แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA สอนอย่างไรให้ผ่าน PA

เมื่อแนวคิดแบบใหม่ ๆ เริ่มเข้ามามีบทบาทต่อการจัดการศึกษาด้วยมุมมองที่ว่า ผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่างและต่างก็มีเอกลักษณ์ของตน ดังนั้น การจัดการเรียนรู้ย่อมต้องมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องและเหมาะสม และจากหลักเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานวิทยฐานะของครู (PA) ที่มีความเกี่ยวข้องกับข้อตกลงในการพัฒนางานของครู ทั้งในด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพของผู้เรียนให้ดีขึ้น และในครั้งนี้จะเป็นการพูดคุยถึงเทคนิคการจัดการเรียนรู้อย่างไรให้ผ่านเกณฑ์ วPA ระดับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้มีความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน

สำหรับการออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับระดับปฏิบัติการที่คาดหวังตามมาตรฐานวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ริเริ่ม พัฒนา) ที่ต้องแสดงให้เห็นว่า เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีกระบวนการคิด ค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง สร้างแรงบันดาลใจ วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง เพื่อแก้ไขปัญหา ริเริ่ม พัฒนา และพัฒนานวัตกรรมให้คุณภาพการจัดการเรียนรู้สูงขึ้น รวมถึงพัฒนาตนเอง พัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่มีผลต่อคุณภาพผู้เรียน และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดี ฉะนั้น สิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึงในการริเริ่ม พัฒนาคือ 

1) ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตามระดับปฏิบัติที่คาดหวังตามตำแหน่งและวิทยฐานะอย่างละเอียด

2) การวิเคราะห์บริบทของโรงเรียนและสภาพปัญหาของผู้เรียนในชั้นเรียน

3) การวางแผนการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้

4) ออกแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนที่มุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบ Active Learning เพื่อกระตุ้นให้เด็กเกิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

5) การสร้าง พัฒนานวัตกรรมให้สอดคล้องกับข้อมูลหรือประสบการณ์เดิมของผู้เรียน ธรรมชาติของวิชา องค์ประกอบ 8 ตัวชี้วัดตามบริบทของตนเอง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตามระดับปฏิบัติที่คาดหวัง ทั้งนี้ ในการสร้างหรือพัฒนานวัตกรรม สามารถจัดเป็นได้ทั้งชิ้นงาน ใบงาน หรือรูปแบบกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรม 

6) การวัดและประเมินผลตามตัวชี้วัด KPA ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนรู้ และบันทึกหลังการสอน

7) การนำเสนอคลิปแรงบันดาลใจ ด้านที่ 2 ครูสามารถบอกหรืออธิบายกับกรรมการเพิ่มเติมจากคลิปการสอนได้

8) การส่งรายงานผลลัพธ์ของผู้เรียน สามารถส่งผลงานได้หลายรูปแบบ เช่น ไฟล์วิดีทัศน์ ไฟล์ภาพ หรือไฟล์ PDF

เห็นได้ว่า ในการประเมินตามมาตรฐานวิทยฐานะของครู (PA) สิ่งที่สำคัญคือ การมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาการจัดการเรียนรู้จนนำไปสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้อย่างแท้จริง ทั้งนี้ สามารถรับฟังแนวทาง วิธีการจัดการเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่

www.StarfishLabz.com

📍รู้จักกับเราเพิ่มเติม 📍

✅สมัครเรียนออนไลน์ฟรี พร้อมรับเกียรติบัตรกับ Starfish Labz: www.starfishlabz.com

✅ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นประเมินทักษะและสมรรถนะด้วย Starfish Class: www.starfishclass.com

✅ ติดต่อรับบริการด้านการศึกษา Starfish Education Social Enterprise: www.starfishedu.org/

✅ กดติดตามข่าวสารอื่นๆ ของ STARFISH EDUCATION ได้ที่

• FACEBOOK: www.facebook.com/starfishlabz

• FACEBOOK: www.facebook.com/StarfishAcademy2019

• YOUTUBE : Starfish Labz Channel

• INSTAGRAM : www.instagram.com/starfishlabz/

วิดีโอใกล้เคียง

ถอดบทเรียนแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาครูสู่เส้นชัย วPA
01:42:05

ถอดบทเรียนแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาครูสู่เส้นชัย วPA

174 views • 4 เดือนที่แล้ว
ถอดบทเรียนแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาครูสู่เส้นชัย วPA
สอนอย่างไรให้ได้ 3 ผ่าน
01:12:45
Starfish Academy

สอนอย่างไรให้ได้ 3 ผ่าน

Starfish Academy
390 views • 11 เดือนที่แล้ว
สอนอย่างไรให้ได้ 3 ผ่าน
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรให้ครบ 8 องค์ประกอบ วPA
01:10:44
Starfish Academy

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรให้ครบ 8 องค์ประกอบ วPA

Starfish Academy
480 views • 9 เดือนที่แล้ว
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรให้ครบ 8 องค์ประกอบ วPA
คิดค้นและปรับเปลี่ยน โจทย์สำคัญ ครูเชี่ยวชาญ วPA
01:22:54
Starfish Academy

คิดค้นและปรับเปลี่ยน โจทย์สำคัญ ครูเชี่ยวชาญ วPA

Starfish Academy
1432 views • 9 เดือนที่แล้ว
คิดค้นและปรับเปลี่ยน โจทย์สำคัญ ครูเชี่ยวชาญ วPA

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

คอร์สใกล้เคียง

การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy
2379 ผู้เรียน
เครืองมือครู
การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
0:00 ชั่วโมง

การวางแผนพัฒนาตนเอง

การวางแผนพัฒนาตนเองช่วยให้คุณครูกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน มีการวางแผน และช่วยให้ครูเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสม มีการกำหนดระ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การวางแผนพัฒนาตนเอง
Starfish Academy

การวางแผนพัฒนาตนเอง

Starfish Academy
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนภาษาไทย (3R)

การสอนภาษาไทยของมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมได้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างเป็นระบบเข้าใจง่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนภาษาไทย (3R)
Starfish Academy

การสอนภาษาไทย (3R)

Starfish Academy
2395 ผู้เรียน
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

คุณภาพของผู้เรียนนอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในตัวผู้เรียนเอง แล้วกระบวนการเรียนการสอนที่ครู จัดให้เป็นสิ่งสำคัญต่อผลสัม ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1
Starfish Academy

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

Starfish Academy