สร้างการเรียนรู้ที่บ้าน แบบง่ายๆ ด้วย Learning Box ทำยังไงได้บ้าง

Starfish Academy
Starfish Academy 7847 views • 2 ปีที่แล้ว
สร้างการเรียนรู้ที่บ้าน แบบง่ายๆ ด้วย Learning Box ทำยังไงได้บ้าง

เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ยังมีการกระจายอย่างกว้างขวาง ย่อมส่งผลกระทบในหลายๆด้าน โดยเฉพาะด้านการศึกษาที่ยังถูกกล่าวถึง และการหามาตราการในการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้โรงเรียนต้องมีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนโดยเน้นการเรียนรู้จากที่บ้าน ในเมื่อบ้านต้องกลายเป็นโรงเรียนคุณพ่อคุณแม่จึงต้องเปลี่ยนบทบาทมาเป็นคุณครู แล้วคุณพ่อคุณแม่จะสร้างการเรียนรู้ได้อย่างไร หากการเรียนรู้แบบออนไลน์มีข้อจำกัด เนื่องด้วยพื้นที่ที่ห่างไกล ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ หรือแม้แต่โทรศัพท์มือถือ ทำให้ไม่สามารถเรียนรู้ได้ โรงเรียนบ้านปลาดาวจึงทำการออกแบบการเรียนรู้ Learning Box ขึ้นมา เพื่อเสริมสร้างด้านทักษะชีวิตและพัฒนาการเรียนรู้ให้กับเด็กที่บ้านได้

Learning Box คืออะไร

Learning Box คือ กล่องกิจกรรมการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนที่สามารถทำกิจกรรมที่บ้านได้ด้วยตนเอง เป็นชุดกิจกรรมที่ให้เด็กใช้ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการในการแก้ไขปัญหาตามพัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงวัย ซึ่งในกล่อง Learning Box ประกอบไปด้วย 

1)   Booklet เป็นหนังสือที่เกี่ยวกับกิจกรรมที่นักเรียนสามารถเลือกทำได้ตามความสนใจ รวมไปถึงทักษะในด้านต่างๆ ชุดเครื่องมือการเรียนรู้โดยผ่านกิจกรรม Makerspace รวมไปถึงคู่มือสำหรับผู้ปกครอง อีกทั้ง QR Code ในการเรียนรู้เพิ่มเติม 

2)   อุปกรณ์การเรียนรู้ต่างๆ เช่น สี กระดาษ กรรไกร ปืนกาว คัทเตอร์ ฯลฯ เป็นต้น 

3)   โปสเตอร์ขั้นตอนกระบวนการ STEAM Design Process ซึ่งนักเรียนจะได้ใช้กระบวนการนี้ในการสร้างสรรค์ผลงาน

หัวใจสำคัญของ Learning Box

การใช้กระบวนการ STEAM Design Process (การตั้งคำถาม จินตนาการ วางแผนการทำงาน ลงมือปฏิบัติ และการสะท้อนคิด) ที่เสริมสร้างให้เด็กมีทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยการใช้ทักษะการคิด การลงมือปฏิบัติ รู้จักมองสิ่งรอบตัวมาประยุกต์ใช้ ตลอดจนเกิดการต่อยอดจากการสร้างสรรค์ผลงานได้ นอกเหนือจากอุปกรณ์ใน Learning Box ทั้งนี้ เด็กๆ สามารถมีพื้นที่ในการสร้างสรรค์จินตนาการได้ทุกที่ โดยผู้ปกครองเป็นผู้กระตุ้นคิด และลงมือทำร่วมกันจนเกิดเป็นกระบวนการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ส่งผลให้เกิดเป็นทักษะติดตัว และยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

การนำ Learning Box ไปใช้

จากการที่เด็กผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่โรงเรียน พออยู่ที่บ้านเด็กก็จะนำเสนอความคิดของเขาจากกระบวนการเรียนรู้ โดยการนำสิ่งของรอบบ้าน รอบตัวมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น การทำยากำจัดเหาจากใบน้อยหน่า การทำยากันยุงจากใบตะไคร้ การนำขวดพลาสติกหรืออาหาร มาสร้างสรรค์เป็นสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานได้ 

