“สอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษอย่างไร? ให้ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning

Starfish Academy
Starfish Academy 4980 views • 10 เดือนที่แล้ว
“สอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษอย่างไร? ให้ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning

ปัจจุบันภาษาอังกฤษมีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนไทยมากขึ้น สภาพปัจจุบันและปัญหาในการจัดการเรียนการสอนปรากฏว่า นักเรียนขาดทักษะในการอ่านภาษาอังกฤษ ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอน “ทักษะการอ่านวิชาภาษาอังกฤษ” ของนักเรียนไทยจะต้องมีการแก้ไขอย่างจริงจังโดยอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่ายแต่ก่อนที่จะมีการแก้ไขปัญหาจำเป็นจะต้องรู้ถึงสาเหตุและปัญหาในการขาดทักษะในการอ่านภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

ปัญหาสำคัญที่เกิดกับนักเรียนไทยในเรื่องของทักษะการอ่าน คือ 

 1. นักเรียนขาดแรงจูงใจ แรงบันดาลใจและความเพียรพยายามในการเรียน (Lack of motivation and perseverance)
 2. นักเรียนมีทักษะพื้นฐานในเรื่องของการอ่านที่จำกัด (Limited foundational reading skills)
 3. นักเรียนไทยขาดกลยุทธ์และเทคนิคการอ่าน (Insufficient reading strategies and techniques)
 4. มีข้อจำกัดในการเข้าถึงสื่อ หรือเอกสารประกอบการอ่านภาษาอังกฤษ (Limited exposure to English reading materials)
 5. นักเรียนขาดความมั่นใจในตัวเองและกลัวที่จะทำผิดพลาด (Low self-confidence and fear of making mistakes)

ปัญหาเกิดจากครูผู้สอนในเรื่องของทักษะการอ่าน คือ

 1. ขาดการฝึกอบรมและการพัฒนาวิชาชีพ (Limited training and professional development)
 2. ครูขาดความรู้ทางวิธีการสอนการอ่าน (Insufficient knowledge of reading pedagogy)
 3. ครูเน้นการเรียนรู้แบบท่องจำหรือการสอนไวยากรณ์มากเกินไป (Overemphasis on rote learning and grammar-focused approaches)
 4. ห้องเรียนที่มีนักเรียนมากและจำกัดในความสนใจของนักเรียน (Large class sizes and limited individual attention)
 5. มีข้อจำกัดทางการเข้าถึงสื่อการอ่านที่มีคุณภาพ (Limited access to quality reading and resources)

ทั้งนี้ จากปัญหาที่กล่าวมา จึงทำให้มีการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ Reading Skills ในรูปแบบ Active Learning ซึ่งเป็นกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้มีโอกาสลงมือทำมากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว ผ่านกระบวนการบูรณาการด้วยเทคนิคการใช้คำถาม 5W1H ซึ่งเป็นเทคนิคในการตั้งคำถามรูปแบบหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และเขียนสรุปความ ประกอบด้วย

 1. WHO was Involved? (เรื่องนี้เกี่ยวกับใคร)
 2. What happened? (เกิดอะไรขึ้น)
 3. When did it happen? (เกิดขึ้นเมื่อไหร่)
 4. Where did it happen? (เกิดขึ้นที่ไหน)
 5. Why did it happen? (ทำไมมันจึงเกิดขึ้น)
 6. How did it happen? (มันเกิดขึ้นได้อย่างไร)

เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โครงสร้างของภาษา (language structures) คำศัพท์ (vocabulary) และรูปแบบของภาษาในบริบทที่แตกต่างกัน (discourse patterns) ผู้เรียนเกิดทักษะความเข้าใจ กระบวนการคิดขั้นสูง ได้แก่ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า และความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ (comprehension skills, critical thinking abilities) อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน

