28 results

05:19
บูรณาการข่าวสารกับการเรียนรู้ 3 ถ้ำหลวงโมเดล

บูรณาการข่าวสารกับการเรียนรู้ 3 ถ้ำหลวงโมเดล

Starfish Academy
01:47
พัฒนาพระวิทยากรกระบวนการ พระสอนศีลธรรมยุคใหม่

พัฒนาพระวิทยากรกระบวนการ พระสอนศีลธรรมยุคใหม่

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
03:53
พระสงฆ์กับการปฏิรูปการศึกษา

พระสงฆ์กับการปฏิรูปการศึกษา

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
13:32
หน่วยโครงงานบูรณาการ ชั้น ป.4 - นักสืบเมืองกรุง

หน่วยโครงงานบูรณาการ ชั้น ป.4 - นักสืบเมืองกรุง

โรงเรียนรุ่งอรุณ
11:14
แนวทางการพัฒนาพระสอนศีลธรรมแกนนำด้วยกระบวนการกัลยาณมิตรนิเทศ Official Video

แนวทางการพัฒนาพระสอนศีลธรรมแกนนำด้วยกระบวนการกัลยาณมิตรนิเทศ Official Video

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
03:38
พระสอนศีลธรรมแกนนำ 2562

พระสอนศีลธรรมแกนนำ 2562

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
04:26
สอนลูกอย่างไร ให้ "รับมือคนแปลกหน้า"

สอนลูกอย่างไร ให้ "รับมือคนแปลกหน้า"

Starfish Academy
04:40
การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL)

การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL)

Starfish Academy
02:21
สร้างความสุขในชั้นเรียนอย่างไร กับครูเปา

สร้างความสุขในชั้นเรียนอย่างไร กับครูเปา

Starfish Academy
02:56
เกมการ์ดกับครูอีฟ

เกมการ์ดกับครูอีฟ

Starfish Academy
04:51
อบรมฝึกทักษะการป้องกันการจมน้ำ ในเด็กอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี

อบรมฝึกทักษะการป้องกันการจมน้ำ ในเด็กอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี

Starfish Academy
07:15
การศึกษาแบบโฮมสคูล (ครอบครัวดิษยบุตร)

การศึกษาแบบโฮมสคูล (ครอบครัวดิษยบุตร)

Starfish Academy
04:00
Math Fight  เกมส์ฝึกทักษะคณิตศาสตร์

Math Fight เกมส์ฝึกทักษะคณิตศาสตร์

Starfish Academy
03:38
สื่อคณิตศาสตร์ ง่ายนิดเดียว

สื่อคณิตศาสตร์ ง่ายนิดเดียว

Starfish Academy
03:03
การลดใช้กระดาษ "แบบง่ายๆ"

การลดใช้กระดาษ "แบบง่ายๆ"

Starfish Academy
03:18
เทคนิควิธีการสอนโดยใช้เทคโนโลยี ช่วยสอน

เทคนิควิธีการสอนโดยใช้เทคโนโลยี ช่วยสอน

Starfish Academy