นวัตกรรม : โรงเรียนบ้านดอยคำ และโรงเรียนวัดน้ำดิบ

Starfish Academy
Starfish Academy 358 views • 11 เดือนที่แล้ว
นวัตกรรม : โรงเรียนบ้านดอยคำ และโรงเรียนวัดน้ำดิบ

นวัตกรรมโรงเรียน โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) รุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564

การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (CBE)

โรงเรียนบ้านดอยคำ

แนวทางการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ไปใช้ในการเชื่อมโยง และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันของผู้เรียน รวมไปถึงการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 STEAM Design Process จึงเป็นกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เริ่มต้นจากปัญหา นำไปสู่การแก้ไขปัญหา ผ่านการคิด ค้นคว้าหาคำตอบ หลังจากนั้นจึงวางแผน อย่างละเอียด มีการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความคิด ลงมือปฏิบัติ ทดสอบและปรับปรุงแก้ไข โรงเรียนบ้านดอยคำเห็นความสำคัญจึงได้ทำนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้ Steam Design Process สู่ทักษะอาชีพผ่านกิจกรรม Dekdoi Cafe ซึ่งโรงเรียนบ้านดอยคำมีปัญหาสำคัญก่อนเข้าร่วมโครงการพัฒนานวัตกรรมที่ส่งผลต่อความล้มเหลวในการจัดการเรียนรู้คือ

1. ผู้เรียน จำนวนนักเรียนที่มาก ทำให้อุปกรณ์ไม่เพียงพอ 

2. ครูต้องใช้เวลาในการดูแลนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ 

3. สภาพแวดล้อม สถานการณ์การติดเชื้อโควิดที่ยังมีปัญหาในหลายครอบครัว เพื่อการแก้ไขปัญหาโรงเรียนจึงได้จัดทำ นวัตกรรม: การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้ Steam Design Process สู่ทักษะอาชีพผ่านกิจกรรม Dekdoi Cafe

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ วาฟเฟิลแฟนซี ชื่อเรื่อง “เรียนรู้การทำวาฟเฟิล” โดยมีวิธีการจัดการเรียนรู้คือการจัดกิจกรรมด้วยกระบวนการ Steam Design Process และให้นักเรียนลงมือทำด้วยตนเอง หลังจากดำเนินการแล้วเสร็จมีผลลัพธ์จากการใช้นวัตกรรม สรุปได้ดังนี้ 

  • Effect Size กิจกรรม ไข่ครกทรงเครื่อง ชั้นอนุบาล: ES = 2.96
  • Effect Size กิจกรรม วาฟเฟิลแฟนซี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1: ES = 2.83
  • Effect Size กิจกรรม แซนวิชเพื่อสุขภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2: ES = 1.66
  • Effect Size กิจกรรม โดนัทจิ๋วหลากสี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3: ES = 4.09
  • Effect Size กิจกรรม คุ๊กกี้ธัญพืช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4: ES = 1.59
  • Effect Size กิจกรรม คัพเค้กธัญพืช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5: ES = 2.19
  • Effect Size กิจกรรม น้ำดื่ม Healthy Care ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6: ES = 4.37

แสดงให้เห็นว่าค่า ES ของทุกระดับชั้นมากกว่า 0.4 นั่นคือผู้เรียนมีพัฒนาที่ดีขึ้นในการเรียนรู้ แปลว่าเครื่องมือนวัตกรรม การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้ Steam Design Process สู่ทักษะอาชีพผ่านกิจกรรม Dekdoi Cafe เป็นนวัตกรรมที่ดี มีประสิทธิภาพนั่นเอง

โรงเรียนวัดน้ำดิบ

การเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential Learning) คือ กระบวนการสร้างความรู้ ทักษะ และเจตคติด้วยการนำเอาประสบการณ์เดิมของผู้เรียน มาบูรณาการเพื่อสร้างการเรียนรู้ใหม่ ๆ ขึ้นโดยมีจุดเด่น คือการทบทวนประสบการณ์ หรือ นำสิ่งที่ลงมือทำมาตกผลึกความคิด เพื่อให้ได้รับรู้ถึงความรู้ใหม่ที่ได้รับหรือ เป็นการนำไปต่อยอดความรู้เดิม หรือ สามารถนำไปปรับใช้ในบริบทอื่น ๆ สำหรับผู้เรียน โรงเรียนได้เห็นความสำคัญในการเสริมสร้างสมรรถนะโดยใช้การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential learning) ในการต่อยอดและยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนมีปัญหาก่อนเข้าร่วมโครงการพัฒนานวัตกรรมที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความล้มเหลวในการจัดการเรียนรู้

