Starfish Learning Box กล่องการเรียนรู้บ้านปลาดาว

Starfish Academy
Starfish Academy 2971 views • 2 ปีที่แล้ว
Starfish Learning Box กล่องการเรียนรู้บ้านปลาดาว

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้เด็กไม่สามารถไปเรียนหนังสือได้ตามปกติที่โรงเรียน ทำให้โรงเรียนต้องทำการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลในรูปแบบออนไลน์ แต่เนื่องด้วยข้อจำกัดที่หลากหลาย ทั้งความไม่พร้อมของอุปกรณ์ในการเรียนออนไลน์ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต บริบทพื้นที่และชุมชน ตลอดจนผู้ปกครองไม่รู้หนังสือ ไม่สามารถให้คำแนะนำเด็ก ๆ ได้ ดังนั้นโรงเรียนบ้านปลาดาว จึงได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะ Learning Box หรือกล่องการเรียนรู้ ที่ได้ออกแบบมาทั้งออฟไลน์ (Off line) และออนไลน์ (On line) เพื่อเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ และความรู้แบบบูรณาการตามบริบทของชุมชน และช่วงวัยของผู้เรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านปลาดาว ให้สามารถเข้าถึงการเรียนอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการปฏิบัติจริง ได้รับทั้งความรู้ ทักษะ เจตคติ ซึ่งจะกลายเป็นสมรรถนะของผู้เรียนต่อไป

Learning Box ถูกออกแบบโดย ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา โดยคำถึงบริบทในชุมชนและทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อให้นักเรียนสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่บ้านได้ ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน (PBL), Makerspace, และ 3R เพื่อให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็น ทั้งนี้ ในการออกแบบกล่องการเรียนรู้ โรงเรียนได้คำนึงถึงความยืดหยุ่นในเนื้อหาบทเรียนให้มีความเหมาะสมในแต่ละช่วงชั้น เพื่อให้นักเรียนได้เลือกหัวข้อต่างๆ ในการลงมือทำตามความสนใจ โดย Learning Box จะมีรายละเอียดดังนี้

  1. Booklet ที่ครูประจำชั้นเป็นผู้ออกแบบ และจัดทำตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงชั้นเรียน
  2. โปสเตอร์แผนภูมิขั้นตอนทำกิจกรรมพื้นที่นักสร้างสรรค์ (Makerspace) เพื่อให้นักเรียน และครอบครัวจัดมุมในบ้านได้
  3. แบบบันทึกรายสัปดาห์ และแบบประเมินสำหรับผู้ปกครองและครูประจำชั้น
  4. อุปกรณ์ และวัสดุสิ้นเปลืองประกอบการเรียนรู้ เช่น ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด สีเทียน ดินน้ำมัน กรรไกร  กาวลาเท็กซ์ กระดาษสี หน้ากากผ้า เป็นต้น
  5. แบบประเมินตามสภาพจริง และบันทึกรายสัปดาห์สำหรับผู้ปกครอง และครูประจำชั้น ซึ่งสามารถทำเป็นคลิปวีดีโอ หรือถ่ายเป็นรูปภาพเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานหรือสามารถทำออกมาในรูปแบบ E-portfolio ได้ สำหรับผู้ที่มีความพร้อมในเรื่องคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต (สำหรับระดับชั้นประถมศึกษา)

หลังจากการจัดส่ง Learning Box หรือกล่องการเรียนรู้ แล้ว โรงเรียนบ้านปลาดาวยังมีการลงพื้นที่ในชุมชน (Community Outreach) เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ปกครอง และส่งเสริมความสัมพันธ์ และสุขภาวะทางกายและใจ (well-being) ของนักเรียน และช่วยเหลือนักเรียนที่ผู้ปกครองไม่รู้หนังสือ หรือไม่สามารถสอนได้ตามชุมชนต่างๆ ทั้งนี้ โรงเรียนบ้านปลาดาวยังได้จัดทำบทเรียนออนไลน์เพื่อให้เรียนรู้ และดาวน์โหลดชุดเครื่องมือต่าง ๆ สำหรับผู้ปกครองและครูอาสาในชุมชน เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน มุ่งเน้นเรื่องของการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนผ่านการเรียนรู้แบบโครงงานและปัญหาเป็นฐาน (PBL) พื้นที่นักสร้างสรรค์ (Makerspace) และ 3R เพื่อให้อ่านออกเขียนได้ และคิดเลขเป็น รวมถึงการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่าง ๆ ใน www.starfishlabz.com ตลอดจนการสร้างช่องทางการติดต่อสื่อสารแบบทันที (Real-Time Communication) ผ่านเบอร์โทรศัพท์ Hotline และ Group Chat

