ครูคลับ (Kru Club) สร้างนวัตกรรม Booklet อย่างไรให้ว้าว!!

Starfish Academy
Starfish Academy 994 views • 2 เดือนที่แล้ว
ครูคลับ (Kru Club) สร้างนวัตกรรม Booklet อย่างไรให้ว้าว!!

“นวัตกรรม” หมายถึงความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อนส่วน “นวัตกรรมการศึกษา” หมายถึง นวัตกรรมที่จะช่วยให้การศึกษา และการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ประเภทของนวัตกรรมการศึกษา แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ

 1. นวัตกรรมทางด้านหลักสูตร  เป็นการใช้วิธีการใหม่ๆในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ตอบสนองความต้องการสอนบุคคลให้มากขึ้น 
 2. นวัตกรรมด้านวิธีสอน เป็นวิธีการมใช้ระบบ ในการปรับปรุง และคิดค้นพัฒนาวิธีสอนแบบใหม่ๆ
 3. นวัตกรรมสื่อการสอน เช่น เอกสารการเรียน สื่อการสอนใหม่ ๆ นอกเหนือจากหนังสือเรียนธรรมดา
 4. นวัตกรรมทางด้านการประเมิน เป็นนวัตกรรมที่ใช้เป็นเครื่องมือ เพื่อการวัดผล และประเมินผลได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
 5. นวัตกรรมทางด้านการบริหาร  เป็นการใช้นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารสนเทศมาช่วยในการบริหาร

นวัตกรรม Booklet ความหมายตรงตัว คือ สมุดเล่มเล็กที่คุณครูรู้จักแต่เมื่อได้ชื่อว่าเป็น นวัตกรรมแล้วย่อมมีความพิเศษกว่าสมุดเล่มเล็กธรรมดาๆ ซึ่งสมุด 1 เล่ม นี้จะต้องสามารถที่จะรวบรวมสื่อ ใบงาน เกม กิจกรรม Active Learning จะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ค้นคว้าด้วยตนเอง โดยครูมีบทบาทเป็น “โค้ช” ในการนำพานักเรียนให้เดินตาม Booklet เล่มนี้

ประโยชน์ของนวัตกรรม Booklet   

 1. นักเรียนได้พัฒนาทักษะ (ความสามารถ ทักษะพื้นฐาน ทักษะการบูรณาการ การทำงาน)
 2. คุณครูมีเครื่องมือในการประเมินที่หลากหลาย
 3. คุณครูมีนวัตกรรมของตนเอง ตามสภาพวิชาและบริบทของตนเอง
 4. โรงเรียนมีนวัตกรรมของตนเองตามบริบทของตนเอง
 5. ส่งผลถึงขวัญและกำลังใจของคุณครูเพื่อให้สอดคล้อง 8 ตัวชี้วัด ว.PA.

ตัวอย่างนวัตกรรม Booklet เช่น 

Booklet for Learning to 4L เป็น Booklet ที่ใช้ 9 กิจกรรม เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนไปสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (4L) คือ เรียนเพื่อรู้ (Learning to Know) เรียนเพื่อปฏิบัติได้จริง (Learning to Do) เรียนเพื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่น (Learning to Live Together) และเรียนเพื่อชีวิต (Learning to Be) โดยใช้ 9 กิจกรรมดังนี้ 

 1. กิจกรรมนักสำรวจน้อย ใช้ทักษะการสำรวจ การสังเกต การออกแบบมโนทัศน์
 2. กิจกรรม My Life Timeline เส้นเวลาชีวิตของฉัน ใช้ทักษะการวางแผน การคิดคำนวณ การปรับตัว
 3. กิจกรรมปฏิทินประเพณีวัฒนธรรมชุมชน ใช้ทักษะทางสังคม การออกแบบ การคิดวิเคราะห์
 4. กิจกรรมบอกกล่าวเล่าเหตุการณ์ในอดีต(ที่สนใจ) 5W-H-L ใช้ทักษะการสืบค้น การสัมภาษณ์อธิบายและการนำเสนอ
 5. กิจกรรมวันเดียวเที่ยวบ้านฉัน ใช้ทักษะการวางแผน การบริหารทรัพยากร นวัตกรรม
 6. กิจกรรมคนนี้ที่ฉันภูมิใจ ใช้ทักษะการสัมภาษณ์ การสื่อสาร การนำเสนอ และสร้างแรงบันดาลใจ
 7. กิจกรรมรู้จักฉันได้ในผังเครือญาติ ใช้ทักษะการค้นคว้า การรู้จักตัวเอง การออกแบบ การเชื่อมโยง
 8. กิจกรรมตามล่าหาขุมทรัพย์ในชุมชน ใช้ทักษะการสำรวจ การสังเกต การคิดวิเคราะห์ และการประเมินตนเอง
 9. กิจกรรมผู้พิทักษ์ท้องถิ่น ใช้ทักษะการเห็นคุณค่า การรับผิดชอบ การบริหารเวลา เป็นต้น

ส่วนกิจกรรมสุดท้ายเพิ่มเติมจาก 9 กิจกรรม คือ การให้นักเรียนได้สื่อสารผ่านการเขียน การระบายความรู้สึกโดยการเขียนเพื่อการสื่อสาร เป็นการยืดหยุ่นทางความคิดของนักเรียนถือเป็นความสามารถทักษะพื้นฐานในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (World Economic Forum) เห็นได้ว่านวัตกรรม Booklet จะมีประโยชน์ต่อผู้เรียน และคุณครูผู้สอนเป็นอย่างมากในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิผลสูง ทั้งนี้ สามารถรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ www.StarfishLabz.com

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

นวัตกรรม 3R
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy
1662 ผู้เรียน
นวัตกรรม 3R
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

คงจะดีถ้าการอ่านออกเขียนได้ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป นวัตกรรม3R โรงเรียนบ้านปลาดาว ได้ออกแบบชุดการสอนที่ง่ายและเกิดผล ...

Starfish Academy
Starfish Academy
คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว
Starfish Academy

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

Starfish Academy
4223 ผู้เรียน
นวัตกรรม 3R
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนภาษาไทย (3R)

การสอนภาษาไทยของมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมได้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างเป็นระบบเข้าใจง่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนภาษาไทย (3R)
Starfish Academy

การสอนภาษาไทย (3R)

Starfish Academy
1653 ผู้เรียน
Education Recovery & Learning loss
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

กล่องการเรียนรู้ Learning Box

เนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ และเด็กจำเป็นต้องเรียนที่บ้าน Learning box ...

Starfish Academy
Starfish Academy
กล่องการเรียนรู้ Learning Box
Starfish Academy

กล่องการเรียนรู้ Learning Box

Starfish Academy
2634 ผู้เรียน

Related Videos

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
3962 views • 1 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกแบบ Active Learning
02:08
Starfish Academy

สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกแบบ Active Learning

Starfish Academy
7731 views • 1 ปีที่แล้ว
สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกแบบ Active Learning
นวัตกรรม Happy Kit
06:09
Starfish Academy

นวัตกรรม Happy Kit

Starfish Academy
1858 views • 1 ปีที่แล้ว
นวัตกรรม Happy Kit
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
33 views • 1 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]