นวัตกรรม : โรงเรียนบ้านยกกระบัตร และโรงเรียนบ้านร้องเรือ

Starfish Academy
Starfish Academy 387 views • 1 ปีที่แล้ว
นวัตกรรม : โรงเรียนบ้านยกกระบัตร และโรงเรียนบ้านร้องเรือ

นวัตกรรมโรงเรียน โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564

การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (CBE)

นวัตกรรมโรงเรียนบ้านยกกระบัตร

การอ่าน เป็นทักษะที่จำเป็นต่อชีวิตคนเรามาก ไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไร เพศใด วัยใด ก็ต้องการที่จะเพิ่มพูนความรู้ของตนเองอยู่สมอ เพราะการอ่านนอกจากที่จะอ่านเพื่อเก็บความรู้แล้ว การอ่านยังให้ความบนบันเทิงแก่ชีวิตอีกด้วย โดยเฉพาะนักเรียนซึ่งต้องใช้การอ่านเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน จึงจำเป็นต้องมีหลักการอ่านและทักษะการอ่าน นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องมีความรักในการอ่าน เพราะถ้ารักการอ่านแล้วจะทำให้เป็นผู้ที่รู้มาก สามารถแสวงหาความรู้จากการอ่านได้อยู่เสมอ ซึ่งทางโรงเรียนบ้านยกกระบัตรได้เห็นความสำคัญของการพัฒนานักเรียนในเรื่องของการอ่านหนังสือ และประสบปัญหาก่อนเข้าร่วมโครงการพัฒนานวัตกรรมเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความล้มเหลวในการจัดการเรียนรู้คือ 

 • ผู้เรียน ไม่ให้ความร่วมมือ
 • ครู ไม่เข้าใจเนื้อหาและขาดทักษะในการจัดกิจกรรมที่เอื้อต่อการเรียนที่ดี
 • สภาพแวดล้อม ไม่เอื้ออำนวยต่อการจัดกิจกรรม

โรงเรียนจึงหาวิธีการแก้ปัญหาโดยการจัดทำนวัตกรรม “วิตามินความรู้สู่การอ่าน” โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับนวัตกรรม ดังนี้ 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้: นักสืบตัวจิ๋ว

ชื่อเรื่อง: อ่านเสริมบทเรียน

วิธีการจัดการเรียนรู้

 1. นักเรียนทบทวนเนื้อหาที่เรียน 
 2. นักเรียนดูคลิปวีดีโอลิงก์ เรื่อง “ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว” จากสื่ออินเทอร์เน็ต
 3. นักเรียนได้ฟังและดูเรื่อง “ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว” แล้วร่วมกันสนทนาชื่อเรื่อง “ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว”โดยใช้คำถาม
 4. นักเรียนสนทนาเกี่ยวกับภาพโดยตอบคำถามว่าใครทำอะไร ที่ไหนอย่างไร เหตุการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไร เพราะเหตุใด
 5. นักเรียนตั้งคำถามและตอบคำถามลงในใบกิจกรรม “วิตามินความรู้สู่การอ่าน” ขั้นสรุป ครูและนักเรียนช่วยกันสรุป

เมื่อใช้นวัตกรรมดังกล่าวแล้วทำให้เกิดผลลัพธ์จากการใช้นวัตกรรมเป็นที่น่าพึงพอใจ คือ จากการเปรียบเทียบผลการสอนค่าขนาดอิทธิพลที่คำนวณได้ ผลเฉลี่ยก่อนเรียน 8.96 ค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน 2.74 ผลเฉลี่ยหลังเรียน 11.33 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.90 Effect Size (ES) 1.02 ส่งผลที่ดีต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมายที่กำหนด

นวัตกรรมโรงเรียนบ้านร้องเรือ

การเปลี่ยนขยะให้เป็นสินทรัพย์เป็นแนวความคิดที่ท้าทาย และสามารถทำได้จริงในการสร้างรายได้ ในอดีตเราใช้การรีไซเคิลเพื่อลดต้นทุน และลดปัญหาขยะล้นเมือง แต่ในอนาคตจะมีแนวโน้มในด้านการบริหารจัดการขยะ เพื่อจะสร้างอาชีพใหม่ๆ โดยที่เราอาจจะไม่คาดคิดเลยก็ว่าได้ โรงเรียนจึงได้มีความคิดใหม่ในการจัดการขยะเพื่อสร้างอาชีพ  จะทำหน้าที่เปลี่ยนขยะมูลฝอยให้กลายเป็นของใช้ เช่น สินค้าแฟชั่นเสื้อผ้า กระเป๋า เฟอร์นิเจอร์ เครื่องประดับต่างๆ ซึ่งในความคิดดังกล่าว โรงเรียนได้พบปัญหาก่อนเข้าร่วมโครงการพัฒนานวัตกรรมซึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อความล้มเหลวในการจัดการเรียนรู้ คือ

