Starfish Education

Starfish MLC
(Makerspace Learning Center)
Certified School

เหมาะสำหรับ

โรงเรียน, สถานศึกษา

ภาพรวมหลักสูตร

5 หัวข้อ

20 บทเรียน

อัพเดทล่าสุด

1 ตุลาคม 2023

Share:

1. ประโยชน์สำหรับโรงเรียนที่จะได้รับใบรับรอง

การยอมรับ

โรงเรียนของท่านจะได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำด้านการเรียนรู้โดยมีการลงมือปฏิบัติจริงเชิงนวัตกรรม ซึ่งจะทำให้ท่านเป็นที่รู้จักในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาที่มีแนวคิดก้าวหน้า

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ดีขึ้น

กระบวนการรับรองนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิผลของ Makerspace ของท่าน ซึ่งจะนำไปสู่บทเรียนที่น่าสนใจมากขึ้น และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ดีขึ้นสำหรับนักเรียน

การมีเครือข่ายการเรียนรู้

ได้เข้าร่วมเครือข่ายโรงเรียนที่ผ่านการรับรองจากสตาร์ฟิช ซึ่งจะเป็น การสร้างโอกาสในการทำงานร่วมกัน แบ่งปันประสบการณ์ และเรียนรู้นวัตกรรมจากโรงเรียนอื่น ๆ

ความได้เปรียบทางการตลาด

ใบรับรอง Starfish MLC (Makerspace Learning Center) นี้อาจนำไปใช้เป็นสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์โรงเรียน ของท่านได้ ซึ่งจะทำให้ท่านได้เปรียบในด้านการสร้างแรงจูงใจนักเรียน และบุคลากรที่ให้ความสำคัญกับการศึกษา ที่มีการนำเสนอวิธีการใหม่ ๆ

2. เกณฑ์และสิ่งที่ต้องดำเนินการ

การบูรณาการ STEAM Design Process

โรงเรียนต้องแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในการบูรณาการกระบวนการเรียนรู้แบบ STEAM Design Process ภายในกิจกรรม Makerspace ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถระบุปัญหา ระดมความคิดในการแก้ปัญหา วางแผนการทำงาน ทดลองทำโดยการปฎิบัติจริง และสามารถสะท้อนคิดปรับปรุงพัฒนางานของตนเองได้

พัฒนาแผนการสอนที่บูรณาการกระบวนการ STEAM Design Process

ใช้แผนเหล่านี้ในกิจกรรม Makerspace ในรูปแบบต่าง ๆ

ประเมินและปรับพัฒนาแผนเหล่านี้ ตามผลลัพธ์และผลสะท้อนการเรียนรู้ของนักเรียน

การใช้ Makerspace เชิงนวัตกรรม

โรงเรียนต้องแสดงให้เห็นถึงการใช้ Makerspace ในเชิงนวัตกรรมการศึกษาของตนเอง สามารถส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา และการคิดเชิงวิพากษ์ให้กับผู้เรียนได้

กำหนดแนวทางใหม่ ๆ ในการใช้ Makerspace ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ใช้แนวทางใหม่เหล่านี้ในการจัดกิจกรรมการสอนในห้องเรียน

ติดตามและประเมินประสิทธิผลตามแนวทางที่กำหนดไว้

การเรียนรู้โดยปฏิบัติจริง

โรงเรียนต้องส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้โดยปฏิบัติจริงที่เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และส่งเสริมทักษะ ที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตจริง

พัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้โดยเน้นการปฏิบัติจริงที่เกี่ยวข้องกับทักษะที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตจริง

นำประสบการณ์การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ไปใช้ในกิจกรรม Makerspace รูปแบบต่าง ๆ

รวบรวมและวิเคราะห์ผล เพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์ที่ดีขึ้น

การมีส่วนร่วมของนักเรียนทุกคน

นักเรียนทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรม Makerspace ได้ ไม่ว่าพวกเขาจะมีความสามารถ หรือภูมิหลังอย่างไรก็ตาม ซึ่งเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมโดยไม่มีการแบ่งแยก

