษาเป็นอย่างมาก ทำให้การศึกษาของไทยรุดหน้าไปอย่างรวดเร็วตามความทันสมัยของเทคโนโลยีฯ ผู้บริหารสถานศึกษา และครู อยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัลโดยสมบูรณ์แบบ ความแตกต่างระหว่างช่วงวัยอาจเป็นข้อจำกัดเพียงน้อยนิดที่จะทำให้ปฏิเสธการเข้าถึงและยอมรับที่จะนำเอาสื่อ ICT มาใช้ การให้การสนับสนุน และอำนวยความสะดวก ให้ครูสามารถนำสื่อ ICT มาปรับประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเร่งพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างกระบวนการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการสถานศึกษาศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกสถานการณ์เพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนอย่างเต็มตามศักยภาพต่อไป

Starfish Academy

Starfish Academy

ลงทะเบียนยังว่าง: 361
บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา ในยุคดิจิทัลด้วย PROMPT Process

Workshop ที่ผ่านมา

ห้องเรียนคณิต ครูไม่นิ่ง นักเรียน Active
4.1

ห้องเรียนคณิต ครูไม่นิ่ง นักเรียน Active

February 22nd, 2024
19:00 - 20:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

ห้องเรียนคณิต ครูไม่นิ่ง นักเรียน Active
เปลี่ยนตัวเองให้ Productive ด้วยเทคนิคบริหารเวลา งานก็รุ่ง เรียนก็รอด
5.0

เปลี่ยนตัวเองให้ Productive ด้วยเทคนิคบริหารเวลา งานก็รุ่ง เรียนก็รอด

February 17th, 2024
13:30 - 15:30
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

เปลี่ยนตัวเองให้ Productive ด้วยเทคนิคบริหารเวลา งานก็รุ่ง เรียนก็รอด
การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน (Game-based Learning)
4.8

การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน (Game-based Learning)

February 17th, 2024
10:00 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน (Game-based Learning)
กิจกรรมการเรียนรู้สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
4.6

กิจกรรมการเรียนรู้สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

February 10th, 2024
10:00 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

กิจกรรมการเรียนรู้สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
ก้าวแรกสู่การเป็นครูครีเอเตอร์
3.9

ก้าวแรกสู่การเป็นครูครีเอเตอร์

February 8th, 2024
19:00 - 20:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

ก้าวแรกสู่การเป็นครูครีเอเตอร์
ออกแบบการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน
4.7

ออกแบบการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน

February 3rd, 2024
10:00 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

ออกแบบการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน