เทคนิคและวิธีการสอนสมัยใหม่

การใช้คำถาม เครื่องมือ การนำเสนอ ที่แปลกใหม่ น่าสนใจ มีส่วนสำคัญในการสร้างห้องเรียนที่ผู้เรียนมีส่วนร่วม เรียนรู้วิธีการถาม การใช้เทคโนโลยี และวิธีการที่ช่วยให้การจัดการเรียนรู้ และการวัดประเมินผลมีประสิทธิภาพ ส่งผลในการพัฒนาผู้เรียนให้ครบถ้วน

เรียนรู้เรื่อง การใช้คำถามและการพัฒนาทักษะการคิด ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพผู้สอนควรให้ความสำคัญในการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้ด้วยตนเอง และใช้นวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้

Learning Outcomes

การใช้คำถามและการพัฒนาทักษะการคิด

Digital Story Telling

Game Based Learning

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

การใช้คำถามและการพัฒนาทักษะการคิด

การใช้คำถามและการพัฒนาทักษะการคิด

Digital Story Telling

Digital Story Telling

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
Digital Story Telling
Game Based Learning

Game Based Learning

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
Game Based Learning
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้