1. ผู้เรียน บางคนยังขาดทักษะในการอ่าน การเขียน

2. ครู ติดภาระกิจที่นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน

3. สภาพแวดล้อม มีการแพร่ระบาดของวิด - 19

โรงเรียนจึงได้ดำเนินการสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา นั่นคือการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะโดยใช้การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential learning) ในการต่อยอดและยกระดับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนวัดน้ำดิบ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับนวัตกรรม คือ 

1. นักเรียนใช้เทคโนโลยีในการหาข้อมูลและวางแผนการทำงาน ผ่านกระบวนการ STEAM DESIGN PROCESS และเมื่อเกิดปัญหาระหว่างการปฏิบัติงาน นักเรียนสามารถแก้ไขปัญหาได้ เพื่อให้เกิดสมรรถนะการสื่อสารและสมรรถนะการคิดขั้นสูง

2. นักเรียนได้ลงมือทำกิจกรรมภาคปฏิบัติ ต้นน้ำ การเพาะเมล็ดลำไย การขยายพันธุ์ลำไย การปลูก การดูแลรักษา การป้องกันการกำจัดศัตรูพืช กลางน้ำ การเก็บเกี่ยว การปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว การคัดเกรดลำไย และการแปรรูปลำไยสด ลำไยอบแห้ง ปลายน้ำ นำผลิตภัณฑ์และชิ้นงานไปจัดจำหน่ายในชุมชน และช่องทางการตลาดออนไลน์ เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการประกอบอาชีพ

ซึ่งหลังจากการใช้นวัตกรรม โรงเรียนได้รับผลลัพธ์จากการใช้นวัตกรรมคือนักเรียนส่วนใหญ่มีการพัฒนาที่ดีขึ้น ครูใช้วิธีการวัดและประเมินผลแบบ Effect Size มาใช้ ค่า ES ของทุกระดับชั้นมากกว่า 0.4 นั่นคือผู้เรียนมีพัฒนาที่ดีขึ้นในการเรียนรู้ แปลว่าเครื่องมือนวัตกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential learning) มีประสิทธิภาพนั่นเอง

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

นวัตกรรม 3R
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy
1903 ผู้เรียน
นวัตกรรม 3R
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

คงจะดีถ้าการอ่านออกเขียนได้ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป นวัตกรรม3R โรงเรียนบ้านปลาดาว ได้ออกแบบชุดการสอนที่ง่ายและเกิดผล ...

Starfish Academy
Starfish Academy
คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว
Starfish Academy

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

Starfish Academy
4720 ผู้เรียน
Education Recovery & Learning loss
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

กล่องการเรียนรู้ Learning Box

เนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ และเด็กจำเป็นต้องเรียนที่บ้าน Learning box ...

Starfish Academy
Starfish Academy
กล่องการเรียนรู้ Learning Box
Starfish Academy

กล่องการเรียนรู้ Learning Box

Starfish Academy
2872 ผู้เรียน
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

บูรณาการ : การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เน้นให้ผู้เรียนเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน มาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน แก้ปัญห ...

Starfish Academy
Starfish Academy
บูรณาการ : การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
Starfish Academy

บูรณาการ : การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Starfish Academy
1223 ผู้เรียน

Related Videos

นวัตกรรม Happy Kit
06:09
Starfish Academy

นวัตกรรม Happy Kit

Starfish Academy
2755 views • 1 ปีที่แล้ว
นวัตกรรม Happy Kit
สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกด้วย การสอนแบบ active learning
02:08
Starfish Academy

สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกด้วย การสอนแบบ active learning

Starfish Academy
11859 views • 1 ปีที่แล้ว
สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกด้วย การสอนแบบ active learning
เสียงสะท้อนเมื่อ “ครู เปลี่ยนเป็น โค้ช” จากงาน Makerpace Day
06:05
Starfish Academy

เสียงสะท้อนเมื่อ “ครู เปลี่ยนเป็น โค้ช” จากงาน Makerpace Day

Starfish Academy
154 views • 9 เดือนที่แล้ว
เสียงสะท้อนเมื่อ “ครู เปลี่ยนเป็น โค้ช” จากงาน Makerpace Day
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
39 views • 2 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]