18 results for "เทคนิคการสอน"

แนวทางการเรียนทางไกล (Remote Learning) ของโรงเรียนบ้านปลาดาว

แนวทางการเรียนทางไกล (Remote Learning) ของโรงเรียนบ้านปลาดาว

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว

แบ่งวิธีการเรียนทางไกลออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่1. กล่องเรียนรู้ (Learning Box) ประกอบด้วย- Learning Box ระดับอนุบาล- Learning Box ระดับประถมศึกษา2. การลงพื้นที่ในชุมชน (Community Outreach)3. การเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ (Onli ...

284 views 05.01.21
แนวทางการเรียนทางไกล (Remote Learning) ของโรงเรียนบ้านปลาดาว
ฟังเสียงหัวใจของเขาอย่างลึกซึ้ง : ตอนที่ 1

ฟังเสียงหัวใจของเขาอย่างลึกซึ้ง : ตอนที่ 1

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เหตุการณ์เร็วไวจริงครับ สองอาทิตย์ที่แล้วผมได้พูดเรื่องนี้กับลูกศิษย์ที่เป็นพระสอนศีลธรรมแกนนำอีสานรูปหนึ่ง ขณะนั่งรถไปอบรมครูที่เป็นกลุ่มตัวอย่างให้กับงานวิจัย ป.เอก นักศึกษาท่านหนึ่งที่ต่างจังหวัด ผมบอกว่า..“..ท่านคอยดูนะ เดี๋ยวเด็กเยาวชนจะออกมาประท้วงวิช ...

488 views 22.11.20
ฟังเสียงหัวใจของเขาอย่างลึกซึ้ง : ตอนที่ 1
เพิ่มทักษะภาษาที่สองอย่างเป็นธรรมชาติ ผ่านชีวิตประจำวัน

เพิ่มทักษะภาษาที่สองอย่างเป็นธรรมชาติ ผ่านชีวิตประจำวัน

Starfish Academy
Starfish Academy

ความสามารถทางภาษา ถือเป็นอีกหนึ่งทักษะสำคัญในโลกยุคใหม่ นอกจากการฝึกใช้ภาษาแม่ให้แตกฉานทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อให้การสื่อสารประสบผลสำเร็จแล้ว การเรียนรู้ภาษาที่สอง ก็สำคัญค่ะ เพราะโลกที่เชื่อมถึงกันได้เพียงปลายนิ้ว ผู้ที่มีทักษะทางภาษาหลากหลาย ย่ ...

2925 views 22.11.20
เพิ่มทักษะภาษาที่สองอย่างเป็นธรรมชาติ ผ่านชีวิตประจำวัน
คุณค่าเขาไม่ได้ เขาก็ไม่เห็นว่ามันสำคัญ

คุณค่าเขาไม่ได้ เขาก็ไม่เห็นว่ามันสำคัญ

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

จากสถานการณ์ที่เด็ก ๆ ออกมาเรียกร้องในตอนนี้ หากเราจะโทษคนสอนก็รู้สึกเกรงใจคนที่เป็นครูด้วยกัน เราเข้าใจความรู้สึกของเด็ก ๆ ที่พวกเขาออกมาเรียกร้องว่าการเรียนวิชา IS เขาขาดความสุข ยิ่งไปกว่านั้นเด็กหลายคนแทบไม่ได้เป็นเจ้าของทางความคิดของต ...

466 views 22.11.20
คุณค่าเขาไม่ได้ เขาก็ไม่เห็นว่ามันสำคัญ
วิธีการเปลี่ยนเป็นโรงเรียนฐานสมรรถนะสไตล์สตาร์ฟิช (Starfish whole school transformation model)

วิธีการเปลี่ยนเป็นโรงเรียนฐานสมรรถนะสไตล์สตาร์ฟิช (Starfish whole school transformation model)

Starfish Academy
Starfish Academy

จากปัญหาของการจัดการศึกษาแบบเดิมที่คุณครูเน้นให้ความรู้กับเด็ก เน้นให้เด็กท่องจำ แต่ไม่มีเครื่องมือให้เด็กนำไปประยุกต์ไปใช้ในชีวิตจริงได้ เป็นหนึ่งเหตุผลสำคัญที่ทุกโรงเรียนจะต้องปรับตัวเพื่อก้าวไปสู่โรงเรียนฐานสมรรถนะ ที่มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ แ ...

435 views 11.11.20
วิธีการเปลี่ยนเป็นโรงเรียนฐานสมรรถนะสไตล์สตาร์ฟิช (Starfish whole school transformation model)
ศึกษานิเทศก์…นิเทศอย่างไรให้เสริมพลังโรงเรียน

ศึกษานิเทศก์…นิเทศอย่างไรให้เสริมพลังโรงเรียน

Starfish Academy
Starfish Academy

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา เวที TEP Learning ได้มีการพูดคุยในประเด็น “ศึกษานิเทศก์…นิเทศอย่างไรให้เสริมพลังโรงเรียน”  ซึ่งจัดขึ้นโดย Starfish Education และได้มีการเชิญตัวแทนศึกษานิเทศก์ (ศน.) คุณครู ผู้อำนวยการโรงเรียน รวมถึ ...

