ห้องเรียนฐานสมรรถนะ วิชาภาษาไทย “ฉบับบ้านปลาดาว”

Starfish Academy
Starfish Academy 9579 views • 2 ปีที่แล้ว
ห้องเรียนฐานสมรรถนะ วิชาภาษาไทย “ฉบับบ้านปลาดาว”

เป็นที่ทราบกันแล้วนะคะว่าในปี พ.ศ. 2565 กระทรวงศึกษาธิการจะให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เริ่มใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในโรงเรียนกันแล้ว ในส่วนของโรงเรียนบ้านปลาดาวได้มีการพัฒนาปรับหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ และมีการทดลองนำมาใช้กับผู้เรียนใน เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านมาแล้วค่ะ โดยมีเป้าหมายเน้นให้ผู้เรียนในแต่ละช่วงวัยสามารถทำได้และเกิดทักษะการทำได้ แล้วแก้ไขปัญหาได้จริงในชีวิตประจำวัน 

ส่วนการจัดทำแผนการเรียนรู้ฐานสมรรถเราจะเน้นที่การพัฒนาสมรรถนะ และกิจกรรมแบบ Active Learning ซึ่งจะเริ่มจากการนำผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcome) จากหลักสูตร มาออกแบบกิจกรรมการเรียนที่เป็น Active Learning โดยแต่ละกิจกรรมจะต้องทำให้ผู้เรียนเกิด ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ KPA ตามที่ตั้งไว้ หลังจากที่เราได้วัตถุประสงค์แล้วนะคะ เรามาดูว่าการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะกันค่ะ ก่อนอื่นเราต้องรู้สมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียนทั้ง 6 ด้าน กันก่อนค่ะ ซึ่งสมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียนทั้ง 6 ด้าน จะประกอบด้วย

ด้านที่ 1 สมรรถนะด้านการจัดการตนเอง (Self Management:SM) เป็นการให้ผู้เรียนได้ เห็นคุณค่าในตัวเอง มีเป้าหมายในชีวิต สามารถจัดการอารมณ์และความเครียดได้แล้วสามารถจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตได้ค่ะ 

ด้านที่ 2 สมรรถนะการสื่อสาร (Communication:CM) ผู้เรียนต้องรับสารอย่างมีสติ มีการผลิตสื่อ หรือกลวิธีการสื่อสารให้บรรลุเป้าหมาย และมีความรับผิดชอบต่อสังคม แล้วก็ต้องมีการรับและส่งสารด้วยความเคารพ และแสดงความคิดเห็นในวัฒนธรรมที่แตกต่างกันค่ะ 

ด้านที่ 3 สมรรถนะการรวมพลังทำงานเป็นทีม (Teamwork and Collaboration : TC)  คือ การให้ผู้เรียนเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี มีภาวะผู้นำ มีกระบวนการทำงานที่ดี เป็นระบบ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและสามารถจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนได้

ด้านที่ 4 สมรรถนะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking : HOT) คือการให้ผู้เรียนมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความคิดที่เป็นระบบ สามารถคิดเชื่อมโยงได้ และมีการคิดสร้างสรรค์และคิดแก้ปัญหาได้ 

ด้านที่ 5 สมรรถนะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen : AC) นะคะ ผู้เรียนต้องรู้และเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ในความรับผิดชอบของตนเอง มีส่วนร่วมอย่างมีวิจารณญาณ และเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง 

ด้านที่ 6 สมรรถนะการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน ข้อนี้เป็นข้อที่เพิ่มเข้ามาใหม่ค่ะ ซึ่งผู้เรียนจะต้องรู้เกี่ยวกับโลกและจักรวาล สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อธรรมชาติ และการดำรงชีวิต

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้สมรรถนะ วิชาภาษาไทย ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 

จะเห็นได้ว่าการเขียนแผนพัฒนาสมรรถนะ เป็นการเน้นพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อให้ที่ผู้เรียนรู้เท่าทันสถานการณ์ต่างๆ ให้ผู้เรียนมีความสุขกับการเรียน และสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน สามารถประสบความสำเร็จได้ตามความถนัด และความชอบของตนเองค่ะ 