การตอบรับจากผู้ปกครองและนักเรียน 

ในช่วงแรกผู้ปกครองยังไม่รู้จักกระบวนการ หรือวิธีการในการทำหน้าที่ดูแล จัดการเรียนรู้ หรือการมีส่วนร่วม (Coach) ร่วมกับเด็ก ทำให้การดำเนินการยังไม่ได้รับการตอบรับเท่าที่ควร แต่หลังจากผู้ปกครองมีความชำนาญมากขึ้น โดยการที่ผู้ปกครองได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกันกับเด็ก ทำให้เห็นการพัฒนาทางด้านทักษะต่างๆ โดยเฉพาะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบของเด็ก ตลอดจนความสามารถในการประดิษฐ์สิ่งของมาประยุกต์ใช้เองในชีวิตประจำวัน และรู้จักวิธีแก้ปัญหาในสิ่งที่พบเจอในชีวิตได้ ทำให้ได้รับการตอบรับที่ดี

จะเห็นได้ว่า การสร้างการเรียนรู้ที่บ้าน สามารถทำได้แบบง่ายๆ ด้วย Learning Box ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาทางด้านทักษะการคิดที่ดียิ่งขึ้น และที่สำคัญคือ พ่อแม่หรือผู้ปกครอง ต้องเป็นผู้นำในการเรียนรู้ การสร้างคำถามกระตุ้นคิด หรือเชิญชวนให้เด็กเกิดการเรียนรู้ การเข้าไปมีส่วนร่วม การสร้างสัมพันธ์กับลูก การมีกิจกรรมร่วมกัน จะทำให้ลูกสามารถกล้าคิด กล้าพูด กล้าเสนอแนะกับพ่อแม่ ทำให้กระบวนการต่างๆ ทั้งการเรียน กิจกรรม และความผูกพันในครอบครัวมีความชัดเจนมากขึ้น

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy
2321 ผู้เรียน
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

คงจะดีถ้าการอ่านออกเขียนได้ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป นวัตกรรม3R โรงเรียนบ้านปลาดาว ได้ออกแบบชุดการสอนที่ง่ายและเกิดผล ...

Starfish Academy
Starfish Academy
คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว
Starfish Academy

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

Starfish Academy
5912 ผู้เรียน
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนภาษาไทย (3R)

การสอนภาษาไทยของมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมได้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างเป็นระบบเข้าใจง่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนภาษาไทย (3R)
Starfish Academy

การสอนภาษาไทย (3R)

Starfish Academy
2347 ผู้เรียน
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

พื้นที่แบบไหนก็จัด Makerspace ได้

พื้นที่นักสร้างสรรค์ Makerspace เป็นการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับนักสร้างสรรค์ สามารถจัดได้หลายรูปแบบตามบริบทของพื้นที่นั้นๆ เพื่อใ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
พื้นที่แบบไหนก็จัด Makerspace ได้
Starfish Academy

พื้นที่แบบไหนก็จัด Makerspace ได้

Starfish Academy

Related Videos

CBE - การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
10:22
Starfish Academy

CBE - การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

Starfish Academy
1114 views • 1 ปีที่แล้ว
CBE - การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
Makerspace Day #2
04:27
Starfish Academy

Makerspace Day #2

Starfish Academy
234 views • 1 ปีที่แล้ว
Makerspace Day #2
Learning Loss - การภาวะความถดถอยในการเรียนรู้
10:11
Starfish Academy

Learning Loss - การภาวะความถดถอยในการเรียนรู้

Starfish Academy
1262 views • 1 ปีที่แล้ว
Learning Loss - การภาวะความถดถอยในการเรียนรู้
Success Story โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP)
05:05
Starfish Academy

Success Story โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP)

Starfish Academy
493 views • 1 ปีที่แล้ว
Success Story โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP)