Starfish Education

Starfish MLC
(Makerspace Learning Center)
Certified Teacher

เหมาะสำหรับ

คุณครู, ผู้เชี่ยวชาญในการสอน

ภาพรวมหลักสูตร

5 หัวข้อ

20 บทเรียน

อัพเดทล่าสุด

1 ตุลาคม 2023

Share:

1. ประโยชน์สำหรับคุณครูที่ได้รับใบรับรอง

การได้รับการพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ

คุณครูจะได้รับข้อเสนอและโอกาสในการเข้าร่วม Workshop พัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ เพื่อส่งเสริมทักษะในการบูรณาการและสร้างนวัตกรรม ได้เทคนิคจากการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อพัฒนาสอนของตัวเอง

การได้รับการยอมรับเป็นที่จดจำ

ในฐานะที่คุณครูได้รับการรับรองจาก Starfish คุณครูจะได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนเชิงนวัตกรรม ซึ่งเป็นหนึ่งในชื่อเสียงและโอกาสในการเติบโตก้าวหน้าในอาชีพได้

การมีเครือข่ายการเรียนรู้

ได้รับโอกาสในการเข้าถึงเครือข่ายคุณครูที่ได้รับการรับรองจาก Starfish ในการทำงานร่วมกัน การสนับสนุนซึ่งกันและกัน และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

การได้รับการรับรอง

การรับรองจะถูกบันทึกลงไปในจดหมายแนะนำตัว (Cover Letter) สำหรับการสมัครงานและโปรไฟล์การเป็นครูมืออาชีพออนไลน์ของคุณครู ที่แสดงให้เห็นถึงการจัดการเรียนรู้เชิงนวัตกรรมไปสู่การเป็นนายจ้างมืออาชีพ

2. เกณฑ์และสิ่งที่ต้องดำเนินการ

ผู้เชี่ยวชาญในการสอน STEAM Design Process

คุณครูจะต้องสาธิตการใช้ กระบวนการ STEAM Design Process ด้วยความเข้าใจตามคู่มือกระบวนการ STEAM Design Process ที่จะช่วยผู้เรียนค้นพบปัญหา ระบุปัญหา ระดมความคิด การออกแบบแบบจำลอง การทดลองนำไปใช้ และการนำไปสร้างสิ่งใหม่

เข้าร่วมการ Workshop การพัฒนาความเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนด้วย STEAM Design Process

ใช้กระบวนการ STEAM Design Process ในห้องเรียนอย่างเป็นประจำ

สะท้อนผลและพัฒนาการใช้แอปพลิเคชัน STEAM Design Process ในการสอน

ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเชิงนวัตกรรม

คุณครูจะต้องสาธิตการสอนในเชิงนวัตกรรมที่บูรณาการ Makerspace เข้าไปในการสอนในห้องเรียน

สำรวจและเรียนรู้เกี่ยวการการสอนเชิงนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Makerspace

นำเทคนิคการสอนไปใช้ในห้องเรียนของตนเอง

ปรับปรุงเทคนิคการสอนของตนเองอย่างต่อเนื่อง จากผลลัพธ์และการสะท้อนผลของนักเรียน

การเข้าร่วมการพัฒนาครูมืออาชีพ

คุณครูจะต้องแสดงถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง โดยเฉพาะในด้านการจัดการเรียนการสอนในเชิงนวัตกรรม และการลงมือปฏิบัติจริง

เข้าร่วมการพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนเชิงนวัตกรรม และการปฏิบัติบัตรจริงอย่างสม่ำเสมอ

นำความรู้ที่ได้รับจากการ Workshop ไปปรับใช้ในห้องเรียนของตนเอง

แลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลเชิงลึกร่วมกับครูที่เข้าร่วมเรียนรู้

การทำงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

คุณครูจะต้องกระตือรือร้นในการทำงานร่วมกับนักการศึกษาท่านอื่นๆ รวมทั้งแลกเปลี่ยนนวัตกรรมและกรณีตัวอย่างที่ดีที่สุดที่เกี่ยวข้อง กับการจัดการเรียนการสอนด้วย Makerspace ภายในเครือข่าย

มีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ หรือเครือข่ายการเรียนรู้

แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ หรือเทคนิคการสอนเชิงนวัตกรรมในเครือข่ายการเรียนรู้นี้

นำข้อมูลเชิงลึกที่ได้รับจากการเข้าร่วมเครือข่ายการเรียนรู้ไปใช้ในห้องเรียน

การสร้างผลกระทบเชิงบวกแก่นักเรียน

คุณครูจะต้องนำส่งหลักฐานที่เป็นผลกระทบเชิงบวกของนักเรียนที่แสดงให้เห็นว่านักเรียนได้มีประสบการณ์ตรงผ่านการจัดการเรียนรู้ด้วย Makerspace

ประเมินผลทบเชิงบวกด้านการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมจากการใช้กิจกรรม Makerspace กับนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ

ใช้ผลการประเมินมาปรับปรุงเทคนิคการสอนของตนเอง

ค้นหาและใช้ผลการสะท้อนจากนักเรียนมาปรับปรุง และส่งเสริมกิจกรรม Makerspace อย่างต่อเนื่อง

การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

คุณครูจะต้องแสดงความมุ่งมั่นในการฝึกฝนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและมีการแจ้งให้ทราบถึงการพัฒนาตนเองครั้งล่าสุดเกี่ยวกับการจัดการเรียน การสอนด้วย Makerspace

ประเมินและปรับปรุงการสอนของตัวเองอย่างต่อเนื่อง

ชี้แจงเกี่ยวกับการพัฒนาครั้งล่าสุดของตนเองที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ด้วย Makerspace และการสอนเชิงนวัตกรรม

ประยุกต์การสอนในห้องเรียนด้วยการใช้ข้อมูลเชิงลึกอย่างต่อเนื่อง

3. กระบวนสำหรับคุณครูที่ได้รับการรับรอง

การเข้าร่วมประชุมและการ Workshop ประจำเดือน (สามารถเลือกได้)

คุณครูสามารถเข้าร่วมWorkshopประจำเดือน โดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการได้รับใบรับรองและมาตรฐานของการเป็น Starfish MLC (Makerspace Learning Center)

การลงทะเบียนเรียนออนไลน์

เริ่มต้นด้วยการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ในคอร์สที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการเรียนด้วย Makerspace และการจัดการเรียนรู้เชิงนวัตกรรม

แสดงทักษะต่างๆ ผ่านการส่งพอร์ตฟอลิโอ

แสดงความสามารถในการจัดการเรียนการสอนผ่านการใช้สถานการณ์จริง ด้วยการส่งพอร์ตฟอลิโอ

กระบวนการคัดเลือก

พอร์ตฟอลิโอของคุณครูจะได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการ/ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการศึกษา

กระบวนการได้รับการรับรอง

คุณครูที่มีความโดดเด่นจะได้รับรางวัลจาก Starfish Education ชื่อรางวัล the Starfish MLC (Makerspace Learning Center) Certified Teacher และได้รับประกาศนียบัตรดิจิทัล เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความสำเร็จในการเรียนรู้ และสามารถเข้าถึงกลุ่มเครือข่ายการเรียนรู้สำหรับคุณครูที่ได้รับการรับรองเท่านั้น

ติดต่อเรา

*
*
*
*
*
*