นวัตกรรม : โรงเรียนบ้านกองแขก และโรงเรียนบ้านโคก

Starfish Academy
Starfish Academy 666 views • 1 ปีที่แล้ว
นวัตกรรม : โรงเรียนบ้านกองแขก และโรงเรียนบ้านโคก

นวัตกรรมโรงเรียนโครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) รุ่นที่ 1 ต่อเนื่องในปี 2564

การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (CBE)

นวัตกรรม โรงเรียนบ้านกองแขก

กระบวนการ STEAM Design Process เป็นกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เริ่มต้นจากปัญหา นำไปสู่การแก้ไขปัญหา ผ่านการคิด ค้นคว้าหาคำตอบ หลังจากนั้นจึงวางแผน อย่างละเอียด มีการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความคิด ลงมือปฏิบัติ ทดสอบและปรับปรุงแก้ไข เป็นเครื่องมือส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และทำงาน อย่างเป็นระบบ ซึ่งโรงเรียนบ้านกองแขกได้เห็นความสำคัญของกระบวนการ STEAM Design Processในการนำมาพัฒนาพัฒนานักเรียน ซึ่งก่อนหน้านั้นโรงเรียนมีปัญหาก่อนเข้าร่วมโครงการพัฒนานวัตกรรม นั่นคือ 

โรงเรียนมีการดำเนินงานพัฒนาการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อเสริมสร้าง สมรรถนะการจัดการตนเอง สมรรถนะการสื่อสาร สมรรถนะการรวมพลังทำงานเป็นทีม สมรรถนะการคิดขั้นสูง และ สมรรถนะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง โดยการส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามอัตลักษณ์โรงเรียน มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นสมรรถนะให้นักเรียน ได้เรียนรู้ผ่านหน่วยการเรียนรู้ที่ครูออกแบบ จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กิจกรรมชุมนุม ด้วยกระบวนการ STEAM Design Process มุ่งส่งเสริมทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนโดยใช้ นวัตกรรม “สัดส่วน และร้อยละ” โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับนวัตกรรมคือ กระบวนการการจัดกิจกรรม ดังนี้ 

 1. ขั้นทบทวนความรู้เดิม
 2. ขั้นสอนเนื้อหาใหม่
 3. ขั้นสรุป
 4. ขั้นฝึกทักษะ
 5. ขั้นนำความรู้ไปใช้
 6. ขั้นประเมินผล

 หลังจากใช้นวัตกรรมแล้วผลลัพธ์จากการใช้นวัตกรรมสามารถแบ่งออกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้

ด้านความรู้

 • นักเรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละได้

ด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์

 • ใช้ยุทธวิธีดำเนินการแก้ปัญหาสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ใช้ข้อความ/ ศัพท์ในการสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการนำเสนอได้อย่างเหมาะสม
 • เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้มโนทัศน์ใหม่
 • สามารถให้เหตุผล และมีการอ้างอิงเสนอแนวคิดประกอบการตัดสินใจอย่างสมเหตุสมผล

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์

 • ทำความเข้าใจหรือสร้างกรณีทั่วไป โดยใช้ความรู้ที่ได้จากการศึกษากรณีตัวอย่าง 
 • มีความกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมและตอบคำถาม

โรงเรียนบ้านโคก

จากโควิด-19 มา ในจังหวะที่เทคโนโลยีมาถึงจุดหนึ่ง สถานการณ์ที่เราต้องคุมการแพร่ระบาดให้อยู่ในวงจำกัด สิ่งแรก คือ Social Distancing ลดการพบปะกัน นั่นหมายถึงลดโลกทางกายภาพลง และไปเจอในโลกไซเบอร์มากขึ้น โรงเรียนซึ่งเป็นสังคมต้องหยุด การศึกษาต้องอาศัยโลกที่อยู่บนไซเบอร์มากขึ้น ทำให้การก้าวสู่โลกไซเบอร์เร็วขึ้นกว่าปกติ ไม่ว่าจะเป็น Work From Home ดังนั้น ยุคโควิด ที่ทั่วโลกปิดโรงเรียน เด็กไม่ได้ไปโรงเรียน ในประเทศไทยมีเด็กการศึกษาขั้นพื้นฐานราว 10 ล้านคนต้องหยุด แต่การศึกษาหยุดไม่ได้ เราจะให้เวลาเขาหายไป 1 ปี และไปเรียนอีกทีปีหน้าเป็นไปไม่ได้ เพราะฉะนั้น พอโควิดมา จึงต้องเปลี่ยนเป็น Learn From Home และใช้ Cyber Space เข้ามาช่วย โรงเรียนบ้านโคกก็เช่นเดียวกันประสบปัญหาเหมือนกับหลายๆโรงเรียน เห็นได้จากข้อมูลพื้นหลังมีปัญหาก่อนเข้าร่วมโครงการพัฒนานวัตกรรมเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความล้มเหลวในการจัดการเรียนรู้ นั่นคือ 