ตรวจสอบให้แน่ใจว่านักเรียนทุกคนสามารถเข้าถึง Makerspace ได้

พัฒนากิจกรรม Makerspace ต่าง ๆ อย่างครอบคลุม

ทบทวนและปรับปรุงมาตรการในการมีส่วนร่วมตามผลสะท้อนคิด และความต้องการของนักเรียน อย่างสม่ำเสมอ

การทำงานร่วมกันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

โรงเรียนควรมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งในการสร้างชุมชนการศึกษาที่กว้างขึ้น โดยแบ่งปันข้อมูลเชิงลึก นวัตกรรมต่าง ๆ และแนวปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาแบบ Makerspace

เข้าร่วมหรือสร้างเครือข่ายเพื่อแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาแบบ Makerspace

มีส่วนร่วมในเครือข่ายนี้อย่างสม่ำเสมอ

การประยุกต์ใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกับเครือข่าย เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วย Makerspace

การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

โรงเรียนควรแสดงหลักฐานที่บ่งบอกถึงความมุ่งมั่นในการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับ นวัตกรรมใหม่ๆในการศึกษาแบบ Makerspace

ทบทวนและหาความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ด้วย Makerspace ทั้งในแง่ของการฝึกฝนปฏิบัติ และการหาทรัพยากรต่างๆ

เปิดโอกาส และจัดหาบุคคลเพื่อส่งเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพด้าน Makerspace

ติดตามกระแสการจัดการเรียนรู้ด้วย Makerspace ในระดับนานาชาติ และนำมาฝึกฝนกับบริบทของตนเองอย่างต่อเนื่อง

3. กระบวนการสำหรับโรงเรียนที่ได้รับการรับรอง

การเข้าร่วมประชุม และการ Workshop ประจำเดือน (สามารถเลือกได้)

โรงเรียนสามารถเข้าร่วมWorkshop ประจำเดือน โดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการได้รับ ใบรับรองและมาตรฐานของการเป็น Starfish MLC (Makerspace Learning Center)

การส่งใบสมัคร

กรอกข้อมูลใบสมัครออนไลน์ พร้อมกับทั้งแสดงการนำ Makerspace ไปใช้ เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างความสร้างสรรค์

กระบวนการคัดเลือกใบสมัคร

ใบสมัครของท่านจะได้รับการคัดเลือก โดยใช้เวลาประมาณ 4-6 สัปดาห์ หลังจากนั้นคณะกรรมการอาจจะขอเอกสาร หรือข้อมูลเพิ่มเติม

กระบวนการลงพื้นที่ติดตาม

หลังจากกระบวนการการคัดเลือก ทางเราจะมีกระบวนการนัดหมาย ลงพื้นที่ติดตามที่โรงเรียน เพื่อสังเกตวิธีการใช้ Makerspace, บุคลากร และนักเรียน

กระบวนการได้รับการรับรอง

หลังจากลงพื้นที่ติดตาม คณะกรรมการจะพิจารณาและตัดสินใจ เพื่อเลือกผู้ที่ได้รับการรับรอง

กระบวนการให้รางวัล

โรงเรียนที่ได้รับการรับรองจะได้รับรางวัล Starfish MLC (Makerspace Learning Center) และได้รับประกาศนียบัตรดิจิทัล เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความสำเร็จในการเรียนรู้ และถูกบันทึกในรายชื่อของผู้รับได้รับการรับรอง โดย Starfish Education

กระบวนการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและการให้การรับรองอีกครั้ง

โรงเรียนต้องรักษาการรับรองนี้ ด้วยการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วย Makerspace อย่างต่อเนื่องและสมัครเพื่อเข้าร่วมเป็น โรงเรียนที่ได้รับรองอีกครั้งทุกๆ 3 ปี

ติดต่อเรา

*
*
*
*
*
*