แนวทางสู่ความสำเร็จ วPA การศึกษาพิเศษ

ไม่ว่านักเรียนจะมีปัญหาอะไร มากมายแค่ไหน คุณครูต้องตระหนักอยู่เสมอว่าการศึกษาคือความเสมอภาค นักเรียนทุกคนต้องได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันในการพัฒนาผู้เรียน  ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนรวมได้อย่างไรเพื่อเป็นแนวทางสู่ความสำเร็จ วPA โดยเฉพาะการศึกษาพิเศษ มีความแตกต่างไปจากการศึกษาทั่วไปซึ่งเป็นรูปแบบการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการศึกษา ที่มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มทักษะพื้นฐานด้านสังคม การสื่อสาร และทักษะทางความคิด ซึ่งทำให้เกิดการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดการห้องเรียนรวมคือการเรียมร่วมกันของเด็กโดยไม่แบ่งแยกความบกพร่องของเด็ก หรือคัด แยกเด็กที่ด้อยว่าเด็กส่วนใหญ่ออกจากชั้นเรียน แต่จะใช้การบริหารจัดการและวิธีการในการให้เด็กเกิดการเรียนรู้และพัฒนาการตามความต้องการของแต่ละบุคคล อันดับแรกคุณครูจะต้องรู้จักเด็กเป็นรายบุคคล ต้องแยกลักษณะของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ หรือผิดปกติทางร่างกาย สติปัญญา และทางจิตใจ ตามที่ได้แบ่งออกเป็นประเภทต่างๆใน  9 ประเภทได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะลักษณะที่คล้ายคลึงกันไว้ด้วยกัน เช่นมีประเภทที่มีมากที่สุดคือเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ เพราะปัญหาที่สำคัญคือครูบางคนจะไม่สามารถแยกลักษณะของเด็กได้เนื่องจากขาดทักษะหรือประสบการณ์ในด้านการศึกษาพิเศษ ดังนั้นคุณครูจะต้องมีการอบรมในเรื่องของการคัดกรองนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังต้องอาศัยการสั่งสมประสบการณ์ในการคัดกรองเพื่อพัฒนาตัวเองให้เป็นครูมืออาชีพ

การจัดการเรียนรู้ห้องเรียนรวมมีความแตกต่างจากห้องเรียนปกติ เริ่มต้นคือมีความแตกต่างในเรื่องของหลักสูตรห้องเรียนปกติจะใช้หลักสูตรที่เป็นมาตรฐาน แต่สำหรับห้องเรียนที่มีการจัดการศึกษาพิเศษก็จะมีการจัดทำหลักสูตรของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ที่จะเน้นหลักสูตรที่ปรับปรุงเนื้อหาง่ายกว่าและน้อยกว่าของเด็กปกติมาก เพื่อให้เหมาะสมกับความสามารถในการเรียนรู้ของเด็กแต่ละระดับชั้น  มีการเน้นเนื้อหาทักษะพื้นฐานที่เด็กสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การเรียนร่วมในสังคมได้ เช่น การรู้จักปรับตัวให้เข้ากับคนอื่นได้ มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายได้ เพื่อพัฒนานักเรียนแบบองค์รวมคือการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 

โดยมีการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) สำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษ นั่นคือแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล โดยการใช้แผนการสอนเฉพาะบุคคลมีการวัดและประเมินผลแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลเป็นต้น โดยครูจะต้องใช้แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) ดังนั้น "IEP" กับ "IIP" จึงมีความต่างกันเพราะ IEP คือ แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program) เป็นแผนการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเป็นรายบุคคล โดยมีแผนระยะยาวและระยะสั้น และมีการทบทวนทุกภาคเรียน ส่วน IIP คือ แผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individual Implementation Plan) เป็นแผนการสอนจัดขึ้นเฉพาะเจาะจงสำหรับนักเรียนคนนั้นเพื่อช่วยให้นักเรียนบรรลุจุดประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้ใน IEP

การเรียนห้องเรียนรวมกับเด็กปกติจะต้องระมัดระวังการบูลลี่ (bullying) คือ การกลั่นแกล้ง โดยการกระทำหรือคำพูดโดยเฉพาะเด็กที่มีความจำเป็นพิเศษอาจจะถูกกระทำได้โดยง่ายจนกลายเป็นปมด้อยเพราะ

การบูลลี่ เป็นพฤติกรรมที่ทำโดยตั้งใจ เพื่อให้เหยื่อเกิดความรู้สึกอึดอัด โกรธ กลัว หรือเสียใจจนอาจกลายเป็นพฤติกรรมที่ทำร้ายจิตใจเด็กพิเศษเป็นอย่างมาก  คุณครูจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ คุณครูต้องสอนให้เด็กเคารพซึ่งกันและกัน และสอนให้เด็กเข้าใจความแตกต่างและมีวิธีการดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดและให้เขาเกิดความรัก ความอบอุ่นใจและไว้เนื้อเชื่อใจครูเมื่อมีปัญหาอะไรก็สามารถเข้ามาบอกเพื่อที่ครูจะได้แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง

ประเด็นท้าทายที่เกี่ยวกับการริเริ่มพัฒนาในเรื่องของการศึกษาพิเศษ เช่น การใช้ชุดกิจกรรมเพื่อใช้ในการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษเพราะเป็นการนำกิจกรรมการเรียนรู้มาจัดทำขึ้นตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เป็นชุดกิจกรรมพิเศษที่การจัดการศึกษาในรูปแบบปกติไม่สามารถ ช่วยให้เด็กเรียนรู้และพัฒนาได้อย่างเต็มที่จึงจำเป็นต้องจัดการเรียนรู้ในลักษณะพิเศษ เพื่อให้สอดคล้องกับ ความจำเป็นพิเศษที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคลในการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษได้เต็มตามศักยภาพของเด็ก

