สร้างการเรียนรู้ที่บ้าน แบบง่ายๆ ด้วย Learning Box ทำยังไงได้บ้าง

Starfish Academy
Starfish Academy 3575 views • 10 เดือนที่แล้ว
สร้างการเรียนรู้ที่บ้าน แบบง่ายๆ ด้วย Learning Box ทำยังไงได้บ้าง

เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ยังมีการกระจายอย่างกว้างขวาง ย่อมส่งผลกระทบในหลายๆด้าน โดยเฉพาะด้านการศึกษาที่ยังถูกกล่าวถึง และการหามาตราการในการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้โรงเรียนต้องมีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนโดยเน้นการเรียนรู้จากที่บ้าน ในเมื่อบ้านต้องกลายเป็นโรงเรียนคุณพ่อคุณแม่จึงต้องเปลี่ยนบทบาทมาเป็นคุณครู แล้วคุณพ่อคุณแม่จะสร้างการเรียนรู้ได้อย่างไร หากการเรียนรู้แบบออนไลน์มีข้อจำกัด เนื่องด้วยพื้นที่ที่ห่างไกล ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ หรือแม้แต่โทรศัพท์มือถือ ทำให้ไม่สามารถเรียนรู้ได้ โรงเรียนบ้านปลาดาวจึงทำการออกแบบการเรียนรู้ Learning Box ขึ้นมา เพื่อเสริมสร้างด้านทักษะชีวิตและพัฒนาการเรียนรู้ให้กับเด็กที่บ้านได้

Learning Box คืออะไร

Learning Box คือ กล่องกิจกรรมการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนที่สามารถทำกิจกรรมที่บ้านได้ด้วยตนเอง เป็นชุดกิจกรรมที่ให้เด็กใช้ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการในการแก้ไขปัญหาตามพัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงวัย ซึ่งในกล่อง Learning Box ประกอบไปด้วย 

1)   Booklet เป็นหนังสือที่เกี่ยวกับกิจกรรมที่นักเรียนสามารถเลือกทำได้ตามความสนใจ รวมไปถึงทักษะในด้านต่างๆ ชุดเครื่องมือการเรียนรู้โดยผ่านกิจกรรม Makerspace รวมไปถึงคู่มือสำหรับผู้ปกครอง อีกทั้ง QR Code ในการเรียนรู้เพิ่มเติม 

2)   อุปกรณ์การเรียนรู้ต่างๆ เช่น สี กระดาษ กรรไกร ปืนกาว คัทเตอร์ ฯลฯ เป็นต้น 

3)   โปสเตอร์ขั้นตอนกระบวนการ STEAM Design Process ซึ่งนักเรียนจะได้ใช้กระบวนการนี้ในการสร้างสรรค์ผลงาน

หัวใจสำคัญของ Learning Box

การใช้กระบวนการ STEAM Design Process (การตั้งคำถาม จินตนาการ วางแผนการทำงาน ลงมือปฏิบัติ และการสะท้อนคิด) ที่เสริมสร้างให้เด็กมีทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยการใช้ทักษะการคิด การลงมือปฏิบัติ รู้จักมองสิ่งรอบตัวมาประยุกต์ใช้ ตลอดจนเกิดการต่อยอดจากการสร้างสรรค์ผลงานได้ นอกเหนือจากอุปกรณ์ใน Learning Box ทั้งนี้ เด็กๆ สามารถมีพื้นที่ในการสร้างสรรค์จินตนาการได้ทุกที่ โดยผู้ปกครองเป็นผู้กระตุ้นคิด และลงมือทำร่วมกันจนเกิดเป็นกระบวนการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ส่งผลให้เกิดเป็นทักษะติดตัว และยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

การนำ Learning Box ไปใช้

จากการที่เด็กผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่โรงเรียน พออยู่ที่บ้านเด็กก็จะนำเสนอความคิดของเขาจากกระบวนการเรียนรู้ โดยการนำสิ่งของรอบบ้าน รอบตัวมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น การทำยากำจัดเหาจากใบน้อยหน่า การทำยากันยุงจากใบตะไคร้ การนำขวดพลาสติกหรืออาหาร มาสร้างสรรค์เป็นสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานได้ 

การตอบรับจากผู้ปกครองและนักเรียน 

ในช่วงแรกผู้ปกครองยังไม่รู้จักกระบวนการ หรือวิธีการในการทำหน้าที่ดูแล จัดการเรียนรู้ หรือการมีส่วนร่วม (Coach) ร่วมกับเด็ก ทำให้การดำเนินการยังไม่ได้รับการตอบรับเท่าที่ควร แต่หลังจากผู้ปกครองมีความชำนาญมากขึ้น โดยการที่ผู้ปกครองได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกันกับเด็ก ทำให้เห็นการพัฒนาทางด้านทักษะต่างๆ โดยเฉพาะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบของเด็ก ตลอดจนความสามารถในการประดิษฐ์สิ่งของมาประยุกต์ใช้เองในชีวิตประจำวัน และรู้จักวิธีแก้ปัญหาในสิ่งที่พบเจอในชีวิตได้ ทำให้ได้รับการตอบรับที่ดี

จะเห็นได้ว่า การสร้างการเรียนรู้ที่บ้าน สามารถทำได้แบบง่ายๆ ด้วย Learning Box ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาทางด้านทักษะการคิดที่ดียิ่งขึ้น และที่สำคัญคือ พ่อแม่หรือผู้ปกครอง ต้องเป็นผู้นำในการเรียนรู้ การสร้างคำถามกระตุ้นคิด หรือเชิญชวนให้เด็กเกิดการเรียนรู้ การเข้าไปมีส่วนร่วม การสร้างสัมพันธ์กับลูก การมีกิจกรรมร่วมกัน จะทำให้ลูกสามารถกล้าคิด กล้าพูด กล้าเสนอแนะกับพ่อแม่ ทำให้กระบวนการต่างๆ ทั้งการเรียน กิจกรรม และความผูกพันในครอบครัวมีความชัดเจนมากขึ้น

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

พื้นที่แบบไหนก็จัด Makerspace ได้

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
2:00 ชั่วโมง
Starfish Future Labz • Basic
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

พื้นที่นักสร้างสรรค์ Makerspace เป็นการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับนักสร้างสรรค์ สามารถจัดได้หลายรูปแบบตามบริบทของพื้นที่นั้นๆ เพื่อใ ...

นวัตกรรม บูรณาการ เทคนิคการสอน
พื้นที่แบบไหนก็จัด Makerspace ได้

พื้นที่แบบไหนก็จัด Makerspace ได้

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
210 ผู้เรียน

Related Videos

นวัตกรรม Happy Kit
06:09

นวัตกรรม Happy Kit

Starfish Academy
Starfish Academy
170 views 3 เดือนที่แล้ว
นวัตกรรม Happy Kit
สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกแบบ Active Learning
02:08

สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกแบบ Active Learning

Starfish Academy
Starfish Academy
1518 views 5 เดือนที่แล้ว
สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกแบบ Active Learning
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
Starfish Academy
25 views 9 เดือนที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
TQSP Kicf Off แนวทางการพัฒนานวัตกรรม
05:59

TQSP Kicf Off แนวทางการพัฒนานวัตกรรม

Starfish Academy
Starfish Academy
57 views 3 เดือนที่แล้ว
TQSP Kicf Off แนวทางการพัฒนานวัตกรรม