นวัตกรรม : โรงเรียนบ้านดอยคำ และโรงเรียนวัดน้ำดิบ

Starfish Academy
Starfish Academy 646 views • 1 ปีที่แล้ว
นวัตกรรม : โรงเรียนบ้านดอยคำ และโรงเรียนวัดน้ำดิบ

นวัตกรรมโรงเรียน โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) รุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564

การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (CBE)

โรงเรียนบ้านดอยคำ

แนวทางการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ไปใช้ในการเชื่อมโยง และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันของผู้เรียน รวมไปถึงการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 STEAM Design Process จึงเป็นกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เริ่มต้นจากปัญหา นำไปสู่การแก้ไขปัญหา ผ่านการคิด ค้นคว้าหาคำตอบ หลังจากนั้นจึงวางแผน อย่างละเอียด มีการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความคิด ลงมือปฏิบัติ ทดสอบและปรับปรุงแก้ไข โรงเรียนบ้านดอยคำเห็นความสำคัญจึงได้ทำนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้ Steam Design Process สู่ทักษะอาชีพผ่านกิจกรรม Dekdoi Cafe ซึ่งโรงเรียนบ้านดอยคำมีปัญหาสำคัญก่อนเข้าร่วมโครงการพัฒนานวัตกรรมที่ส่งผลต่อความล้มเหลวในการจัดการเรียนรู้คือ

1. ผู้เรียน จำนวนนักเรียนที่มาก ทำให้อุปกรณ์ไม่เพียงพอ 

2. ครูต้องใช้เวลาในการดูแลนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ 

3. สภาพแวดล้อม สถานการณ์การติดเชื้อโควิดที่ยังมีปัญหาในหลายครอบครัว เพื่อการแก้ไขปัญหาโรงเรียนจึงได้จัดทำ นวัตกรรม: การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้ Steam Design Process สู่ทักษะอาชีพผ่านกิจกรรม Dekdoi Cafe

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ วาฟเฟิลแฟนซี ชื่อเรื่อง “เรียนรู้การทำวาฟเฟิล” โดยมีวิธีการจัดการเรียนรู้คือการจัดกิจกรรมด้วยกระบวนการ Steam Design Process และให้นักเรียนลงมือทำด้วยตนเอง หลังจากดำเนินการแล้วเสร็จมีผลลัพธ์จากการใช้นวัตกรรม สรุปได้ดังนี้ 

  • Effect Size กิจกรรม ไข่ครกทรงเครื่อง ชั้นอนุบาล: ES = 2.96
  • Effect Size กิจกรรม วาฟเฟิลแฟนซี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1: ES = 2.83
  • Effect Size กิจกรรม แซนวิชเพื่อสุขภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2: ES = 1.66
  • Effect Size กิจกรรม โดนัทจิ๋วหลากสี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3: ES = 4.09
  • Effect Size กิจกรรม คุ๊กกี้ธัญพืช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4: ES = 1.59
  • Effect Size กิจกรรม คัพเค้กธัญพืช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5: ES = 2.19
  • Effect Size กิจกรรม น้ำดื่ม Healthy Care ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6: ES = 4.37

แสดงให้เห็นว่าค่า ES ของทุกระดับชั้นมากกว่า 0.4 นั่นคือผู้เรียนมีพัฒนาที่ดีขึ้นในการเรียนรู้ แปลว่าเครื่องมือนวัตกรรม การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้ Steam Design Process สู่ทักษะอาชีพผ่านกิจกรรม Dekdoi Cafe เป็นนวัตกรรมที่ดี มีประสิทธิภาพนั่นเอง

โรงเรียนวัดน้ำดิบ

การเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential Learning) คือ กระบวนการสร้างความรู้ ทักษะ และเจตคติด้วยการนำเอาประสบการณ์เดิมของผู้เรียน มาบูรณาการเพื่อสร้างการเรียนรู้ใหม่ ๆ ขึ้นโดยมีจุดเด่น คือการทบทวนประสบการณ์ หรือ นำสิ่งที่ลงมือทำมาตกผลึกความคิด เพื่อให้ได้รับรู้ถึงความรู้ใหม่ที่ได้รับหรือ เป็นการนำไปต่อยอดความรู้เดิม หรือ สามารถนำไปปรับใช้ในบริบทอื่น ๆ สำหรับผู้เรียน โรงเรียนได้เห็นความสำคัญในการเสริมสร้างสมรรถนะโดยใช้การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential learning) ในการต่อยอดและยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนมีปัญหาก่อนเข้าร่วมโครงการพัฒนานวัตกรรมที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความล้มเหลวในการจัดการเรียนรู้

