Starfish Education

Starfish MLC
(Makerspace Learning Center)
Certified School Leader

เหมาะสำหรับ

ผู้บริหารโรงเรียน, ผู้บริหารสถานศึกษา

ภาพรวมหลักสูตร

5 หัวข้อ

20 บทเรียน

อัพเดทล่าสุด

1 ตุลาคม 2023

Share:

1. ประโยชน์สำหรับผู้บริหารที่ได้รับใบรับรอง

การได้รับการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ

ผู้บริหารจะได้รับข้อเสนอและโอกาสในการเข้าร่วมWorkshopพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ เพื่อขับเคลื่อนการสร้างนวัตกรรมและการบริหารจัดการ เพื่อการเปลี่ยนแปลงโรงเรียน ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญในโลกการศึกษาแห่งอนาคต

การได้รับการยอมรับเป็นที่จดจำ

ในฐานะที่ผู้บริหารได้รับการรับรองจาก Starfish ผู้บริหาร จะได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ในด้านการจัดการการศึกษาเชิงนวัตกรรม และได้รับการยกย่อง

การมีเครือข่ายการเรียนรู้

ได้รับโอกาสในการเข้าถึงเครือข่ายผู้บริหารที่ได้รับการรับรอง จาก Starfish ในการทำงานร่วมกัน เรียนรู้และสนับสนุนซึ่งกันและกันจากผู้บริหารท่านอื่น ๆ

การได้รับการรับรอง

การรับรองจะถูกบันทึกลงไปในจดหมายแนะนำตัว (Cover Letter) สำหรับการสมัครงานและโปรไฟล์ผู้เชี่ยวชาญออนไลน์ ที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถของการเป็นผู้นำในการจัดการศึกษาด้านนวัตกรรมไปสู่การเป็นนายจ้างมืออาชีพ

2. เกณฑ์และสิ่งที่ต้องดำเนินการ

ผู้นำวิชาการด้าน STEAM Design Process

ผู้บริหารจะต้องแสดงความเข้าใจที่ถ่องแท้เกี่ยวกับ STEAM Design Process และวิธีการนำไปใช้ในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน ด้วย Makerspace นอกจากนี้ ผู้บริการจะต้องสามารถสร้างแรงบันดาลใจและเป็นผู้แนะนำให้แก่บุคลากรในเรื่องกระบวนการสอนในห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พัฒนาความเข้าใจของตนเองเรื่อง STEAM Design Process และคุณค่าในด้านการศึกษาของ STEAM

ส่งเสริมการใช้ STEAM Design Process ในห้องเรียน

เปิดโอกาส และจัดหาการพัฒนาความมืออาชีพให้แก่บุคลากรในโรงเรียน เพื่อเพิ่มความเข้าใจและการนำ STEAM Design Process ไปใช้

ผู้นำวิชาการด้านการสอนเชิงนวัตกรรม

ผู้บริหารจะต้องแสดงความเป็นผู้นำในการส่งเสริมให้โรงเรียนเกิดการจัดการเรียนการสอนเชิงนวัตกรรมและส่งเสริมการใช้ Makerspace ในโรงเรียน

มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการนำ Makerspace มาใช้ในโรงเรียน

นำวิสัยทัศน์ไปใช้จริงผ่านกระบวนการวางแผนอย่างเป็นระบบ และจัดสรรทรัพยากร อย่างคุ้มค่า

ปรับวิสัยทัศน์อยู่เสมอจากเทรนด์การศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไป และความต้องการของนักเรียน

มีวิสัยทัศน์ด้านกลยุทธ์

ผู้บริหารจะต้องมีวิสัยทัศน์ด้านกลยุทธ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการจัด การเรียนรู้ด้วย Makerspace ซึ่งอยู่ในกลยุทธ์ด้านการศึกษาของโรงเรียน

พัฒนากลยุทธ์ของโรงเรียนที่เชื่อมโยงกับการนำ Makerspace ไปใช้

สื่อสารวิสัยทัศน์ให้แก่ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้ฟัง

ทบทวนและปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์อย่างสม่ำเสมอ

การทำงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

ผู้บริหารจะต้องส่งเสริมและอำนวยการเรียนรู้ให้เกิดการทำงานร่วมกัน และการแลกเปลี่ยนด้วยการขยายเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ และส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนนวัตกรรมและกรณีตัวอย่างที่ดีที่สุดที่เกี่ยวข้องกับ Makerspace

ส่งเสริมบุคลากรให้เข้าร่วมเครือข่ายการเรียนรู้

แลกเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้เชิงนวัตกรรมที่โรงเรียนได้ทำให้แก่เครือข่ายการเรียนรู้

นำข้อมูลเชิงลึกที่ได้รับจากเครือข่ายการเรียนรู้ไปปรับปรุง และพัฒนาโรงเรียนต่อไป

การพัฒนาบุคลากร

ผู้บริหารควรแสดงความมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรในด้านของการสร้างการเรียนรู้เชิงนวัตกรรมอย่างสม่ำเสมอ

เปิดโอกาสและจัดหาการ Workshop พัฒนาความเป็นมืออาชีพให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการเรียนรู้เชิงนวัตกรรม

ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้นำความรู้ที่ได้เรียนมาปรับใช้กับการสอนของตนเอง

ทบทวนและหาความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ

การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

ผู้บริหารจะต้องแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำของตนเองอย่างสม่ำเสมอและคอยหาความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับเรื่องนวัตกรรมการศึกษา

ประเมินและปรับปรุงเพื่อฝึกฝนความเป็นผู้นำด้านวิชาการของตนเองอย่างสม่ำเสมอ

หมั่นหาความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับเทรนด์การจัดการศึกษาด้านการสร้างนวัตกรรม

นำความรู้ หรือข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆ มาปรับใช้ในการเป็นผู้นำทางวิชาการและนำไปใช้พัฒนาโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ

3. กระบวนสำหรับผู้บริหารที่ได้รับการรับรอง

การเข้าร่วมประชุมและการ Workshop ประจำเดือน (สามารถเลือกได้)

ผู้บริหารสามารถเข้าร่วมWorkshop ประจำเดือน โดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการได้รับใบรับรองและมาตรฐานของการเป็น Starfish MLC (Makerspace Learning Center)

การลงทะเบียนเรียนออนไลน์

เริ่มต้นด้วยการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ในคอร์สที่เกี่ยวข้องกับ การเป็นผู้นำด้านการจัดการเรียนการสอนเชิงนวัตกรรม

ส่งผลงานด้านการบริหารโครงการ

ส่งผลงานด้านการบริหารโครงการที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำที่ริเริ่ม หรือส่งเสริมการใช้ Makerspace ในโรงเรียน

กระบวนการคัดเลือก

ผลงานของผู้บริหารจะได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการ/ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการศึกษา

กระบวนการได้รับการรับรอง

ผู้บริหารที่มีความโดดเด่นจะได้รับรางวัลจาก Starfish Education ชื่อรางวัล the Starfish MLC (Makerspace Learning Center) Certified School Leader และได้รับประกาศนียบัตรดิจิทัล เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความสำเร็จในการเรียนรู้ และสามารถเข้าถึงกลุ่มเครือข่ายการเรียนรู้สำหรับผู้บริหารที่ได้รับการรับรองเท่านั้น

ติดต่อเรา

*
*
*
*
*
*