305 views 11.11.20
ศึกษานิเทศก์…นิเทศอย่างไรให้เสริมพลังโรงเรียน
"เทคนิคพ่อแม่ในการค้นหาสมรรถนะของลูก" ตอนที่ 3 โดย Starfish Education

"เทคนิคพ่อแม่ในการค้นหาสมรรถนะของลูก" ตอนที่ 3 โดย Starfish Education

Starfish Academy
Starfish Academy

บทบาทของคุณพ่อคุณแม่...ผู้เชื่อมโยงการเรียนรู้จากโรงเรียนสู่โลกของความเป็นจริงการเชื่อมโยงจากโรงเรียนไปถึงพ่อแม่เป็นเรื่องสำคัญ ถ้าหากโรงเรียนเซ็ตระบบหลักสูตรการเรียนรู้ที่ดี มีมาตรฐานการเรียนการสอน คุณพ่อคุณแม่ก็สามารถเข้าไปสังเกตว่าเขาเรี ...

407 views 11.11.20
"เทคนิคพ่อแม่ในการค้นหาสมรรถนะของลูก" ตอนที่ 3 โดย Starfish Education
"เทคนิคพ่อแม่ในการค้นหาสมรรถนะของลูก" ตอนที่ 2 โดย Starfish Education

"เทคนิคพ่อแม่ในการค้นหาสมรรถนะของลูก" ตอนที่ 2 โดย Starfish Education

Starfish Academy
Starfish Academy

แนวทางที่จะช่วยส่งเสริมสมรรถนะให้กับลูก ในบทบาทของคุณพ่อคุณแม่หากมองในเชิงของทางการแพทย์ คุณพ่อคุณแม่ต้องหาโอกาส และเปิดโอกาสให้ลูกได้สัมผัสกับทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวให้ได้มากที่สุด รวมถึงการปรับตัวตามบริบท และสิ่งแวดล้อมที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้น เรื่ ...

88 views 11.11.20
"เทคนิคพ่อแม่ในการค้นหาสมรรถนะของลูก" ตอนที่ 2 โดย Starfish Education
"เทคนิคพ่อแม่ในการค้นหาสมรรถนะของลูก" ตอนที่ 1 โดย Starfish Education

"เทคนิคพ่อแม่ในการค้นหาสมรรถนะของลูก" ตอนที่ 1 โดย Starfish Education

Starfish Academy
Starfish Academy

เพราะปัญหาเรียนแล้วนำไปประยุกต์ใช้ไม่ได้ของเด็ก นำมาสู่การเปลี่ยนหลักสูตรเพื่อให้เด็กเกิด “สมรรถนะ” (Competency Based Learning) ในสถานการณ์ปัจจุบัน พบว่า เด็กไม่สามารถเอาความรู้ที่ได้จากห้องเรียนไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน แม้แต่เด็กที่จบ ...

49 views 11.11.20
"เทคนิคพ่อแม่ในการค้นหาสมรรถนะของลูก" ตอนที่ 1 โดย Starfish Education
สถานการณ์ทดสอบสมรรถนะเด็กง่าย ๆ

สถานการณ์ทดสอบสมรรถนะเด็กง่าย ๆ

Starfish Academy
Starfish Academy

สมรรถนะ (Competencies of learners) เป็นเรื่องสำคัญที่เด็กทุกคนจะต้องมี ต้องใช้ อย่างเหมาะสม สมรรถนะประกอบไปด้วย ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทั้ง 3 สิ่งนี้ เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่จะเสริมสร้างสมรรถนะให้กับนักเรียน ไม่ว่าจะเป็นความ ...

59 views 11.11.20
สถานการณ์ทดสอบสมรรถนะเด็กง่าย ๆ
เครื่องมือประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง และ Competency-based Assessment ตอนที่ 2

เครื่องมือประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง และ Competency-based Assessment ตอนที่ 2

Starfish Academy
Starfish Academy

จากบทความตอนที่แล้วจะเห็นได้ว่า การจัดการเรียนรู้ให้เป็นแบบฐานสมรรถนะจะต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงทั้ง 4 ด้านพร้อมกัน จึงขอยกตัวอย่าง การจัดการเรียนการสอนแบบฐานสมรรถนะในแบบฉบับโรงเรียนบ้านปลาดาว ดังนี้ โรงเรียนบ้านปลาดาว มีการจัดการเรียน ...

75 views 11.11.20
เครื่องมือประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง และ Competency-based Assessment ตอนที่ 2
เครื่องมือประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง และ Competency-based Assessment ตอนที่ 1

เครื่องมือประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง และ Competency-based Assessment ตอนที่ 1

Starfish Academy
Starfish Academy

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมาบนเวที TEP LEARNING ยกเครื่องเรื่องการศึกษาไทย มีการเสวนาในประเด็นที่เกี่ยวกับ “การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง และการประเมินสมรรถนะของผู้เรียน” จัดโดย Starfish Education ซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจ ...

