Workshops

Workshop ที่จะจัดในเร็วๆ นี้

บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา ในยุคดิจิทัลด้วย PROMPT Process

บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา ในยุคดิจิทัลด้วย PROMPT Process

February 24th, 2024
10:00 - 12:00
Starfish Academy

ปัจจุบันสื่อ ICT และดิจิทัล เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการจัดการศึกษาเป็นอย่างมาก ทำให้การศึกษาของไทยรุดหน้าไปอย่างรวดเร็วตามความทันสมัยของเทคโนโลยีฯ ผู้บริหารสถานศึกษา และครู อยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัลโดยสมบูรณ์แบบ ความแตกต่างระหว่างช่วงวัยอาจเป็นข้อจำกัดเพียงน้อยนิดที่จะทำให้ปฏิเสธการเข้าถึงและยอมรับที่จะนำเอาสื่อ ICT มาใช้ การให้การสนับสนุน และอำนวยความสะดวก ให้ครูสามารถนำสื่อ ICT มาปรับประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเร่งพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างกระบวนการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการสถานศึกษาศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกสถานการณ์เพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนอย่างเต็มตามศักยภาพต่อไป

Starfish Academy

Starfish Academy

ลงทะเบียนยังว่าง: 425
บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา ในยุคดิจิทัลด้วย PROMPT Process
ห้องเรียนคณิต ครูไม่นิ่ง นักเรียน Active

ห้องเรียนคณิต ครูไม่นิ่ง นักเรียน Active

February 22nd, 2024
19:00 - 20:00
Starfish Academy

ห้องเรียนคณิต ครูไม่นิ่ง นักเรียน Active เป็นแนวทางการสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วม ในการเรียนรู้ เปลี่ยนบทบาท "ครู" จากผู้บรรยายสู่นักออกแบบกิจกรรม ผู้กระตุ้นความคิด และผู้สนับสนุนการเรียนรู้โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ "นักเรียน" ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การทำงานเป็นทีม และความคิดสร้างสรรค์ โดยการนำเกมคณิตศาสตร์ เทคโนโนโลยี และการจัดการเรียนรู้แบบ STEAM เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้อย่างสนุกสนาน มีชีวิตชีวา และมีประสิทธิภาพ ห้องเรียนคณิต ครูไม่นิ่ง นักเรียน Active จึงเป็นแนวคิดที่ส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย น่าสนใจ และกระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วม เป็นการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 และสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนมีความสุขกับการเรียนคณิตศาสตร์ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

Starfish Academy

Starfish Academy

Workshop เต็มแล้ว ปิดรับการลงทะเบียน
ห้องเรียนคณิต ครูไม่นิ่ง นักเรียน Active

Workshop ที่ผ่านมา

English is fun สื่อการสอนภาษาอังกฤษ
4.6

English is fun สื่อการสอนภาษาอังกฤษ

January 27th, 2024
10:00 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

English is fun สื่อการสอนภาษาอังกฤษ
เทคนิคการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์เชิงคณิตศาสตร์
4.9

เทคนิคการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์เชิงคณิตศาสตร์

January 25th, 2024
19:00 - 20:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

เทคนิคการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์เชิงคณิตศาสตร์
นักเรียน Active ได้ง่าย ๆ แค่ใช้ ClassPoint
4.8

นักเรียน Active ได้ง่าย ๆ แค่ใช้ ClassPoint

January 20th, 2024
10:00 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

นักเรียน Active ได้ง่าย ๆ แค่ใช้ ClassPoint
การสอนอ่านเบื้องต้น สำหรับเด็กวัยเริ่มเรียน
4.7

การสอนอ่านเบื้องต้น สำหรับเด็กวัยเริ่มเรียน

January 13th, 2024
10:00 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

การสอนอ่านเบื้องต้น สำหรับเด็กวัยเริ่มเรียน
โรงเรียนแห่งความสุขของครูและนักเรียน
4.9

โรงเรียนแห่งความสุขของครูและนักเรียน

January 11th, 2024
19:00 - 20:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

โรงเรียนแห่งความสุขของครูและนักเรียน
การสอนคณิตศาสตร์อย่างไรให้เกิดสมรรถนะ
4.9

การสอนคณิตศาสตร์อย่างไรให้เกิดสมรรถนะ

January 6th, 2024
10:00 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์อย่างไรให้เกิดสมรรถนะ