การวัดและการประเมินผล

ในส่วนของการวัดและประเมินผลผู้เรียน เราจะต้องวัดให้ครบตามวัตถุประสงค์แบบเป็นองค์รวม 3 ด้าน ด้านความรู้(K) ด้านทักษะ(P) และด้านเจตคติ(A) เราสามารถวัดผลได้ตั้งแต่เริ่มจัดการเรียนการสอนครั้งแรกแล้วบันทึกการเปลี่ยนแปลง 

วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  สามารถทำได้หลายๆวิธี เช่น การสังเกตพฤติกรรมขณะที่ทำกิจกรรม การให้ผู้เรียนประเมินตนเอง การประเมินโดยเพื่อน ประเมินจากการปฏิบัติงานประเมินตามสภาพจริง โดยการใช้คำถาม การสนทนา และแบบทดสอบค่ะ 

ในการวัดและประเมินผล ควรวัดและประเมินระหว่างการเรียนการสอน (Formative Assessment) และประเมินสรุปผลการเรียนรู้(Summative Assessment) และสุดท้ายที่สำคัญคือ บันทึกหลังการสอนจะต้องสรุปผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน โดยอธิบายพัฒนาการที่เกิดกับผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ แค่นี้ก็ครบจบแบบสมบูรณ์ของแผนการสอนหลักสูตรสมรรถนะฉบับโรงเรียนบ้านปลาดาวแล้วค่ะ

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนภาษาไทย (3R)

การสอนภาษาไทยของมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมได้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างเป็นระบบเข้าใจง่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนภาษาไทย (3R)
Starfish Academy

การสอนภาษาไทย (3R)

Starfish Academy
2287 ผู้เรียน
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy
2267 ผู้เรียน
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

คงจะดีถ้าการอ่านออกเขียนได้ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป นวัตกรรม3R โรงเรียนบ้านปลาดาว ได้ออกแบบชุดการสอนที่ง่ายและเกิดผล ...

Starfish Academy
Starfish Academy
คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว
Starfish Academy

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

Starfish Academy
5804 ผู้เรียน
การบริหารสถานศึกษายุคใหม่
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การวางแผนโรงเรียนทั้งระบบ

ในการระบาดของโรคโควิด- 19 ทำให้ไม่สามารถเปิดเรียนแบบปกติได้จึงต้องมีการวางแผนโรงเรียนทั้งระบบ เพื่อช่วยฟื้นฟูการเรียน ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การวางแผนโรงเรียนทั้งระบบ
Starfish Academy

การวางแผนโรงเรียนทั้งระบบ

Starfish Academy

Related Videos

Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
59 views • 2 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
TQSP Kicf Off แนวทางการพัฒนานวัตกรรม
05:59
Starfish Academy

TQSP Kicf Off แนวทางการพัฒนานวัตกรรม

Starfish Academy
220 views • 2 ปีที่แล้ว
TQSP Kicf Off แนวทางการพัฒนานวัตกรรม
โรงเรียนพัฒนาตนเอง : โรงเรียนวัดสันป่าสัก | โรงเรียนบ้านหนองเงือก
15:04
Starfish Academy

โรงเรียนพัฒนาตนเอง : โรงเรียนวัดสันป่าสัก | โรงเรียนบ้านหนองเงือก

Starfish Academy
567 views • 1 ปีที่แล้ว
โรงเรียนพัฒนาตนเอง : โรงเรียนวัดสันป่าสัก | โรงเรียนบ้านหนองเงือก
3 ขั้นตอนอ่านออก เขียนได้ สไตล์ปลาดาว
04:12
Starfish Academy

3 ขั้นตอนอ่านออก เขียนได้ สไตล์ปลาดาว

Starfish Academy
380 views • 2 ปีที่แล้ว
3 ขั้นตอนอ่านออก เขียนได้ สไตล์ปลาดาว