สื่อการสอนฟรี รวมสื่อการสอน และเทคโนโลยีในห้องเรียนสมัยใหม่
คอลเลคชั่นคอร์สเรียนออนไลน์

สื่อการสอนฟรี รวมสื่อการสอน และเทคโนโลยีในห้องเรียนสมัยใหม่

ด้วยสื่อการสอนที่ใช่จาก Starfish Labz เนื้อหาที่แสนยากสำหรับผู้เรียน ก็กลายเป็นเรื่องแสนง่ายได้ในพริบตา ด้วยรูปแบบคอร์สออนไลน์ มีวีดีโอประกอบ และคำอธิบายย่อยง่าย ผู้สอนสามารถใช้ศึกษาและ/หรือเปิดให้ผู้เรียมชมได้อย่างง่ายดาย ทุกที่ ทุกเวลา เพียงแค่กดเลือกคอร์ส หรือสื่อการสอนที่คิดว่าใช่ ก็สามารถเริ่มใช้ ‘สะพานแห่งการเรียนรู้’ เชิญชวนให้เด็ก ๆ ก้าวข้ามสู่ปลายทางแห่งการเรียนรู้ที่พวกเขาปรารถนา สื่อการสอน เป็นเครื่องมือช่วยสอนที่สำคัญอย่างหนึ่งในกระบวนการจัดการเรียนรู้ การเลือกใช้สื่อ หรือเทคโนโลยีที่มีอยู่อย่างหลากหลายให้เหมาะสม จะช่วยให้เด็กเกิดความเข้าใจสิ่งที่ต้องการสื่อสารได้รวดเร็วยิ่งขึ้น สื่อการสอนและเทคโนโลยีมีหลายรูปแบบ ซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับช่วงวัย และให้ตรงตามวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม

8 คอร์ส

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ สื่อการสอน

คำว่า “สื่อ” (Media) หมายถึง ตัวกลางที่ใช้ถ่ายทอด หรือนำข้อมูลข่าวสาร ความรู้ในรูปแบบต่างๆ จากผู้ส่งไปยังผู้รับ ทำให้เข้าใจความหมายได้ตรงกัน สำหรับการเรียนการสอน สื่อที่ใช้เป็นตัวกลางในการนำความรู้ ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน เรียกว่าสื่อการเรียนการสอน (Instructional Media)

สื่อการเรียนการสอน หมายถึง ตัวกลางในการถ่ายทอดความรู้จากผู้สอน หรือเปล่งความรู้ไปสู่ผู้เรียน และทำให้เกิดการเรียนรู้เพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ในทางการศึกษา มีคำที่มีความหมายเดียวกันกับสื่อการเรียนการสอน อาทิ สื่อการศึกษา (Educational Media), อุปกรณ์ช่วยสอน (Teaching Aids) และสื่อการสอน (Instructional Media or Teaching Media)

ปัจจุบันนักการศึกษามักจะเรียกสื่อการเรียนการสอนชนิดต่าง ๆ รวมกันว่า เทคโนโลยีทางการศึกษา (Educational Technology) ซึ่งหมายถึงการนำเอา วิธีการ วัสดุ และอุปกรณ์ มาใช้ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพในการเรียนการสอน

ประเภทของสื่อการสอน

สื่อการเรียนการสอนแบ่งตามคุณลักษณะ ได้ 4 ประเภทคือ

 1. สื่อการเรียนการสอนประเภทวัสดุ ได้แก่ สไลด์แผ่นใส เอกสาร หนังสือ ตำรา สารเคมีสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และคู่มือการฝึกปฏิบัติ
 2. สื่อการเรียนการสอนประเภทอุปกรณ์ ได้แก่ ของจริง หุ่นจำลอง เครื่องเล่นเทปเสียง เครื่องเล่นวีดิทัศน์ เครื่องฉายแผ่นใส อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆในห้องปฏิบัติการ
 3. สื่อการเรียนการสอนประเภทเทคนิคหรือวิธีการ ได้แก่การสาธิต การอภิปรายกลุ่ม การฝึกปฏิบัติ การฝึกงาน การจัดนิทรรศการ และสถานการณ์จำลอง
 4. สื่อการเรียนการสอนประเภทคอมพิวเตอร์ได้แก่ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI), การนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer presentation), การใช้ Intranet และ Internet เพื่อการสื่อสาร (Electronic mail: E-mail) และการใช้ WWW (World Wide Web) หรือคอร์สออนไลน์ สื่อการสอนออนไลน์ในยุคปัจจุบันนั่นเอง

