เทคนิคสอนภาษาไทยแบบ Active Learning เพื่อวิทยฐานะ (PA) ฉบับครูมัธยม

เทคนิคสอนภาษาไทยแบบ Active Learning เพื่อวิทยฐานะ (PA) ฉบับครูมัธยม

การสอนภาษาไทยผ่านกระบวนการ Active Learning เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

รายละเอียดคอร์ส

ประสบการณ์เป็นสิ่งที่มีคุณค่าและทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่คงทนยั่งยืน ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนจึงต้องมีให้ครบถ้วน ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่มีหลากหลายรูปแบบ เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ครูภาษาไทยจึงต้องให้ความสำคัญต่อการออกแบบการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ Active Learning ซึ่งสามารถจัดได้อย่างหลากหลายวิธีการ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนทั้งรายกลุ่มและรายบุคคล

Learning Outcomes

หัวใจของวิชาภาษาไทยและทักษะที่สำคัญ

สอนภาษาไทยแบบไหนเรียกว่า Active

ตัวอย่างกิจกรรมที่ตอบโจทย์ 8 ตัวชี้วัด

ฝึกออกแบบแผนการสอน Active Learning

4 บทเรียน

หัวใจของวิชาภาษาไทยและทักษะที่สำคัญ

หัวใจของวิชาภาษาไทยและทักษะที่สำคัญ

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
สอนภาษาไทยแบบไหนเรียกว่า Active

สอนภาษาไทยแบบไหนเรียกว่า Active

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
ตัวอย่างกิจกรรมที่ตอบโจทย์ 8 ตัวชี้วัด

ตัวอย่างกิจกรรมที่ตอบโจทย์ 8 ตัวชี้วัด

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
ฝึกออกแบบแผนการสอน Active Learning

ฝึกออกแบบแผนการสอน Active Learning

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
Starfish Academy

Starfish Academy

283 courses
Share:
|

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน เหรียญจากบัญชีของคุณ