การเรียนรู้อย่างเต็มที่ (Engages and encourages students’ active participation) พัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะการแก้ไขปัญหา (Enhances critical thinking and problem-solving abilities) พัฒนาความสามารถทางวิชาการและผลสัมฤทธ์ทางการเรียน (Boosts academic performance and achievement outcomes) ส่งเสริมความร่วมมือและการทำงานร่วมกันเป็นทีม (Fosters collaboration and teamwork skills) ปลูกฝังการเรียนรู้แบบนำตนเองและความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองโดยอิสระ (Cultivates self-directed learning skills and autonomous learning) ตลอดจนการพัฒนาทักษะการสื่อสารและความสามารถในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น (Develops effective communication and interpersonal skills) อีกด้วย

เห็นได้ว่า การสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยการใช้ Active Learning เป็นวิธีที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการเข้าใจและการเรียนรู้ที่สนุกสนาน เช่น การใช้เกมหรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับผู้เรียนได้อีกด้วย โดยการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีการเรียนรู้และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการเรียนรู้ สามารถรับฟังเพิ่มเติมได้ที่

www.StarfishLabz.com

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การศึกษาในอนาคต
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา ด้านความสัมพันธ์ การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง การรู้จักสังคม
basic
2:00 ชั่วโมง

เจาะลึกสอบ TCAS

การสอบ TCAS ที่ควรรู้ในแต่ละปีเริ่มเตรียมตัวสอบกันด้วยประเด็นอะไร และสอบอะไร ลองมาดูกันว่ามีประเด็นไหนเกี่ยวกับการสอบ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
เจาะลึกสอบ TCAS
Starfish Academy

เจาะลึกสอบ TCAS

Starfish Academy
Future Ready
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม การรู้จักตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การพัฒนาทักษะในอนาคตด้วย Makerspace

ในคอร์สนี้ จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการเตรียมพร้อมผู้เรียน เพื่อพัฒนาให้เกิดทักษะที่จำเป็นในอนาคต ผ่านการจัดการเรียนรู้แบบ Ma ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การพัฒนาทักษะในอนาคตด้วย Makerspace
Starfish Academy

การพัฒนาทักษะในอนาคตด้วย Makerspace

Starfish Academy
ทักษะสําคัญแห่งโลกอนาคต
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)

การตัดสินใจที่ดีและมีประสิทธิภาพนั้น ถ้าหากได้รับการฝึกฝนทักษะการตัดสินใจตั้งแต่วัยรุ่น ก็จะเพิ่มโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในชีวิ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)
Starfish Academy

ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)

Starfish Academy
1595 ผู้เรียน
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
3:30 ชั่วโมง

นวัตกรรม Booklet ทำอย่างไรให้ ว้าว!

วันนี้ Starfish Labz มีเคล็ดลับดีๆ ที่จะช่วยให้ครูผู้สอนได้เทคนิคการออกแบบกิจกรรมใน Booklet ให้มีความน่าสนใจ สร้างสรร ...

นจรส ศิริขรรแสง (ครูเจ)
นจรส ศิริขรรแสง (ครูเจ)
นวัตกรรม Booklet ทำอย่างไรให้ ว้าว!
นจรส ศิริขรรแสง (ครูเจ)

นวัตกรรม Booklet ทำอย่างไรให้ ว้าว!

นจรส ศิริขรรแสง (ครูเจ)

ต้องใช้ 100 เหรียญ

Related Videos

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
6544 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA สอนอย่างไรให้ผ่าน PA
01:03:03
Starfish Academy

แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA สอนอย่างไรให้ผ่าน PA

Starfish Academy
457 views • 10 เดือนที่แล้ว
แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA สอนอย่างไรให้ผ่าน PA
Makerspace Day #1
07:41
Starfish Academy

Makerspace Day #1

Starfish Academy
464 views • 1 ปีที่แล้ว
Makerspace Day #1
PA Live Talk  วPA กับบริบทของห้องเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 1
01:28:46

PA Live Talk วPA กับบริบทของห้องเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 1

25 views • 6 วันที่แล้ว
PA Live Talk วPA กับบริบทของห้องเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 1