สร้างการเรียนรู้ที่บ้าน แบบง่ายๆ ด้วย Learning Box ทำยังไงได้บ้าง

Starfish Academy
Starfish Academy 6969 views • 2 ปีที่แล้ว
สร้างการเรียนรู้ที่บ้าน แบบง่ายๆ ด้วย Learning Box ทำยังไงได้บ้าง

เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ยังมีการกระจายอย่างกว้างขวาง ย่อมส่งผลกระทบในหลายๆด้าน โดยเฉพาะด้านการศึกษาที่ยังถูกกล่าวถึง และการหามาตราการในการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้โรงเรียนต้องมีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนโดยเน้นการเรียนรู้จากที่บ้าน ในเมื่อบ้านต้องกลายเป็นโรงเรียนคุณพ่อคุณแม่จึงต้องเปลี่ยนบทบาทมาเป็นคุณครู แล้วคุณพ่อคุณแม่จะสร้างการเรียนรู้ได้อย่างไร หากการเรียนรู้แบบออนไลน์มีข้อจำกัด เนื่องด้วยพื้นที่ที่ห่างไกล ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ หรือแม้แต่โทรศัพท์มือถือ ทำให้ไม่สามารถเรียนรู้ได้ โรงเรียนบ้านปลาดาวจึงทำการออกแบบการเรียนรู้ Learning Box ขึ้นมา เพื่อเสริมสร้างด้านทักษะชีวิตและพัฒนาการเรียนรู้ให้กับเด็กที่บ้านได้

Learning Box คืออะไร

Learning Box คือ กล่องกิจกรรมการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนที่สามารถทำกิจกรรมที่บ้านได้ด้วยตนเอง เป็นชุดกิจกรรมที่ให้เด็กใช้ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการในการแก้ไขปัญหาตามพัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงวัย ซึ่งในกล่อง Learning Box ประกอบไปด้วย 

1)   Booklet เป็นหนังสือที่เกี่ยวกับกิจกรรมที่นักเรียนสามารถเลือกทำได้ตามความสนใจ รวมไปถึงทักษะในด้านต่างๆ ชุดเครื่องมือการเรียนรู้โดยผ่านกิจกรรม Makerspace รวมไปถึงคู่มือสำหรับผู้ปกครอง อีกทั้ง QR Code ในการเรียนรู้เพิ่มเติม 

2)   อุปกรณ์การเรียนรู้ต่างๆ เช่น สี กระดาษ กรรไกร ปืนกาว คัทเตอร์ ฯลฯ เป็นต้น 

3)   โปสเตอร์ขั้นตอนกระบวนการ STEAM Design Process ซึ่งนักเรียนจะได้ใช้กระบวนการนี้ในการสร้างสรรค์ผลงาน

หัวใจสำคัญของ Learning Box

การใช้กระบวนการ STEAM Design Process (การตั้งคำถาม จินตนาการ วางแผนการทำงาน ลงมือปฏิบัติ และการสะท้อนคิด) ที่เสริมสร้างให้เด็กมีทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยการใช้ทักษะการคิด การลงมือปฏิบัติ รู้จักมองสิ่งรอบตัวมาประยุกต์ใช้ ตลอดจนเกิดการต่อยอดจากการสร้างสรรค์ผลงานได้ นอกเหนือจากอุปกรณ์ใน Learning Box ทั้งนี้ เด็กๆ สามารถมีพื้นที่ในการสร้างสรรค์จินตนาการได้ทุกที่ โดยผู้ปกครองเป็นผู้กระตุ้นคิด และลงมือทำร่วมกันจนเกิดเป็นกระบวนการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ส่งผลให้เกิดเป็นทักษะติดตัว และยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

การนำ Learning Box ไปใช้

จากการที่เด็กผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่โรงเรียน พออยู่ที่บ้านเด็กก็จะนำเสนอความคิดของเขาจากกระบวนการเรียนรู้ โดยการนำสิ่งของรอบบ้าน รอบตัวมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น การทำยากำจัดเหาจากใบน้อยหน่า การทำยากันยุงจากใบตะไคร้ การนำขวดพลาสติกหรืออาหาร มาสร้างสรรค์เป็นสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานได้ 