การเลือกใช้สื่อการสอน

แม้สื่อการสอนบางชนิดอาจจะดูสนุกสนานและเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน แต่ก็มิใช่ว่าสื่อดังกล่าวจะเหมาะสมสำหรับผู้เรียนเสมอไป การเลือกสื่อการสอนให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดอาศัยการพิจารณาปัจจัยประกอบอย่างถี่ถ้วน โดยหลักการหลัก ๆ ที่ควรค่าแก่การพิจารณา ได้แก่

 1. ความสอดคล้องระหว่างสื่อ, เนื้อหาในบทเรียน, และจุดมุ่งหมายในการสอน: สื่อที่ดีควรมีความสัมพันธ์กับเนื้อหาในบทเรียนและตรงกับจุดมุ่งหมายที่จะสอน
 2. ความถูกต้อง, ความเข้าใจง่ายและความน่าสนใจของสื่อ: สื่อที่ดีควรมีเนื้อหาถูกต้อง ทันสมัย น่าสนใจ และเป็นสื่อที่จะให้ผลต่อการเรียนการสอนมากที่สุด
 3. ความสอดคล้องระหว่างระดับของสื่อและระดับของผู้เรียน: สื่อที่ดีควรเหมาะสมกับวัย ระดับชั้น ความรู้ และประสบการณ์ของผู้เรียน
 4. คุณภาพของสื่อ: สื่อที่ดีควรมีคุณภาพเทคนิคการผลิตที่ดี มีความชัดเจน มีลูกเล่นและรายละเอียดที่ทำให้สื่อโดยรวมเข้าใจง่ายและน่าใช้งาน
 5. ค่าใช้จ่ายในการใช้สื่อ: ปัจจุบันมีทั้งสื่อการสอนฟรีและสื่อการสอนที่มีค่าใช้จ่าย สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการคำนวณงบประมาณและจุดประสงค์ในการใช้สื่อของผู้สอนให้สอดคล้องกัน สื่อที่ใช่อาจมิจำเป็นต้องแพง หากแต่เป็นสื่อที่มีเนื้อหาสอดคล้องตามความต้องการของผู้สอนที่สุด

ประโยชน์ของสื่อการสอน

สื่อการเรียนการสอนสามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งกับผู้เรียนและผู้สอนดังต่อไปนี้

ประโยชน์และคุณค่าต่อครูผู้สอน

 1. ช่วยให้บรรยากาศในการสอนน่าสนใจมากยิ่งขึ้น เปลี่ยนจากการสอนในแบบเดิมที่บรรยายอย่างเดียวมามีสื่อช่วยให้สนุกสนาน
 2. ช่วยแบ่งเบาภาระของผู้สอนในการเตรียมเนื้อหา ช่วยเพิ่มเวลาในการใช้ชีวิตประจำวันและเตรียนงานแก่ผู้สอน
 3. ช่วยกระตุ้นให้ผู้สอนตื่นตัวอยู่เสมอในการเตรียมและผลิตวัสดุใหม่ ๆ เพื่อใช้เป็นสื่อการสอน ตลอดจนคิดค้นเทคนิควิธีการต่าง ๆ เพื่อให้การเรียนรู้น่าสนใจยิ่งขึ้น

