Hashtag Active learning

66 results for "Active learning"

Active Learning Strategies for Next Generation Learners

Active Learning Strategies for Next Generation Learners

Starfish Academy
Starfish Academy
1986 views • 24.08.22

เทคนิคและกลยุทธ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning คือ การเรียนที่เน้นให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับการเรียนการสอน กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูง ด้วยการวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่า ไม่เพียงแต่ผู้เรียนเป็นแค่ผู้ฟังเท่านั้น ผู้เรียน ...

Active Learning Strategies for Next Generation Learners
3 รูปแบบการสอน เปลี่ยนห้องเรียนให้ Active ฟื้นคืนความรู้แบบเร่งด่วน

3 รูปแบบการสอน เปลี่ยนห้องเรียนให้ Active ฟื้นคืนความรู้แบบเร่งด่วน

Starfish Academy
Starfish Academy
1046 views • 22.08.22

เปิดเทอมมาคุณครูน่าจะใจหายที่พบว่า ทักษะการอ่านและการคำนวณคณิตศาสตร์ ของนักเรียนบกพร่อง หรือพัฒนาการต่ำกว่าเกณฑ์ที่ควรเป็น หรือที่เคยทำได้ กลับทำไม่ได้จากการตรวจการบ้าน พฤติกรรมที่พอจับสังเกตได้ อย่างเช่น นักเรียนใจลอย ขาดสมาธิในการเรียน ไม่กล้ ...

3 รูปแบบการสอน เปลี่ยนห้องเรียนให้ Active ฟื้นคืนความรู้แบบเร่งด่วน
PLC Happy Hour "การพัฒนาสุขภาวะขั้นพื้นฐาน"

PLC Happy Hour "การพัฒนาสุขภาวะขั้นพื้นฐาน"

Starfish Academy
Starfish Academy
419 views • 26.07.22

กิจกรรม PLC Happy Hour Live Online ครั้งที่ 9 โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 1 และ 2 ต่อเนื่องในปี 2564 หัวข้อ “การพัฒนาสุขภาวะขั้นพื้นฐาน”การพัฒนาสุขภาวะขั้นพื้นฐานของผู้เรียน เป็นนวัตกรรมการศึกษาในการสร้างสภาวะ สังคม โรงเรี ...

PLC Happy Hour "การพัฒนาสุขภาวะขั้นพื้นฐาน"
การสอนให้ Active ตาม 8 องค์ประกอบ

การสอนให้ Active ตาม 8 องค์ประกอบ

Starfish Academy
Starfish Academy
17136 views • 12.07.22

จากการนำ 8 องค์ประกอบ สอดแทรกในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามที่ทาง กคศ. กำหนดใช้เป็นเกณฑ์ในการวัดของครู เพื่อขอมี/เลื่อนวิทยฐานะในสายการสอน หรือ ว9 นั้น เป็นการส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตนเองในด้านของความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) ...

การสอนให้ Active ตาม 8 องค์ประกอบ
โรงเรียนพัฒนาตนเอง สู่ทิศทางการขยายผล ในปี 2565

โรงเรียนพัฒนาตนเอง สู่ทิศทางการขยายผล ในปี 2565

Starfish Academy
Starfish Academy
507 views • 12.07.22

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “โรงเรียนพัฒนาตนเอง สู่แกนนำขยายผล” 7 จังหวัด ภายใต้โครงการบริหารจัดการโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) เสวนา “โรงเรียนพัฒนาตนเอง สู่ทิศทางการขยายผล ในปี 2565โครงการบริหารจัดการโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอ ...

โรงเรียนพัฒนาตนเอง สู่ทิศทางการขยายผล ในปี 2565
เปิดห้องเรียนประสิทธิภาพสูงด้วย Active Learning สู่ผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักเรียน

เปิดห้องเรียนประสิทธิภาพสูงด้วย Active Learning สู่ผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักเรียน

Starfish Academy
Starfish Academy
910 views • 12.07.22

จากการดำเนินโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาครู และโรงเรียนเพื่อยกระดับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (TSQP) รุ่นที่ 1 และ 2 หรือ “โรงเรียนพัฒนาตนเอง” เป็นโครงการพัฒนาต่อเนื่องเพื่อให้คำปรึกษา ติดตามการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียน และให้คำแนะนำแก่ผู้ที่เกี่ยว ...

เปิดห้องเรียนประสิทธิภาพสูงด้วย Active Learning สู่ผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักเรียน
WORKSHOP STEAM PLAY สร้างทักษะให้ลูก ก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 โดย Starfish Education

WORKSHOP STEAM PLAY สร้างทักษะให้ลูก ก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 โดย Starfish Education

Starfish Academy
Starfish Academy
576 views • 05.07.22

เมื่ออาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565 ณ TK Park Central World ทีมงาน Starfish Education ได้จัดกิจกรรมให้กับครอบครัว 21 ครอบครัวที่สนใจเข้าร่วมลงทะเบียนมาโดยเป้าหมายของกิจกรรม คือ การสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปกครอง ผ่านกิจกรรมที่ให้ลงมือปฏิ ...

