งานเสวนา : โรงเรียนเปลี่ยนใหม่ “ปิด GAP ห้องเรียนในยุคโควิด-19”

Starfish Academy
Starfish Academy 747 views • 1 ปีที่แล้ว
งานเสวนา : โรงเรียนเปลี่ยนใหม่ “ปิด GAP ห้องเรียนในยุคโควิด-19”

เครื่องมือหรือวิธีการปิด GAP ห้องเรียนในยุคโควิด-19

ในส่วนของโรงเรียนบ้านปลาดาว เป้าหมายของโรงเรียน คือ มุ่งเน้นการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับเด็กทุกคน ให้ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อที่จะลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และมุ่งเน้นให้เด็กเป็นเจ้าของการเรียนรู้ด้วยตนเอง เน้นให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองเพื่อที่เด็กจะได้ความรู้และประสบการณ์ต่างๆ

การจัดการเรียนการสอนในภาวะวิกฤตของโรงเรียนบ้านปลาดาว โรงเรียนได้ทำการวิเคราะห์ “ความรู้ที่ถดถอยของนักเรียน” ผลการเรียนรู้ที่อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ำคือความท้าทายของโรงเรียน เพื่อแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียนในระยะสั้นและระยะยาว 

โดยการจัดการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบเพื่อตอบโจทย์นักเรียนทุกคน เช่น ชุดกิจกรรม Learning Box, การกำหนดรูปแบบการเรียนรู้ด้วยวิธีการออนไลน์ การใช้กล่องการเรียนรู้และชุมชนครู (Real-Time Communication Channel) และการใช้รูปแบบ Community Outreach (ครูรร.บ้านปลาดาว อาสาสมัคร -ครูหรือผู้ปกครอง นักเรียนรุ่นพี่) ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนจะใช้วิธีการทั้งหมด 3 รูปแบบ คือ On-hand, On-demand และ Online ตลอดจนการสรุปและสะท้อนกลับ ทั้งนี้ โรงเรียนได้ทำการวิเคราะห์ Learning Losses ของนักเรียนโรงเรียนบ้านปลาดาว โดยการใช้ข้อสอบ NT ระดับชั้นป.4 – 5 ในปีที่เด็กทำ และข้อสอบ NT ในช่วง 3 ปี ทำการคัดเลือกข้อสอบวิชาละ 30 ข้ออีกหนึ่งชุดให้เด็กทำ พบว่า เด็กส่วนใหญ่เกิดปัญหาความรู้ที่ถดถอย เพราะฉะนั้น หน้าที่ของโรงเรียนคือการหาวิธีในการช่วยเหลือเด็กในการลดช่องว่างให้น้อยลงด้วยวิธีการใด และอย่างไร ซึ่งหนึ่งในวิธีที่โรงเรียนได้ทำ คือ การออกแบบ Learning Box เพื่อให้เด็กได้รับการศึกษาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ถึงแม้ว่าจะไม่เท่าเทียมกับการเรียน On-site ที่โรงเรียน โดยในการออกแบบ Learning Box จะประกอบไปด้วย Booklet ชุดเครื่องมือการเรียนรู้ที่ออกแบบเป็น 3 ส่วน คือ 

1) กิจกรรมการอ่าน เขียนและคำนวณ หรือที่เรียกว่า 3R 

2) พื้นที่นักสร้างสรรค์ที่เด็กสามารถนำเอาความรู้ กระบวนการที่ได้เรียนรู้จากโรงเรียนนำไปใช้ที่บ้านได้ 

3) กิจกรรมทักษะชีวิต ที่ให้เด็กเลือกทำตามความสนใจพร้อมอุปกรณ์สำหรับการทำกิจกรรมต่างๆ และทำการส่งมอบ Starfish Learning Box ให้กับนักเรียนทุกคนที่บ้าน 

โดยครูฝ่ายวิชาการทำหน้าที่ลงพื้นที่เชิงรุก ส่งผลให้เด็กได้รับความรู้อย่างเต็มที่และสามารถทำงานเกี่ยวกับพื้นที่สร้างสรรค์ (Makerspace) ด้วยตนเองที่บ้านได้ สำหรับเด็กบางคนที่ผู้ปกครองไม่สามารถช่วยเหลือได้จะมีครูลงพื้นที่บ่อยมากขึ้นในการให้ความช่วยเหลือ ตลอดจนการได้รับความช่วยเหลือจากผู้ปกครองอาสาในชุมชนเป็นครูอาสาในการช่วยเหลือเด็ก การมีรุ่นพี่ที่คอยดูแลน้องๆ ประจำชุมชน ซึ่งผู้ปกครองส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือค่อนข้างดีมาก

ในส่วนของการเรียนออนไลน์ โรงเรียนได้ทำการสำรวจผู้ปกครองถึงความพร้อมในการเรียนออนไลน์ พบว่า ผู้ปกครองร้อยละ 80 ไม่มีความพร้อมในการเรียนออนไลน์ เนื่องจาก ไม่มีอุปกรณ์รองรับในการเรียนออนไลน์ และไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต โรงเรียนบ้านปลาดาวจึงได้ดำเนินการ โดยการให้นักเรียนยืมอุปกรณ์ (IPad) สำหรับการเรียนรู้ และสนับสนุนค่าใช้จ่ายในส่วนของอินเทอร์เน็ต ซึ่งส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนจากเงินอุดหนุนรัฐบาลและมูลนิธิสตาร์ฟิช คันทรีโฮม ทำให้โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนที่ครอบคลุมให้กับเด็กได้ 

