สร้างการเรียนรู้ที่บ้าน แบบง่ายๆ ด้วย Learning Box ทำยังไงได้บ้าง

สร้างการเรียนรู้ที่บ้าน แบบง่ายๆ ด้วย Learning Box ทำยังไงได้บ้าง

เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ยังมีการกระจายอย่างกว้างขวาง ย่อมส่งผลกระทบในหลายๆด้าน โดยเฉพาะด้านการศึกษาที่ยังถูกกล่าวถึง และการหามาตราการในการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้โรงเรียนต้องมีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนโดยเน้นการเรียนรู้จากที่บ้าน ในเมื่อบ้านต้องกลายเป็นโรงเรียนคุณพ่อคุณแม่จึงต้องเปลี่ยนบทบาทมาเป็นคุณครู แล้วคุณพ่อคุณแม่จะสร้างการเรียนรู้ได้อย่างไร หากการเรียนรู้แบบออนไลน์มีข้อจำกัด เนื่องด้วยพื้นที่ที่ห่างไกล ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ หรือแม้แต่โทรศัพท์มือถือ ทำให้ไม่สามารถเรียนรู้ได้ โรงเรียนบ้านปลาดาวจึงทำการออกแบบการเรียนรู้ Learning Box ขึ้นมา เพื่อเสริมสร้างด้านทักษะชีวิตและพัฒนาการเรียนรู้ให้กับเด็กที่บ้านได้

Learning Box คืออะไร

Learning Box คือ กล่องกิจกรรมการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนที่สามารถทำกิจกรรมที่บ้านได้ด้วยตนเอง เป็นชุดกิจกรรมที่ให้เด็กใช้ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการในการแก้ไขปัญหาตามพัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงวัย ซึ่งในกล่อง Learning Box ประกอบไปด้วย 

1)   Booklet เป็นหนังสือที่เกี่ยวกับกิจกรรมที่นักเรียนสามารถเลือกทำได้ตามความสนใจ รวมไปถึงทักษะในด้านต่างๆ ชุดเครื่องมือการเรียนรู้โดยผ่านกิจกรรม Makerspace รวมไปถึงคู่มือสำหรับผู้ปกครอง อีกทั้ง QR Code ในการเรียนรู้เพิ่มเติม 

2)   อุปกรณ์การเรียนรู้ต่างๆ เช่น สี กระดาษ กรรไกร ปืนกาว คัทเตอร์ ฯลฯ เป็นต้น 

3)   โปสเตอร์ขั้นตอนกระบวนการ STEAM Design Process ซึ่งนักเรียนจะได้ใช้กระบวนการนี้ในการสร้างสรรค์ผลงาน

หัวใจสำคัญของ Learning Box

การใช้กระบวนการ STEAM Design Process (การตั้งคำถาม จินตนาการ วางแผนการทำงาน ลงมือปฏิบัติ และการสะท้อนคิด) ที่เสริมสร้างให้เด็กมีทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยการใช้ทักษะการคิด การลงมือปฏิบัติ รู้จักมองสิ่งรอบตัวมาประยุกต์ใช้ ตลอดจนเกิดการต่อยอดจากการสร้างสรรค์ผลงานได้ นอกเหนือจากอุปกรณ์ใน Learning Box ทั้งนี้ เด็กๆ สามารถมีพื้นที่ในการสร้างสรรค์จินตนาการได้ทุกที่ โดยผู้ปกครองเป็นผู้กระตุ้นคิด และลงมือทำร่วมกันจนเกิดเป็นกระบวนการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ส่งผลให้เกิดเป็นทักษะติดตัว และยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

การนำ Learning Box ไปใช้

จากการที่เด็กผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่โรงเรียน พออยู่ที่บ้านเด็กก็จะนำเสนอความคิดของเขาจากกระบวนการเรียนรู้ โดยการนำสิ่งของรอบบ้าน รอบตัวมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น การทำยากำจัดเหาจากใบน้อยหน่า การทำยากันยุงจากใบตะไคร้ การนำขวดพลาสติกหรืออาหาร มาสร้างสรรค์เป็นสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานได้ 