 • ผู้เรียน บางคนยังขาดความติดสร้างสรรค์ และจินตนาการ
 • ครู มีภาระงานมากมายนอกเหนือจากการสอน
 • สภาพแวดล้อม ที่ไม่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์โควิด 19

โรงเรียนจึงได้จัดทำ “นวัตกรรม Learning from home” โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับนวัตกรรม คือ การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะของโรงเรียนบ้านโคก ในชื่อ นวัตกรรม learning from home โดยมีรูปแบบการดำเนินการ ดังนี้

 1. ครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เลือกบทเรียน และตั้งหัวข้อในการเรียนรู้ให้นักเรียน
 2. นักเรียนจะได้ลงมือเรียนรู้ และปฏิบัติในหัวข้อหรือเรื่องที่ครูตั้งให้ในรูปแบบ learning from home โดยครูจะจัดอุปกรณ์ในนักเรียนนำกลับไปทำที่บ้าน
 3. นักเรียนสามารถออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานของตนเองได้อย่างมีคุณภาพ
 4. การเผยแพร่ผลงานของนักเรียน
 5. ครูวัดและประเมินผลงานของนักเรียนและสะท้อนกลับในแอปพลิเคชัน starfish class และแบบประเมินตามสภาพจริง

จากการใช้นวัตกรรมดังกล่าวผลลัพธ์จากการใช้นวัตกรรมนั่นคือ 

 1. ครูทุกคนมีความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ STEAM Design Process นำนวัตกรรม learning from home โดยการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ ไปใช้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ของตนเองและการจัดการเรียนการสอน
 2. ฝ่ายวิชาการ กำหนดให้ครูทุกคนจัดทำการสอบก่อนเรียน และหลังเรียน (Pre – Test / Post – Test) การวิเคราะห์ Effect Size ที่เกิดขึ้นในระดับชั้นเรียน และบันทึกหลังการสอนตามรูปแบบและวิธีการที่มูลนิธิฯ กำหนด
 3. นักเรียนทุกคนได้รับการเรียนรู้ในรูปแบบของกระบวนการเรียนแบบ Active Learning แก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการ STEAM Design Process และการเรียนรู้ฐานสมรรถนะทุกชั้นเรียน ผู้เรียนมีโอกาสได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกที่หลากหลาย และได้บูรณาการความรู้ เพื่อการแก้ไขปัญหาผ่านประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงาน (PBL)

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

คงจะดีถ้าการอ่านออกเขียนได้ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป นวัตกรรม3R โรงเรียนบ้านปลาดาว ได้ออกแบบชุดการสอนที่ง่ายและเกิดผล ...

Starfish Academy
Starfish Academy
คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว
Starfish Academy

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

Starfish Academy
6007 ผู้เรียน
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy
2379 ผู้เรียน
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนภาษาไทย (3R)

การสอนภาษาไทยของมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมได้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างเป็นระบบเข้าใจง่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนภาษาไทย (3R)
Starfish Academy

การสอนภาษาไทย (3R)

Starfish Academy
2395 ผู้เรียน
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

พื้นที่แบบไหนก็จัด Makerspace ได้

พื้นที่นักสร้างสรรค์ Makerspace เป็นการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับนักสร้างสรรค์ สามารถจัดได้หลายรูปแบบตามบริบทของพื้นที่นั้นๆ เพื่อใ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
พื้นที่แบบไหนก็จัด Makerspace ได้
Starfish Academy

พื้นที่แบบไหนก็จัด Makerspace ได้

Starfish Academy

Related Videos

CBE - การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
10:22
Starfish Academy

CBE - การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

Starfish Academy
1140 views • 1 ปีที่แล้ว
CBE - การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
Makerspace Day #2
04:27
Starfish Academy

Makerspace Day #2

Starfish Academy
238 views • 1 ปีที่แล้ว
Makerspace Day #2
Success Story โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP)
05:05
Starfish Academy

Success Story โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP)

Starfish Academy
507 views • 1 ปีที่แล้ว
Success Story โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP)
Learning Loss - การภาวะความถดถอยในการเรียนรู้
10:11
Starfish Academy

Learning Loss - การภาวะความถดถอยในการเรียนรู้

Starfish Academy
1271 views • 1 ปีที่แล้ว
Learning Loss - การภาวะความถดถอยในการเรียนรู้