 • ผู้เรียน ขาดอุปกรณ์ในการค้นคว้า เช่น โทรศัพท์มือถือ โน๊ตบุ๊ก อินเตอร์เน็ต
 • คุณครู มีภาระงานอื่นค่อนข้างเยอะ มีเวลาไม่ตรงกันในการร่วมกันจัดกิจกรรม
 • สภาพแวดล้อม สถานการณ์โควิด – 19 ที่ต้องจัดกิจกรรมตามมาตรการต่าง ๆ

โรงเรียนบ้านร้องเรือนจึงได้จัดให้มีการจัดทำวัตกรรม ชื่อว่า ขยะสร้างอาชีพ โดยมีชื่อหน่วยการเรียนรู้ คือ ขยะโมเดล KAYA MODEL ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับนวัตกรรมและวิธีการจัดการเรียนรู้ขยะโมเดล KAYA MODEL คือ

 • K: Knowledge การสร้างองค์ความรู้
 • A: Action การลงมือปฏิบัติ
 • Y: Yields รังสรรค์ผลผลิต
 • A: Assessment การประเมินผล

ผลลัพธ์จากการใช้นวัตกรรม: 

แสดงให้เห็นว่าค่า ES ของทุกระดับชั้นมากกว่า 0.4 นั่นคือผู้เรียนมีพัฒนาที่ดีขึ้นในการเรียนรู้ แปลว่าเครื่องมือนวัตกรรมขยะสร้างอาชีพ ขยะโมเดล KAYA MODEL มีประสิทธิภาพนั่นเอง

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

พื้นที่แบบไหนก็จัด Makerspace ได้

พื้นที่นักสร้างสรรค์ Makerspace เป็นการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับนักสร้างสรรค์ สามารถจัดได้หลายรูปแบบตามบริบทของพื้นที่นั้นๆ เพื่อใ ...

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
พื้นที่แบบไหนก็จัด Makerspace ได้
Starfish Future Labz

พื้นที่แบบไหนก็จัด Makerspace ได้

Starfish Future Labz
นวัตกรรม 3R
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนภาษาไทย (3R)

การสอนภาษาไทยของมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมได้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างเป็นระบบเข้าใจง่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนภาษาไทย (3R)
Starfish Academy

การสอนภาษาไทย (3R)

Starfish Academy
2016 ผู้เรียน
นวัตกรรม 3R
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy
2013 ผู้เรียน
นวัตกรรม 3R
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

คงจะดีถ้าการอ่านออกเขียนได้ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป นวัตกรรม3R โรงเรียนบ้านปลาดาว ได้ออกแบบชุดการสอนที่ง่ายและเกิดผล ...

Starfish Academy
Starfish Academy
คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว
Starfish Academy

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

Starfish Academy
5014 ผู้เรียน

Related Videos

Makerspace Day #1
07:41
Starfish Academy

Makerspace Day #1

Starfish Academy
367 views • 1 ปีที่แล้ว
Makerspace Day #1
เสียงสะท้อนเมื่อ “ครู เปลี่ยนเป็น โค้ช” จากงาน Makerpace Day
06:05
Starfish Academy

เสียงสะท้อนเมื่อ “ครู เปลี่ยนเป็น โค้ช” จากงาน Makerpace Day

Starfish Academy
164 views • 1 ปีที่แล้ว
เสียงสะท้อนเมื่อ “ครู เปลี่ยนเป็น โค้ช” จากงาน Makerpace Day
Success Story โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP)
05:05
Starfish Academy

Success Story โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP)

Starfish Academy
403 views • 1 ปีที่แล้ว
Success Story โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP)
CBE - การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
10:22
Starfish Academy

CBE - การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

Starfish Academy
722 views • 1 ปีที่แล้ว
CBE - การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