การตอบรับจากผู้ปกครองและนักเรียน 

ในช่วงแรกผู้ปกครองยังไม่รู้จักกระบวนการ หรือวิธีการในการทำหน้าที่ดูแล จัดการเรียนรู้ หรือการมีส่วนร่วม (Coach) ร่วมกับเด็ก ทำให้การดำเนินการยังไม่ได้รับการตอบรับเท่าที่ควร แต่หลังจากผู้ปกครองมีความชำนาญมากขึ้น โดยการที่ผู้ปกครองได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกันกับเด็ก ทำให้เห็นการพัฒนาทางด้านทักษะต่างๆ โดยเฉพาะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบของเด็ก ตลอดจนความสามารถในการประดิษฐ์สิ่งของมาประยุกต์ใช้เองในชีวิตประจำวัน และรู้จักวิธีแก้ปัญหาในสิ่งที่พบเจอในชีวิตได้ ทำให้ได้รับการตอบรับที่ดี

จะเห็นได้ว่า การสร้างการเรียนรู้ที่บ้าน สามารถทำได้แบบง่ายๆ ด้วย Learning Box ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาทางด้านทักษะการคิดที่ดียิ่งขึ้น และที่สำคัญคือ พ่อแม่หรือผู้ปกครอง ต้องเป็นผู้นำในการเรียนรู้ การสร้างคำถามกระตุ้นคิด หรือเชิญชวนให้เด็กเกิดการเรียนรู้ การเข้าไปมีส่วนร่วม การสร้างสัมพันธ์กับลูก การมีกิจกรรมร่วมกัน จะทำให้ลูกสามารถกล้าคิด กล้าพูด กล้าเสนอแนะกับพ่อแม่ ทำให้กระบวนการต่างๆ ทั้งการเรียน กิจกรรม และความผูกพันในครอบครัวมีความชัดเจนมากขึ้น

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

นวัตกรรม 3R
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

คงจะดีถ้าการอ่านออกเขียนได้ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป นวัตกรรม3R โรงเรียนบ้านปลาดาว ได้ออกแบบชุดการสอนที่ง่ายและเกิดผล ...

Starfish Academy
Starfish Academy
คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว
Starfish Academy

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

Starfish Academy
5012 ผู้เรียน
นวัตกรรม 3R
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy
2012 ผู้เรียน
นวัตกรรม 3R
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนภาษาไทย (3R)

การสอนภาษาไทยของมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมได้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างเป็นระบบเข้าใจง่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนภาษาไทย (3R)
Starfish Academy

การสอนภาษาไทย (3R)

Starfish Academy
2015 ผู้เรียน
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

พื้นที่แบบไหนก็จัด Makerspace ได้

พื้นที่นักสร้างสรรค์ Makerspace เป็นการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับนักสร้างสรรค์ สามารถจัดได้หลายรูปแบบตามบริบทของพื้นที่นั้นๆ เพื่อใ ...

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
พื้นที่แบบไหนก็จัด Makerspace ได้
Starfish Future Labz

พื้นที่แบบไหนก็จัด Makerspace ได้

Starfish Future Labz

Related Videos

CBE - การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
10:22
Starfish Academy

CBE - การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

Starfish Academy
722 views • 1 ปีที่แล้ว
CBE - การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
Makerspace Day #2
04:27
Starfish Academy

Makerspace Day #2

Starfish Academy
207 views • 1 ปีที่แล้ว
Makerspace Day #2
Success Story โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP)
05:05
Starfish Academy

Success Story โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP)

Starfish Academy
403 views • 1 ปีที่แล้ว
Success Story โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP)
Learning Loss - การภาวะความถดถอยในการเรียนรู้
10:11
Starfish Academy

Learning Loss - การภาวะความถดถอยในการเรียนรู้

Starfish Academy
1118 views • 1 ปีที่แล้ว
Learning Loss - การภาวะความถดถอยในการเรียนรู้