140 views 11.11.20
เครื่องมือประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง และ Competency-based Assessment ตอนที่ 1
เปลี่ยนห้องเรียนให้สนุกยิ่งขึ้นผ่าน ‘gamification’

เปลี่ยนห้องเรียนให้สนุกยิ่งขึ้นผ่าน ‘gamification’

Starfish Academy
Starfish Academy

ถ้าให้เลือกใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงอ่านหนังสือ หรือ เล่นเกม เชื่อว่าเด็กหลายคนคงใช้ตัวเลือกแบบที่สองโดยไม่ต้องลังเล เพราะผู้สร้างเกมตั้งใจออกแบบมาให้ผู้คนใช้เวลาเล่นได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเบื้องหลังความสนุก ดึงดูดเด็ก ๆ นี้ถูกนำมาประยุกต์ใช้กับศาสตร์อื่น ๆ ไม่ว่าจ ...

732 views 10.11.20
เปลี่ยนห้องเรียนให้สนุกยิ่งขึ้นผ่าน ‘gamification’
ชวนครูมารู้จัก Competency-based education

ชวนครูมารู้จัก Competency-based education

Starfish Academy
Starfish Academy

ระบบการศึกษาไทยถูกออกแบบมาให้เด็กทุกคนเรียนรู้ และวัดผลในรูปแบบเดียวกัน รวมทั้งแบ่งสายการเรียนหลักเป็นสายวิทย์ และสายศิลป์ ทั้งที่นักเรียนแต่ละคนไม่ได้ชอบหรือถนัดเรื่องเดียวกันไปซะทั้งหมด รวมทั้งในชีวิตจริง มีสาขาอาชีพที่แยกย่อยมากกว่าแค่สายวิทย์ แล ...

522 views 28.10.20
ชวนครูมารู้จัก Competency-based education
ท่านจะหาวิธีช่วยครูให้ออกแบบการเรียนรู้อย่างไร?

ท่านจะหาวิธีช่วยครูให้ออกแบบการเรียนรู้อย่างไร?

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มักจะได้ยินนักการศึกษาหลายคนพูดบ่อยๆว่า " ที่ครูสอนเนื้อหาตามหลักสูตร มันห่างไกลชีวิตจริง ครูสอนเด็กไม่สามารถนำมาใช้ได้ นอกจากใช้เพื่อสอบ"ทำไมไม่ลองตั้งคำถามอีกแบบให้เห็นอีกด้านว่า.. " ท่านจะหาวิธีช่วยครูให้ออกแบบการเรียนรู้อย่างไร?"ให้มันใกล้ชีวิตจริง ...

194 views 21.07.20
ท่านจะหาวิธีช่วยครูให้ออกแบบการเรียนรู้อย่างไร?
5 เกมฝึกทักษะการบริหารเงิน และ การตัดสินใจ

5 เกมฝึกทักษะการบริหารเงิน และ การตัดสินใจ

Starfish Academy
Starfish Academy

เพราะบนโลกความจริง เงินเป็นสิ่งสำคัญ และการที่เราไม่สามารถบริหารมันได้ดี ก็จะทำให้ชีวิตของเรายุ่งยาก ดังนั้นเราจึงควรสอนให้เด็ก ๆ ฝึกที่จะได้ลองบริหารเงินผ่านเกมเหล่านี้กัน!!! 1. Spent เกมที่เราจะรับบทเป็นหนึ่งในคนไร้งาน ไร้บ้าน และต้องหาง ...

6363 views 02.06.20
5 เกมฝึกทักษะการบริหารเงิน และ การตัดสินใจ
How to ลดการพึ่งพาสไลด์

How to ลดการพึ่งพาสไลด์

Starfish Academy
Starfish Academy

ไม่ง่ายเลยที่จะเป็นครู และก็ไม่ง่ายเลยที่จะทำให้นักเรียนเข้าใจ แถมยิ่งใช้สไลด์ พวกเขาก็ยิ่งงงเข้าไปใหญ่ทำไมกันนะ?เรามาแก้ไขปัญหานี้ และสร้างการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพกันเถอะ 1. ลด ละ เลิกไม่ใช่การเลิกเหล้า แต่เป็นการ “เลิก” ใช้ข้อความยาวเหยีย ...

518 views 14.05.20
How to ลดการพึ่งพาสไลด์
การจัดการศึกษาแบบ Remote Learning เพื่อการสอนแบบ Teach From Home

การจัดการศึกษาแบบ Remote Learning เพื่อการสอนแบบ Teach From Home

Starfish Academy
Starfish Academy

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ทุกคนกังวลกับความเสี่ยงที่จะติดเชื้อหากต้องออกจากบ้านมาพบปะกันในสถานที่ต่างๆ ดังนั้น หลายองค์กรจึงได้ตอบรับนโยบายของภาครัฐในการลดความเสี่ยงด้วยการเพิ่มระยะห่างระหว่างกัน ...

6648 views 17.08.20
การจัดการศึกษาแบบ Remote Learning เพื่อการสอนแบบ Teach From Home