การตอบรับจากผู้ปกครองและนักเรียน 

ในช่วงแรกผู้ปกครองยังไม่รู้จักกระบวนการ หรือวิธีการในการทำหน้าที่ดูแล จัดการเรียนรู้ หรือการมีส่วนร่วม (Coach) ร่วมกับเด็ก ทำให้การดำเนินการยังไม่ได้รับการตอบรับเท่าที่ควร แต่หลังจากผู้ปกครองมีความชำนาญมากขึ้น โดยการที่ผู้ปกครองได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกันกับเด็ก ทำให้เห็นการพัฒนาทางด้านทักษะต่างๆ โดยเฉพาะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบของเด็ก ตลอดจนความสามารถในการประดิษฐ์สิ่งของมาประยุกต์ใช้เองในชีวิตประจำวัน และรู้จักวิธีแก้ปัญหาในสิ่งที่พบเจอในชีวิตได้ ทำให้ได้รับการตอบรับที่ดี

จะเห็นได้ว่า การสร้างการเรียนรู้ที่บ้าน สามารถทำได้แบบง่ายๆ ด้วย Learning Box ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาทางด้านทักษะการคิดที่ดียิ่งขึ้น และที่สำคัญคือ พ่อแม่หรือผู้ปกครอง ต้องเป็นผู้นำในการเรียนรู้ การสร้างคำถามกระตุ้นคิด หรือเชิญชวนให้เด็กเกิดการเรียนรู้ การเข้าไปมีส่วนร่วม การสร้างสัมพันธ์กับลูก การมีกิจกรรมร่วมกัน จะทำให้ลูกสามารถกล้าคิด กล้าพูด กล้าเสนอแนะกับพ่อแม่ ทำให้กระบวนการต่างๆ ทั้งการเรียน กิจกรรม และความผูกพันในครอบครัวมีความชัดเจนมากขึ้น

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

บทความใกล้เคียง

กิจกรรม TSQP Kick Off กลุ่มที่ 2 การนำไปใช้กับผู้เรียน (ครูผู้สอน)

กิจกรรม TSQP Kick Off กลุ่มที่ 2 การนำไปใช้กับผู้เรียน (ครูผู้สอน)

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

จากช่วงสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้โรงเรียนได้มีการใช้นวัตกรรมในการจัดการศึกษา ทั้งในรูปแบบ On-line On-hand และ On-demand และจากการใช้นวัตกรรมที่หลากหลาย จึงได้มีการสรุปนวัตกรรมที่ใช้ในการเรียนรู้ ดังนี้1. เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้แบ ...

235 views 21.12.21
กิจกรรม TSQP Kick Off กลุ่มที่ 2 การนำไปใช้กับผู้เรียน (ครูผู้สอน)
“การลดปัญหาการเรียนรู้ที่ถดถอย”

“การลดปัญหาการเรียนรู้ที่ถดถอย”

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

นักเรียนเสี่ยงหลุดออกระบบการศึกษาจากการ “ปิดโรงเรียน” เลี่ยงไม่ได้เมื่อการศึกษาไทยต้องรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 เมื่อต้องเลื่อนเปิดเทอม ผลกระทบที่ตามมาคือ อาจทำให้เกิดภาวะถดถอยของความรู้ของนักเรียน การเรียนออนไลน์จึงเป็นสิ่งที่ต้องเร่งนำมาปรับใ ...

587 views 15.11.21
“การลดปัญหาการเรียนรู้ที่ถดถอย”
EDU Talk : Creative Classroom

EDU Talk : Creative Classroom

Starfish Academy
Starfish Academy

ช่วงปิดเทอมแบบนี้ เด็กๆ ต้องอยู่ที่บ้านเป็นเวลานาน ผู้ปกครองหลายๆท่าน คงอยากรู้ว่า เราจะหากิจกรรมอะไรให้ลูกทำได้บ้าง เพื่อให้ลูกได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเกิดการเรียนรู้ควบคู่ไปด้วยStarfish Education จึงมาแบ่งปันไอเดียการทำกิจกรรม “พื้นที่นั ...

1125 views 11.06.21
EDU Talk : Creative Classroom