ในด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อให้เด็กเกิดความสนใจในการเรียน จึงทำการปรับลดเวลาในการเรียนการสอนแบบออนไลน์จาก 50 นาที เหลือ 40 นาที โดย 5 นาทีแรกจะเป็นรูปแบบการเริ่มต้นเข้าสู่บทเรียน ทบทวนความรู้ และเข้าสู่ช่วงสอน 15 นาที ในส่วนที่เหลือจะเป็นช่วงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 15 นาที และ 5 นาทีสุดท้ายครูจะสะท้อนผลโดยการเล่นเกมตอบคำถามทบทวนความรู้ และหากเด็กต้องการข้อมูลการเรียนรู้เพิ่มเติม สามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ด้วยตนเองที่เพจ Starfish Labz ที่ได้รวบรวมข้อมูลการเรียนรู้ต่างๆ ในการเป็นตัวอย่าง แนวทางการเรียนรู้สำหรับเด็กและผู้ปกครอง

วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านปลาดาวใช้วิธีการวัดและประเมินผลค่อนข้างหลากหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการสังเกตพฤติกรรม การประเมินตนเอง การประเมินโดยเพื่อน การประเมินการปฏิบัติ การประเมินตามสภาพจริง การใช้คำถาม การสนทนา และแบบทดสอบ ทั้งนี้ โรงเรียนได้ทำการประเมินการเรียนรู้ของเด็ก โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 

กลุ่มสีแดง เป็นกลุ่มนักเรียนและผู้ปกครองที่ต้องการความช่วยเหลือจากโรงเรียน 

กลุ่มสีเหลือง เป็นกลุ่มที่สามารถเรียนรู้ได้แต่ต้องมีคนคอยแนะนำ ผู้ปกครองสามารถช่วยเด็กได้ กลุ่มสีเขียว เป็นกลุ่มนักเรียนและผู้ปกครองสามารถเรียนรู้เองได้ 

ซึ่งในการทำงานครูจะทำการประเมิน พูดคุย PLC ร่วมกันในการหาแนวทางหรือ วิธีการในการให้ความช่วยเหลือเด็กกลุ่มสีแดงและสีเหลืองให้สามารถเรียนรู้ได้ และหน้าที่ของโรงเรียนจะทำการส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กได้ก้าวพัฒนาขึ้นไปมากกว่าเดิม นอกจากนั้น โรงเรียนยังดูแลเรื่องสุขภาวะของเด็ก และความปลอดภัยของครู โดยโรงเรียนได้จัดให้นักเรียนได้พบกับนักจิตวิทยาเดือนละ 1 ครั้ง ในการช่วยเหลือนักเรียนในด้านความเครียด ในส่วนของครูที่ลงพื้นที่ ทางโรงเรียนได้จัดหาอุปกรณ์ตรวจโควิด โดยความร่วมมือกับ รพสต. ทำการ SWAB ทุก 14 วัน เพื่อจะได้หาวิธีหรือแนวทางในการให้ความช่วยเหลือเด็กและครูได้อย่างทันท่วงที

นางมุกดา คำวินิจ 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลาดาว จ.เชียงใหม่

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

Education Recovery & Learning loss
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การวางแผนโรงเรียนทั้งระบบ

ในการระบาดของโรคโควิด- 19 ทำให้ไม่สามารถเปิดเรียนแบบปกติได้จึงต้องมีการวางแผนโรงเรียนทั้งระบบ เพื่อช่วยฟื้นฟูการเรียน ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การวางแผนโรงเรียนทั้งระบบ
Starfish Academy

การวางแผนโรงเรียนทั้งระบบ

Starfish Academy
นวัตกรรม 3R
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

คงจะดีถ้าการอ่านออกเขียนได้ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป นวัตกรรม3R โรงเรียนบ้านปลาดาว ได้ออกแบบชุดการสอนที่ง่ายและเกิดผล ...

Starfish Academy
Starfish Academy
คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว
Starfish Academy

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

Starfish Academy
4723 ผู้เรียน
นวัตกรรม 3R
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนภาษาไทย (3R)

การสอนภาษาไทยของมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมได้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างเป็นระบบเข้าใจง่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนภาษาไทย (3R)
Starfish Academy

การสอนภาษาไทย (3R)

Starfish Academy
1924 ผู้เรียน
นวัตกรรม 3R
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy
1905 ผู้เรียน

Related Videos

Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
39 views • 2 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
จากภาวะการเรียนถดถอยสู่การสร้างสรรค์ (Learning Box)
05:41
Starfish Academy

จากภาวะการเรียนถดถอยสู่การสร้างสรรค์ (Learning Box)

Starfish Academy
978 views • 1 ปีที่แล้ว
จากภาวะการเรียนถดถอยสู่การสร้างสรรค์ (Learning Box)
TQSP Kicf Off แนวทางการพัฒนานวัตกรรม
05:59
Starfish Academy

TQSP Kicf Off แนวทางการพัฒนานวัตกรรม

Starfish Academy
183 views • 1 ปีที่แล้ว
TQSP Kicf Off แนวทางการพัฒนานวัตกรรม
โรงเรียนพัฒนาตนเอง : โรงเรียนวัดสันป่าสัก | โรงเรียนบ้านหนองเงือก
15:04
Starfish Academy

โรงเรียนพัฒนาตนเอง : โรงเรียนวัดสันป่าสัก | โรงเรียนบ้านหนองเงือก

Starfish Academy
492 views • 10 เดือนที่แล้ว
โรงเรียนพัฒนาตนเอง : โรงเรียนวัดสันป่าสัก | โรงเรียนบ้านหนองเงือก