Future Talk: สร้างสมรรถนะผู้เรียนผ่านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

Starfish Academy
Starfish Academy 1783 views • 1 ปีที่แล้ว
Future Talk: สร้างสมรรถนะผู้เรียนผ่านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning หรือการจัดการเรียนรู้เชิงรุก เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติและเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้และจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง และในครั้งนี้จะเป็นการพูดคุยในมุมมองของผู้บริหารโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ในการนำพาองค์กรและครูจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก หรือ Active Learning ไปสู่ผู้เรียนได้อย่างไร

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ที่จัดขึ้นตามวัตถุประสงค์พิเศษ จัดตั้งขึ้นตามโครงการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์บรมราชชนนี จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–6 เน้นจัดการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศที่ 2 โดยโรงเรียนได้ตระหนักในการทำให้นักเรียนมีคุณธรรม มีระเบียบวินัย ตามคำสอนของสมเด็จย่าที่ว่า “คนดีของฉัน หรือจะต้องเป็นคนดีที่ไม่พูดปด ไม่พูดสอพลอ ไม่อิจฉาริษยา ไม่คดโกง และไม่มีความทะเยอทะยาน แต่พยายามทำหน้าที่ของตนให้ดีในขอบเขตของศีลธรรม” ทั้งนี้ โรงเรียนได้มีแผนการพัฒนาหรือเป้าหมายในการพัฒนานักเรียน ครู และโรงเรียน โดยในส่วนของนักเรียนจะเป็นการเสริมสมรรถนะ เสริมศักยภาพให้มากขึ้นผ่านโครงการ

(นำร่อง) “คนดี คนเก่งของสมเด็จย่า” ในส่วนของครู  ถือได้ว่าเป็นส่วนที่สำคัญในการส่งเสริมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนให้มีรูปแบบที่หลากหลาย โดยการอบรมความรู้ในเรื่องต่าง ๆ และโรงเรียนคือ การพัฒนาระบบสารสนเทศ ทั้งสื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยีต่าง  ๆ ให้ครูและนักเรียนสามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่า เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ในการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนอย่างแท้จริง 

อย่างไรก็ตาม ในพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ฝ่ายบริหารโรงเรียนได้มีการนำหลักการบริหารงานมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ภายใต้โมเดล  ICARE ซึ่งประกอบด้วย 

I – Integration (การบูรณาการ) 

C – Create (การสร้าง ริเริ่ม) 

A – Approach (การเข้าถึงวิธีการปฏิบัติงาน) 

R – Recheck (การแก้ไข ปรับปรุง ตรวจสอบ)  

E – Exchange (การแลกเปลี่ยน) 

เพื่อส่งเสริมให้ครูได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยเริ่มต้นจากการนิเทศจากฝ่ายบริหาร การวิเคราะห์หลักสูตรของโรงเรียนนำไปสู่หลักสูตรแกนกลาง ตัวชี้วัด มาตรฐานการเรียนรู้ของแต่กลุ่มสาระ โครงสร้างเวลาเรียน หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ และการวัดประเมินผล     ในส่วนของครูจะทำการออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบ Active Learning อย่างน้อย 1 หน่วย ที่สามารถตอบโจทย์สมรรถนะของนักเรียน ยกตัวอย่างเช่น โมเดลการจัดการเรียนรู้ “รูปแบบการสอนเขียนแบบ ITEACH Model” ประกอบด้วย 

I – Inspiration (การสร้างแรงบันดาลใจ) 

T – Teach and Train (การสอนการฝึก) 

E – Encourage and Editing (การช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อการพัฒนา ปรับปรุง)  

A – Awareness and Assessment (ตระหนักถึงธรรมชาติและรูปแบบงานเขียนในระหว่างการทำงาน)            

C – Creative and Consideration (การสร้างสรรค์ผลงาน) 

H – Honor and Highness (การใช้ทักษะเสริมแรงทางบวก) 

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะที่หลากหลาย ตั้งแต่ทักษะการสื่อสาร กระบวนการทำงาน รวมถึงการส่งเสริมในด้านคุณธรรมให้กับผู้เรียนอีกด้วย และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น พบว่า ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข มีกระบวนการส่งเสริมทักษะการคิด ครูมีความสุขในการจัดการเรียนการสอน มีการประยุกต์ใช้โมเดลที่หลากหลาย ตลอดจนการนำนวัตกรรมเข้าไปสู่ในแผนการจัดการเรียนรู้ รวมถึงการพัฒนาทางด้านวิชาชีพของครู เพื่อตอบโจทย์สมรรถนะของผู้เรียนตามยุคสมัยและก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืนได้อีกด้วย ทั้งนี้ สามารถรับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/starfishlabz/videos/550082500370468/หรือ www.StarfishLabz.com


มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy
2260 ผู้เรียน
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

คงจะดีถ้าการอ่านออกเขียนได้ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป นวัตกรรม3R โรงเรียนบ้านปลาดาว ได้ออกแบบชุดการสอนที่ง่ายและเกิดผล ...

Starfish Academy
Starfish Academy
คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว
Starfish Academy

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

Starfish Academy
5769 ผู้เรียน
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

STAMPER Learning การเรียนรู้แบบบูรณาการ

STAMPER Learning เป็นการบูรณาการแบบใหม่ ครบจบทั้งขั้นตอนการเรียนรู้ และการประเมินผลสำหรับครู ซึ่งทำได้ง่ายๆ ในกิจกร ...

Starfish Academy
Starfish Academy
STAMPER  Learning การเรียนรู้แบบบูรณาการ
Starfish Academy

STAMPER Learning การเรียนรู้แบบบูรณาการ

Starfish Academy
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เรียนคณิตศาสตร์ ม.1-3

คอร์สนี้เป็นการเรียนรู้การเกี่ยวกับการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 โดยแบ่งเป็นบทเรียนที่เหมาะสมกับต่ละรดับชั้น ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เรียนคณิตศาสตร์ ม.1-3
Starfish Academy

Micro Learning เรียนคณิตศาสตร์ ม.1-3

Starfish Academy

Related Videos

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
5962 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
Play And Learn = Plearn
03:15
Starfish Academy

Play And Learn = Plearn

Starfish Academy
1416 views • 3 ปีที่แล้ว
Play And Learn = Plearn
Makerspace Day #1
07:41
Starfish Academy

Makerspace Day #1

Starfish Academy
444 views • 1 ปีที่แล้ว
Makerspace Day #1
Starfish Future Labz Celebration
04:16
Starfish Future Labz

Starfish Future Labz Celebration

Starfish Future Labz
99 views • 1 ปีที่แล้ว
Starfish Future Labz Celebration