วิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้ง

ทักษะซึ่งช่วยให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เรียนรู้เรื่อง วิทยาการคำนวณ คืออะไร ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

วิทยาการคำนวนเป็นวิชาบังคับในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) อยู่ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ซึ่งสามารถใช้เพื่อการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ส่วนการโค้ดดิ้งเป็นการพัฒนาทักษะในการสั่งงานคอมพิวเตอร์ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถนำเทคโนโลยีมาพัฒนาชีวิต อาชีพ การงานและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Learning Outcomes

มีความเข้าใจเกี่ยวกับการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ

แหล่งข้อมูลและแนวทางการจัดการเรียนรู้

เครื่องมือเพื่อการพัฒนาทักษะการโค้ดดิ้ง

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

03.06.21

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

วิทยาการคำนวณ คืออะไร

วิทยาการคำนวณ คืออะไร

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
วิทยาการคำนวณ คืออะไร
แนวทางในการจัดการเรียนรู้

แนวทางในการจัดการเรียนรู้

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
แนวทางในการจัดการเรียนรู้
โค้ดดิ้ง: ทักษะแห่งอนาคต

โค้ดดิ้ง: ทักษะแห่งอนาคต

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
โค้ดดิ้ง: ทักษะแห่งอนาคต
เครื่องมือเพื่อการสอนโค้ดดิ้ง

เครื่องมือเพื่อการสอนโค้ดดิ้ง