ประโยชน์และคุณค่าต่อตัวผู้เรียน

 1. ช่วยให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนเกิดความเข้าใจเนื้อหาบทเรียนที่ยุ่งยากซับซ้อนได้ง่ายขึ้นในระยะเวลาอันสั้น
 2. ช่วยกระตุ้นและสร้างความสนใจให้กับผู้เรียน ทำให้เกิดความสนุกและมิรู้สึกเบื่อหน่าย
 3. ช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น ทำให้เกิดมนุษยสัมพั
 4. ช่วยขยายกรอบทัศนวิสัย และทัศนคติของเด็กในการเรียนรู้ เอาชนะข้อจำกัดการเพียงแค่การบรรยายในการสอนรูปแบบเดิม ๆ ทำให้เด็กมีความสนใจและต้องการเรียนในเรื่องต่าง ๆ มากขึ้น เช่น การอ่าน ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ทัศนคติ การแก้ปัญหา ฯลฯ
 5. ช่วยสร้างแรงจูงใจ เร้าความสนใจให้เด็กสนใจตั้งตารอที่จะเรียน
 6. สื่อ อาทิ รูปภาพ, วีดีโอ ฯลฯ ช่วยให้ผู้เรียนมองเห็นแนวคิดนามธรรมสู่รูปธรรมง่ายกว่าเดิม
 7. ช่วยให้จดจำได้นาน เกิดความประทับใจและมั่นใจในการเรียนและการสอนของครูผู้สอน

เทคนิคและวิธีการสอนสมัยใหม่

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
สื่อการสอนฟรี รวมสื่อการสอน และเทคโนโลยีในห้องเรียนสมัยใหม่ • Basic
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

การใช้คำถาม เครื่องมือ การนำเสนอ ที่แปลกใหม่ น่าสนใจ มีส่วนสำคัญในการสร้างห้องเรียนที่ผู้เรียนมีส่วนร่วม เรียนรู้วิธีการถาม กา ...

สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม
เทคนิคและวิธีการสอนสมัยใหม่

เทคนิคและวิธีการสอนสมัยใหม่

Starfish Academy
Starfish Academy
9660 ผู้เรียน

AI เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันอย่างไร

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
สื่อการสอนฟรี รวมสื่อการสอน และเทคโนโลยีในห้องเรียนสมัยใหม่ • Basic
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ

เมื่อเราอยู่ในยุคที่เทคโนโลยี และ ปัญญาประดิษฐ์เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันเรา ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องศึกษา เพื่อนำ AI หรือปัญ ...

เทคโนโลยี นวัตกรรม การดำรงชีวิต
AI เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันอย่างไร

AI เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันอย่างไร

Starfish Academy
Starfish Academy
2035 ผู้เรียน

สื่อคณิตศาสตร์แบบไหนที่เหมาะสำหรับเด็กปฐมวัย

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
สื่อการสอนฟรี รวมสื่อการสอน และเทคโนโลยีในห้องเรียนสมัยใหม่ • Basic
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

สื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์ปฐมวัย คือ สื่อที่สร้างจากสิ่งต่างๆ ที่เป็นตัวกลางที่ครูนำมาช่วยใน การถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ทัศน ...

ปฐมวัย ประถมศึกษา คณิตศาสตร์
สื่อคณิตศาสตร์แบบไหนที่เหมาะสำหรับเด็กปฐมวัย

สื่อคณิตศาสตร์แบบไหนที่เหมาะสำหรับเด็กปฐมวัย

Starfish Academy
Starfish Academy
1968 ผู้เรียน

การใช้โปรแกรม Microsoft Excel เบื้องต้น

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
2:00 ชั่วโมง
สื่อการสอนฟรี รวมสื่อการสอน และเทคโนโลยีในห้องเรียนสมัยใหม่ • Basic
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

Microsoft Excel เป็นโปรแกรมสามัญประจำเครื่องที่มีประโยชน์มาก สามารถสร้างตารางทำงานในรูปแบบต่างๆ สร้างเอกสารที่ต้อ ...

เทคโนโลยี ปฐมวัย ประถมศึกษา
การใช้โปรแกรม Microsoft Excel เบื้องต้น

การใช้โปรแกรม Microsoft Excel เบื้องต้น

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
5514 ผู้เรียน

ฟังก์ชันเบื้องต้น Microsoft Excel

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
2:00 ชั่วโมง
สื่อการสอนฟรี รวมสื่อการสอน และเทคโนโลยีในห้องเรียนสมัยใหม่ • Basic
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

Microsoft Excel เป็นโปรแกรมที่มีการนำมาใช้งานเพื่อช่วยในการคำนวณอย่างหลากหลายเราจึงต้องมีความรู้ในเรื่องการคำนวณอย่า ...

ผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ ผู้ใช้นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ฟังก์ชันเบื้องต้น Microsoft Excel

ฟังก์ชันเบื้องต้น Microsoft Excel

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
1806 ผู้เรียน