1. ผู้เรียน บางคนยังขาดทักษะในการอ่าน การเขียน

2. ครู ติดภาระกิจที่นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน

3. สภาพแวดล้อม มีการแพร่ระบาดของวิด - 19

โรงเรียนจึงได้ดำเนินการสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา นั่นคือการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะโดยใช้การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential learning) ในการต่อยอดและยกระดับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนวัดน้ำดิบ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับนวัตกรรม คือ 

1. นักเรียนใช้เทคโนโลยีในการหาข้อมูลและวางแผนการทำงาน ผ่านกระบวนการ STEAM DESIGN PROCESS และเมื่อเกิดปัญหาระหว่างการปฏิบัติงาน นักเรียนสามารถแก้ไขปัญหาได้ เพื่อให้เกิดสมรรถนะการสื่อสารและสมรรถนะการคิดขั้นสูง

2. นักเรียนได้ลงมือทำกิจกรรมภาคปฏิบัติ ต้นน้ำ การเพาะเมล็ดลำไย การขยายพันธุ์ลำไย การปลูก การดูแลรักษา การป้องกันการกำจัดศัตรูพืช กลางน้ำ การเก็บเกี่ยว การปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว การคัดเกรดลำไย และการแปรรูปลำไยสด ลำไยอบแห้ง ปลายน้ำ นำผลิตภัณฑ์และชิ้นงานไปจัดจำหน่ายในชุมชน และช่องทางการตลาดออนไลน์ เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการประกอบอาชีพ

ซึ่งหลังจากการใช้นวัตกรรม โรงเรียนได้รับผลลัพธ์จากการใช้นวัตกรรมคือนักเรียนส่วนใหญ่มีการพัฒนาที่ดีขึ้น ครูใช้วิธีการวัดและประเมินผลแบบ Effect Size มาใช้ ค่า ES ของทุกระดับชั้นมากกว่า 0.4 นั่นคือผู้เรียนมีพัฒนาที่ดีขึ้นในการเรียนรู้ แปลว่าเครื่องมือนวัตกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential learning) มีประสิทธิภาพนั่นเอง

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy
2484 ผู้เรียน
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

คงจะดีถ้าการอ่านออกเขียนได้ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป นวัตกรรม3R โรงเรียนบ้านปลาดาว ได้ออกแบบชุดการสอนที่ง่ายและเกิดผล ...

Starfish Academy
Starfish Academy
คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว
Starfish Academy

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

Starfish Academy
6287 ผู้เรียน
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

กล่องการเรียนรู้ Learning Box

เนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ และเด็กจำเป็นต้องเรียนที่บ้าน Learning box ...

Starfish Academy
Starfish Academy
กล่องการเรียนรู้ Learning Box
Starfish Academy

กล่องการเรียนรู้ Learning Box

Starfish Academy
3678 ผู้เรียน
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

บูรณาการ : การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เน้นให้ผู้เรียนเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน มาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน แก้ปัญห ...

Starfish Academy
Starfish Academy
บูรณาการ : การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
Starfish Academy

บูรณาการ : การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Starfish Academy
1403 ผู้เรียน

Related Videos

นวัตกรรม Happy Kit
06:09
Starfish Academy

นวัตกรรม Happy Kit

Starfish Academy
4476 views • 2 ปีที่แล้ว
นวัตกรรม Happy Kit
สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกด้วย การสอนแบบ active learning
02:08
Starfish Academy

สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกด้วย การสอนแบบ active learning

Starfish Academy
16314 views • 2 ปีที่แล้ว
สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกด้วย การสอนแบบ active learning
เสียงสะท้อนเมื่อ “ครู เปลี่ยนเป็น โค้ช” จากงาน Makerpace Day
06:05
Starfish Academy

เสียงสะท้อนเมื่อ “ครู เปลี่ยนเป็น โค้ช” จากงาน Makerpace Day

Starfish Academy
195 views • 1 ปีที่แล้ว
เสียงสะท้อนเมื่อ “ครู เปลี่ยนเป็น โค้ช” จากงาน Makerpace Day
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
61 views • 2 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]