แชร์ไอเดียการสอนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ง่ายๆ สไตล์โรงเรียนบ้านปลาดาว

Starfish Academy
Starfish Academy 24888 views • 2 ปีที่แล้ว
แชร์ไอเดียการสอนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ง่ายๆ สไตล์โรงเรียนบ้านปลาดาว

นับตั้งแต่สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้เด็กไม่ได้เรียนที่โรงเรียนตามปกติ และบ้านต้องกลายเป็นโรงเรียน ทำให้พ่อแม่ต้องปรับตัวในการทำกิจกรรม สอนหนังสือ รวมถึงทำการบ้านร่วมกับลูก ครั้งนี้มูลนิธิสตาร์ฟิชฯ จะมาแนะนำเทคนิคดีๆ ให้กับคุณพ่อ คุณแม่สำหรับเด็กระดับชั้นอนุบาลและประถมต้น (ป.1-3) กับนวัตกรรม 3R ของโรงเรียนบ้านปลาดาว 

จากความเชื่อที่ว่าเด็กจะเรียนรู้ได้ดีที่สุด ก็ต่อเมื่อเขาอยากจะรู้ หรือว่าเกิดความสงสัยและอยากหาคำตอบ โดยนวัตกรรมบ้านปลาดาวมีทั้งหมด 3 ส่วน ดังนี้ 

1) นวัตกรรม Problem Based Learning (PBL) โดยใช้กระบวนการ EDICRA 

2) กระบวนการ STEAM Design Process ใช้ในโครงการ Starfish Maker 

3) นวัตกรรม 3R ถูกแบ่งออกเป็น 3 วิชาด้วยกัน คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ (Thaiglish) และคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่มุ่งเน้นให้เด็กสามารถอ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น โดยผ่านกระบวนการ Active Learning เพื่อให้เด็กสร้างการเรียนรู้ที่แตกต่างและแบ่งปันการเรียนรู้ให้กับชุมชน 

สิ่งที่นักเรียนจะได้รับจากนวัตกรรมบ้านปลาดาวทั้งหมด คือส่งเสริมให้เด็กมีความมั่นใจ และเป็นเจ้าของการเรียนรู้ของเขาเอง ซึ่งในกระบวนการทั้งหมด ทำให้เด็กๆ มีลักษณะมีความเป็นตัวของตัวเอง มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถที่จะคิดค้นนวัตกรรมต่างๆ สามารถที่จะเรียนรู้ในการทำงานเป็นทีม เป็นผู้นำ และเป็นผู้ตามได้ ทั้งนี้ นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ 3R (Reading, Writing, Arithmetic) ถูกคิดค้นโดย ดร. ริชาร์ด พี ฮ๊อกแลนด์ เนื่องจากพบปัญหาเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านปลาดาว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กชาติพันธุ์ ไม่สามารถพูดหรือเขียนภาษาไทยได้ จึงได้คิดค้นนวัตกรรม 3R ที่เน้นทักษะการอ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น ผ่านวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ และในครั้งนี้ทางสตาร์ฟิชจะมาแบ่งปันไอเดียการสอนโดยใช้นวัตกรรม 3R ที่คุณพ่อคุณแม่สามารถทำได้ง่ายๆ ที่บ้าน ดังนี้

วิชาภาษาไทย เริ่มจากการเรียนพยัญชนะไทย โดยแบ่งออกเป็น 4 ชุด ประกอบด้วย ชุดที่ 1 รูปสัตว์ (12 ตัว) ชุดที่ 2 เป็นพยัญชนะที่ใช้บ่อย (12 ตัว) ชุดที่ 3 เป็นพยัญชนะที่ไม่ได้ใช้บ่อย (8 ตัว) และชุดที่ 4 เป็นพยัญชนะที่ไม่นิยมใช้ (12 ตัว) การเรียนสระ ประกอบด้วย สระ อา อี อู ชุดคำศัพท์ภาษาไทยพร้อมรูปภาพประกอบ ซึ่งเป็นคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และหนังสือฝึกอ่านภาษาไทย สำหรับเทคนิคในการจัดกิจกรรมพยัญชนะไทย เริ่มจากรูปภาพ บัตรคำ หรือบัตรภาพ 

เนื่องจากเด็กในช่วงปฐมวัยจะเริ่มเรียนรู้จากรูปภาพหรือสัญลักษณ์ การฝึกอ่านออกเสียง การเรียนรู้พยัญชนะ และคำศัพท์ เรียนรู้ความหมายของคำศัพท์จากรูปภาพ สำหรับนักเรียนในช่วงวัยประถมต้น อาจจะใช้เกมส์ เช่น เกมส์วาดภาพเติมแต่ง เป็นการวาดหรือต่อเติมให้เกิดเป็นรูปภาพ ซึ่งต่อยอดไปสู่การเขียน การแต่งประโยค หรือการสื่อสารได้