เคล็ดลับ 3 ผ่าน อันดับแรกคุณครูจะต้องมี Mindset คือ ความคิดที่ครูจะยึดเอาเป็นกรอบความเชื่อ ทัศนคติ ความคิด และต้องคิดก่อนว่า วPA ไม่ได้ยาก สามารถทำได้ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดจะต้องคิดถึงผู้เรียนเป็นสำคัญนั่นคือผลพัฒนาการของนักเรียนเป็นหลัก  ทำการศึกษาหลักเกณฑ์จนเข้าใจในรูปแบบ นำมาทำวิดีทัศน์และจัดทำแผนการสอนที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดอย่างไรเพื่อพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้เพราะถ้ามีจุดประสงค์ ชัดเจน ก็จะสามารถจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับจุดประสงค์จนสามารถเกิดผลลัพธ์ตรงตามที่เราตั้งนำไปสู่ ปลายทางในการพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง

เห็นได้ว่าการจัดการศึกษาพิเศษ ควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของสิทธิและความเท่าเทียมกันทางการศึกษาของเด็กทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กปกติ หรือเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เพื่อ มุ่งเน้นให้มนุษย์ทุกคนได้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างปกติและมีความสุข คุณครูมีส่วนสำคัญที่จะช่วยเหลือเด็กๆ เหล่านี้ให้สามารถปรับตัวได้ตามพัฒนาการและสิ่งแวดล้อมปัจจุบันได้อย่างเหมาะสมและเพื่อให้เด็กๆ ได้ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขในสังคม 


📍รู้จักกับเราเพิ่มเติม 📍

✅สมัครเรียนออนไลน์ฟรี พร้อมรับเกียรติบัตรกับ Starfish Labz: www.starfishlabz.com

✅ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นประเมินทักษะและสมรรถนะด้วย Starfish Class: www.starfishclass.com

✅ ติดต่อรับบริการด้านการศึกษา Starfish Education Social Enterprise: www.starfishedu.org/

✅ กดติดตามข่าวสารอื่นๆ ของ STARFISH EDUCATION ได้ที่

• FACEBOOK: www.facebook.com/starfishlabz

• FACEBOOK: www.facebook.com/StarfishAcademy2019

• YOUTUBE : Starfish Labz Channel

วิดีโอใกล้เคียง

เทคนิคการออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
01:28:36

เทคนิคการออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน

253 views • 1 เดือนที่แล้ว
เทคนิคการออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA สอนอย่างไรให้ผ่าน PA
01:03:03
Starfish Academy

แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA สอนอย่างไรให้ผ่าน PA

Starfish Academy
418 views • 9 เดือนที่แล้ว
แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA สอนอย่างไรให้ผ่าน PA
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรให้ครบ 8 องค์ประกอบ วPA
01:10:44
Starfish Academy

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรให้ครบ 8 องค์ประกอบ วPA

Starfish Academy
418 views • 7 เดือนที่แล้ว
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรให้ครบ 8 องค์ประกอบ วPA
คลิปแรงบันดาลใจ ประตูสู่ความสำเร็จ วPA
01:18:20

คลิปแรงบันดาลใจ ประตูสู่ความสำเร็จ วPA

24 views • 3 วันที่แล้ว
คลิปแรงบันดาลใจ ประตูสู่ความสำเร็จ วPA

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

คอร์สใกล้เคียง

เครืองมือครู
การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การประเมินเพื่อขอ เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู”

เรียนรู้ ทำความเข้าใจภาพรวมของการประเมินเพื่อขอมี / เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู” (วPA)

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การประเมินเพื่อขอ เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู”
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การประเมินเพื่อขอ เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู”

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
6327 ผู้เรียน
เครืองมือครู
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

เตรียมพร้อมก่อนทำคลิปประเมินวิทยฐานะ EP.1 วิธีการสอน

หลักสำคัญ ในการสอนที่มีประสิทธิภาพ 8 ข้อ ซึ่งจะใช้ในการประเมินคลิปการสอนของครู เป็นแนวทางใหม่ของการประเมินวิทยฐานะของครู

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เตรียมพร้อมก่อนทำคลิปประเมินวิทยฐานะ EP.1 วิธีการสอน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เตรียมพร้อมก่อนทำคลิปประเมินวิทยฐานะ EP.1 วิธีการสอน

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3495 ผู้เรียน
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

คุณภาพของผู้เรียนนอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในตัวผู้เรียนเอง แล้วกระบวนการเรียนการสอนที่ครู จัดให้เป็นสิ่งสำคัญต่อผลสัม ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1
Starfish Academy

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
3:30 ชั่วโมง

นวัตกรรม Booklet ทำอย่างไรให้ ว้าว!

วันนี้ Starfish Labz มีเคล็ดลับดีๆ ที่จะช่วยให้ครูผู้สอนได้เทคนิคการออกแบบกิจกรรมใน Booklet ให้มีความน่าสนใจ สร้างสรร ...

นจรส  ศิริขรรแสง (ครูเจ)
นจรส ศิริขรรแสง (ครูเจ)
นวัตกรรม Booklet ทำอย่างไรให้ ว้าว!
นจรส  ศิริขรรแสง (ครูเจ)

นวัตกรรม Booklet ทำอย่างไรให้ ว้าว!

นจรส ศิริขรรแสง (ครูเจ)

ต้องใช้ 100 เหรียญ