สำหรับผลจากการดำเนินงานการใช้นวัตกรรม Learning Box หรือกล่องการเรียนรู้ ด้านผู้เรียน พบว่า นักเรียนเกิดทักษะการอ่าน การเขียนและการคำนวณ โดยผ่านการเรียนรู้แบบบูรณาการ มีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ และสามารถสร้างสรรค์ผลงานตามความสนใจ โดยผ่านกระบวนการ Steam Design Process ซึ่งนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ตลอดจนนักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ - จิตใจ และด้านสังคม ด้านครู บุคลากรและโรงเรียน พบว่า ครูมีทักษะการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเน้นการลงมือปฏิบัติ มีส่วนร่วมลงพื้นที่ เพื่อช่วยส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนผ่านตัวนวัตกรรม Learning Box 

ด้านผู้ปกครอง พบว่า ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ สนับสนุน แนะนำนักเรียนเพื่อให้การทำกิจกรรมต่าง ๆ สำเร็จตามเป้าหมาย ทำให้เห็นถึงความสามารถ ความถนัดของนักเรียน และช่วยส่งเสริมพัฒนาตามศักยภาพ และด้านชุมชน พบว่า ชุมชนช่วยสนับสนุนเพื่อให้บุตรหลานทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงาน และจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่นได้

ทั้งนี้ โรงเรียนบ้านปลาดาว ยังได้มีการเผยแพร่ “Starfish Learning Box กล่องเรียนรู้บ้านปลาดาว” ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ อาทิเช่น นักเรียนโรงเรียนบ้านปลาดาว 22 ชุมชนในอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่, ศูนย์ข่าวภาคเหนือ สถานีโทรทัศน์ Thai PBS, กิจกรรม PLC Happy Hour Live ครั้งที่ 10, กิจกรรม Teacher Boot Camp ครั้งที่ 2 ในโครงการของ กสศ.กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา, เผยแพร่บทความเพจของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (Education Sandbox), โครงการพัฒนาครู และโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อเนื่อง (TSQP) ของ กสศ.กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เป็นต้น อย่างไรก็ตาม โรงเรียนบ้านปลาดาวจะยังคงทำการพัฒนานวัตกรรม Learning Box อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถนำกระบวนการไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทและสามารถนำไปต่อยอดด้านอาชีพในอนาคตได้ 

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนภาษาไทย (3R)

การสอนภาษาไทยของมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมได้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างเป็นระบบเข้าใจง่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนภาษาไทย (3R)
Starfish Academy

การสอนภาษาไทย (3R)

Starfish Academy
2272 ผู้เรียน
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

คงจะดีถ้าการอ่านออกเขียนได้ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป นวัตกรรม3R โรงเรียนบ้านปลาดาว ได้ออกแบบชุดการสอนที่ง่ายและเกิดผล ...

Starfish Academy
Starfish Academy
คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว
Starfish Academy

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

Starfish Academy
5768 ผู้เรียน
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy
2260 ผู้เรียน
เครืองมือครู
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา ด้านความสัมพันธ์
basic
2:00 ชั่วโมง

How to สอบอย่างไรให้เด็กสนุก ไม่มีลืม

การทดสอบเป็นส่วนสำคัญของการเรียนรู้ ว่าเรามีความเข้าใจในเนื้อหาการเรียนมากน้อยแค่ไหน และการสอบนั้นอาจเป็นเรื่องที่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
How to สอบอย่างไรให้เด็กสนุก ไม่มีลืม
Starfish Academy

How to สอบอย่างไรให้เด็กสนุก ไม่มีลืม

Starfish Academy

Related Videos

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
5962 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
จากภาวะการเรียนถดถอยสู่การสร้างสรรค์ (Learning Box)
05:41
Starfish Academy

จากภาวะการเรียนถดถอยสู่การสร้างสรรค์ (Learning Box)

Starfish Academy
1013 views • 2 ปีที่แล้ว
จากภาวะการเรียนถดถอยสู่การสร้างสรรค์ (Learning Box)
3 ข้อดี Starfish Class Website Version
02:55
Starfish Future Labz

3 ข้อดี Starfish Class Website Version

Starfish Future Labz
302 views • 2 ปีที่แล้ว
3 ข้อดี Starfish Class Website Version
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
59 views • 2 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]