วิชาคณิตศาสตร์ สำหรับเทคนิควิชาคณิตศาสตร์สามารถทำได้ง่ายๆ เช่น การนับจำนวนจุด โดยการใช้จุดแทนจำนวนนับ เพื่อให้เด็กเรียนรู้เรื่องสัญลักษณ์ และค่าของจำนวนนั้นๆ การบวกโดยการนับจุด ซึ่งจุดจะใช้แค่เลข 1 – 4 ทั้งนี้ หลักการบวกโดยการนับจุด คือ “นับจุดต่อเนื่อง” และเทคนิคการนับนิ้ว 

หลักการบวกโดยการนับนิ้ว คือ “นับจำนวนนิ้วที่ชูขึ้น” เป็นต้น อย่างไรก็ตาม บางบ้านอาจจะเกิดปัญหาในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ พ่อแม่สามารถทำให้คณิตศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันได้ โดยการเล่นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์กับลูก สอนให้เข้าใจคำศัพท์และสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์

วิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเทคนิคของบ้านปลาดาวจะใช้การเรียนแบบ Thaiglish เป็นการเรียนโดยการออกเสียงพยัญชนะภาษาไทย และภาษาอังกฤษควบคู่กัน โดยแบ่งเป็น 3 บทเรียน (Lesson) ดังนี้ 

1) English Alphabet ตั้งแต่ A-Z ทั้งตัวพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่ โดยแบ่งออกเป็น 3 ชุด และเรียนรู้ตามสีที่กำหนดการอ่านออกเสียง การเรียนพยัญชนะไทยกฤษ(Thaiglish Alphabet) 

2) ชุดคำศัพท์ ITET เป็นคำศัพท์ที่อยู่รอบตัว เช่น สัตว์ ครอบครัว ร่างกาย อาหาร บ้าน 

3) English Reading Book (ERB) เป็นหนังสือฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

ทั้งนี้ ในการเรียนรู้ของลูกอยากให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจลูก ให้เวลาลูกในการเรียนรู้กิจกรรม เป็นเพื่อนและคอยให้ความช่วยเหลือ กระตุ้น ให้กำลังใจ ตลอดจนการเสริมแรงทางบวกให้กับลูก เพื่อเป็นการกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็กต่อไป สำหรับเด็กในช่วงวัยอื่นๆ พ่อแม่สามารถนำวิธีการไปปรับใช้ได้ หรือติดตามกิจกรรมอื่นๆ ตลอดจนเทคนิคในการเลี้ยงลูก เทคนิคการสอนลูกทุกๆ ช่วงวัย ได้ที่เพจ Starfish Labz

ครูชบากร ตาคำ (ครูแต) 

หัวหน้าแผนกชั้นประถมศึกษา โรงเรียนบ้านปลาดาว

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนภาษาไทย (3R)

การสอนภาษาไทยของมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมได้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างเป็นระบบเข้าใจง่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนภาษาไทย (3R)
Starfish Academy

การสอนภาษาไทย (3R)

Starfish Academy
2405 ผู้เรียน
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy
2390 ผู้เรียน
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

คงจะดีถ้าการอ่านออกเขียนได้ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป นวัตกรรม3R โรงเรียนบ้านปลาดาว ได้ออกแบบชุดการสอนที่ง่ายและเกิดผล ...

Starfish Academy
Starfish Academy
คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว
Starfish Academy

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

Starfish Academy
6051 ผู้เรียน
ทักษะสําคัญแห่งโลกอนาคต
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)

การตัดสินใจที่ดีและมีประสิทธิภาพนั้น ถ้าหากได้รับการฝึกฝนทักษะการตัดสินใจตั้งแต่วัยรุ่น ก็จะเพิ่มโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในชีวิ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)
Starfish Academy

ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)

Starfish Academy
1626 ผู้เรียน

Related Videos

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
6725 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
จากภาวะการเรียนถดถอยสู่การสร้างสรรค์ (Learning Box)
05:41
Starfish Academy

จากภาวะการเรียนถดถอยสู่การสร้างสรรค์ (Learning Box)

Starfish Academy
1017 views • 2 ปีที่แล้ว
จากภาวะการเรียนถดถอยสู่การสร้างสรรค์ (Learning Box)
3 ข้อดี Starfish Class Website Version
02:55
Starfish Future Labz

3 ข้อดี Starfish Class Website Version

Starfish Future Labz
317 views • 2 ปีที่แล้ว
3 ข้อดี Starfish Class Website Version
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
60 views • 2 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]