WORKSHOP STEAM PLAY สร้างทักษะให้ลูก ก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 โดย Starfish Education
TALK STEAM PLAY สร้างทักษะให้ลูก ก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 โดย Starfish Education

TALK STEAM PLAY สร้างทักษะให้ลูก ก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 โดย Starfish Education

Starfish Academy
Starfish Academy
711 views • 04.07.22

เมื่ออาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565 ณ TK Park Central World ทีมงาน Starfish Education ได้จัดกิจกรรมให้กับครอบครัว 21 ครอบครัวที่สนใจเข้าร่วมลงทะเบียนมาโดยเป้าหมายของกิจกรรม คือ การสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปกครอง ผ่านกิจกรรมที่ให้ลงมือปฏิ ...

TALK STEAM PLAY สร้างทักษะให้ลูก ก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 โดย Starfish Education
การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้กับเด็ก

การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้กับเด็ก

Starfish Academy
Starfish Academy
2675 views • 06.07.22

“Design Thinking” คือ กระบวนการคิดเชิงออกแบบที่ยืดหยุ่นเพื่อให้ผู้เรียนได้ประโยชน์สูงสุดจากกระบวนการสร้างสรรค์ โดยกระบวนการนี้มักใช้ในงานศิลปะ วิศวกรรม โลกธุรกิจ มหาวิทยาลัย และพื้นที่งานทางสังคมต่าง ๆ ซึ่งคุณครูสามารถนำไปปรับใช้ได้กับทุก ๆ วิ ...

การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้กับเด็ก
ฮาวทูปลุกพลังครู เปลี่ยนห้องเรียนให้ Active

ฮาวทูปลุกพลังครู เปลี่ยนห้องเรียนให้ Active

Starfish Academy
Starfish Academy
1929 views • 04.07.22

เมื่อเจอกับสถานการณ์ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้การเรียนการสอนส่วนใหญ่ ต้องสอนในรูปแบบออนไลน์ แต่เมื่อเรียนออนไลน์ก็ทำให้เกิดปัญหาต่างๆหลายประการ เช่น ขาดแคลนอุปกรณ์ในการเรียนรู้ สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ดี การขาดความรู้ความเข้า ...

ฮาวทูปลุกพลังครู เปลี่ยนห้องเรียนให้ Active
โค้ชเล่าเรื่อง จากโรงเรียนห่างไกล ครูไทยใจสู้ไม่แพ้กัน

โค้ชเล่าเรื่อง จากโรงเรียนห่างไกล ครูไทยใจสู้ไม่แพ้กัน

Starfish Academy
Starfish Academy
499 views • 09.05.22

เมื่อเด็กๆ ส่วนใหญ่ไม่ใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร ในการเรียนจำเป็นของใช้หลักสูตรภาษาถิ่นร่วม ทำให้ครูให้ความสำคัญกับการที่จะทำให้นักเรียนอ่านให้ออกเขียนให้ได้ ครูจึงสอนจากตำรา เด็กๆ จึงเกิดการเรียนรู้แบบท่องจำ แต่ยังขาดการเรียนรู้ในการปฏิบัติและลงมือทำต่อให้เ ...

โค้ชเล่าเรื่อง จากโรงเรียนห่างไกล ครูไทยใจสู้ไม่แพ้กัน
การวัดและการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน

การวัดและการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน

Starfish Academy
Starfish Academy
1680 views • 02.05.22

กิจกรรม PLC Teacher ครั้งที่ 5 โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564 หัวข้อ การวัดและการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนกิจกรรม PLC Teacher ครั้งที่ 5 การวัดและการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมการแลกเปลี่ยน ...

การวัดและการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน
สอนอย่างไรให้ (ครู) Active

สอนอย่างไรให้ (ครู) Active

Starfish Academy
Starfish Academy
2244 views • 11.04.22

ก่อนที่ครูจะสอนเด็กๆ ให้เกิดการเรียนรู้ที่ Active มากขึ้น ครูจำเป็นที่จะต้องมีการจัดการเรียนการสอนที่ Active และน่าสนใจ ซึ่งสิ่งนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นการเรียนรู้ของเด็ก ซึ่งกิจกรรม Workshop ในครั้งนี้ ภายใต้หัวข้อ “สอนอย่างไรให้ (ครู) Active” จะเป็นแ ...

สอนอย่างไรให้ (ครู) Active
การเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม (Social Emotional Learning)

การเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม (Social Emotional Learning)

ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร
ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร
2134 views • 11.04.22

การเสวนา เรื่อง “การเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม (Social Emotional Learning) สำคัญอย่างไรต่อการสร้างความสำเร็จรอบด้านของผู้เรียน : ความท้าทายที่มีคำตอบ”มูลนิธิสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ก่อตั้งขึ้นมาโดย นักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกัน ชื่อ ดร.ริชาร์ด พี ฮอกแล ...

การเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม (Social Emotional Learning)
PLC Happy Hour การออกแบบบรรยากาศ และรูปแบบในการจัดการเรียนรู้

PLC Happy Hour การออกแบบบรรยากาศ และรูปแบบในการจัดการเรียนรู้

Starfish Academy
Starfish Academy
988 views • 04.04.22

การเรียนรู้ในยุคสมัยนี้ ด้วยความพร้อมของเด็กและครอบครัวที่หลากหลาย ทำให้ต้นทุนในด้านต่างๆ แตกต่างกัน ครูจะมีวิธีปรับกระบวนการอย่างไรให้นักเรียนมีประสบการณ์ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตนอกรั้วโรงเรียนได้ นอกเหนือจากความคุ้นชินที่ครูสอนจากตำราเพี ...

PLC Happy Hour การออกแบบบรรยากาศ และรูปแบบในการจัดการเรียนรู้
PLC Teacher ครั้งที่ 3 “การวางแผนการสอน”

PLC Teacher ครั้งที่ 3 “การวางแผนการสอน”

Starfish Academy
Starfish Academy
999 views • 28.03.22

กิจกรรม PLC Teacher ครั้งที่ 3 เป็นรูปแบบของการ PLC ในหัวข้อการวางแผนการสอน ผ่านกระบวนการมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อให้ครูได้เรียนรู้วิธีการวางแผน การออกแบบการสอน และวิธีการสอนแบบ Active Learning รวมถึงมีวิธีการวางแผนและการ ...

PLC Teacher ครั้งที่ 3 “การวางแผนการสอน”
หลักสูตรฐานสมรรถนะในต่างประเทศเป็นอย่างไร? ชวนดูหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สำเร็จในต่างแดน

หลักสูตรฐานสมรรถนะในต่างประเทศเป็นอย่างไร? ชวนดูหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สำเร็จในต่างแดน

Starfish Academy
Starfish Academy
1653 views • 27.02.22

มนุษย์ทุกคนล้วนมีความสามารถอย่างน้อยด้านหนึ่งแฝงอยู่ในตัวเอง และความสามารถแต่ละด้านล้วนสนับสนุนให้มนุษย์ประสบความสำเร็จในด้านนั้น ๆ หากผู้มีความสามารถได้รับการส่งเสริมอย่างถูกวิธีผ่านระบบการศึกษาถึงแม้ความสามารถด้านต่าง ๆ เช่น ภาษา ตรรกะ มนุ ...

หลักสูตรฐานสมรรถนะในต่างประเทศเป็นอย่างไร? ชวนดูหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สำเร็จในต่างแดน
รีวิว Starfish Class Website Version ตัวช่วยครูเรื่อง “การประเมินสมรรถนะ”

รีวิว Starfish Class Website Version ตัวช่วยครูเรื่อง “การประเมินสมรรถนะ”

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
1500 views • 07.04.22

แน่นอนค่ะว่าในห้องเรียนหนึ่งห้องมักจะมีเด็กที่มีความสามารถหลากหลาย แตกต่างกันออกไป ดังนั้น เมื่อถึงเวลาที่คุณครูจะต้องประเมินความสามารถและทักษะของเด็กๆ เราจะมีเครื่องมือที่ช่วยประเมินอย่างไร ให้ง่าย สะดวกสบาย และตอบโจทย์การประเมินที่ไม่ต้องเตรี ...

รีวิว Starfish Class Website Version ตัวช่วยครูเรื่อง “การประเมินสมรรถนะ”
กิจกรรม TSQP Kick Off กลุ่มที่ 2 การนำไปใช้กับผู้เรียน (ครูผู้สอน)

กิจกรรม TSQP Kick Off กลุ่มที่ 2 การนำไปใช้กับผู้เรียน (ครูผู้สอน)

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
1119 views • 21.12.21

จากช่วงสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้โรงเรียนได้มีการใช้นวัตกรรมในการจัดการศึกษา ทั้งในรูปแบบ On-line On-hand และ On-demand และจากการใช้นวัตกรรมที่หลากหลาย จึงได้มีการสรุปนวัตกรรมที่ใช้ในการเรียนรู้ ดังนี้1. เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้แบ ...

กิจกรรม TSQP Kick Off กลุ่มที่ 2 การนำไปใช้กับผู้เรียน (ครูผู้สอน)
การสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง TSQP Kick off ครั้งที่ 2

การสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง TSQP Kick off ครั้งที่ 2

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
1309 views • 07.11.22

ตัวแทนรุ่นที่ 1 ในการแบ่งปันประสบการณ์ผอ.วราลักษณ์ อุดมลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวียงหวายโรงเรียนบ้านเวียงหวาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ตั้งอยู่ ต.ม่อนปิน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ บริบทโรงเรียนเป็นโรงเรียนในพื้นที่ช ...

การสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง TSQP Kick off ครั้งที่ 2