วิชาบูรณาการโรงเรียนบ้านปลาดาว สู่การสร้างสมรรถนะผู้เรียน

Starfish Academy
Starfish Academy 3738 views • 2 ปีที่แล้ว
วิชาบูรณาการโรงเรียนบ้านปลาดาว สู่การสร้างสมรรถนะผู้เรียน

โรงเรียนบ้านปลาดาว เป็นโรงเรียนเอกชน ประเภทศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนจำนวน 213 คน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ (ลีซู ม้ง และพื้นเมือง) อยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ทั้งนี้ โรงเรียนได้มีการปรับหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียนทั้ง 6 ด้าน ประกอบด้วย การจัดการตนเอง การสื่อสาร การรวมพลังทำงานเป็นทีม การคิดขั้นสูง การเป็นพลเมืองที่เข้มแข้ง และการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน ที่มุ่งเน้นการเรียนการสอนแบบ Active Learning เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยการนำ DOE (Desired Outcomes of Education) ของชาติและของจังหวัดเชียงใหม่เข้ามาผสมผสานในหลักสูตร เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีเอกลักษณ์ของพลเมืองเชียงใหม่ มีความเป็นไทย และส่งเสริมผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ตามนโยบายของมูลนิธิฯ และโรงเรียนในการให้โอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันตามขีดความสามารถแห่งตนสู่ศตวรรษที่ 21 

สำหรับโครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนบ้านปลาดาว ได้ดำเนินการปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ โดยคงรายวิชาพื้นฐาน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ) แต่จำนวนชั่วโมงจำแนกตามชั้นอิงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนำมาบูรณาการรวมกลุ่มหน่วยการเรียนรู้หรือกลุ่มเรียนรู้วิชาหลัก ชื่อว่า “สังคมและความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์” ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระวิชาสังคม ประวัติศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี สุขศึกษาและพลศึกษา และเพิ่มเติมกิจกรรมนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อชีวิตและสังคม (Makerspace) และวิทยาการค้นคว้าเชิงระบบ (Project Based Learning) โดยเน้นที่ผู้เรียนเป็นหลัก เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะหรือสมรรถนะจากการลงมือปฏิบัติ และสามารถเลือกแหล่งเรียนรู้ได้เอง ทั้งนี้ ในการบูรณาการร่วมกับกลุ่มการเรียนรู้สังคมและความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ประกอบไปด้วย 4 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ หน่วยการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ศิลปะและวัฒนธรรม และบุคคลสำคัญ ซึ่งเป็นการบูรณาการตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด การนำกระบวนการเรียนรู้มาปรับใช้ร่วมกัน รวมไปถึงการสร้างแหล่งเรียนรู้และมีผู้เชี่ยวชาญแนะแนวความรู้ด้านอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนการลงมือปฏิบัติ โดยมีครูและผู้ปกครองคอยชี้แนะ ส่งผลให้นักเรียนสามารถสร้างผลงาน ชิ้นงานที่มาจากการบูรณาการร่วมและความสนใจจนเกิดเป็นการพัฒนาทักษะและสมรรถนะการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมของกลุ่มวิชาบูรณาการ การเรียนรู้ผ่าน Makerspace หรือการเรียนรู้แบบ PBL ซึ่งเป็นลักษณะของการเรียนรู้ การทดสอบทักษะ การค้นคว้า การแก้ปัญหาด้วยตนเองจนนำไปสู่การต่อยอดได้

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นการวัดความรู้ ความเข้าใจของนักเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การประเมินตามสภาพจริง ตามผลงาน/ชิ้นงาน การนำเสนอ การสังเกตพฤติกรรม การสนทนา แบบทดสอบ การประเมินตนเอง หรือการประเมินโดยเพื่อน ครู ผู้ปกครอง หรือทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการประเมิน เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนทราบถึงระดับพัฒนาการของตนเอง

ดังนั้น เมื่อผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนรู้ ครูสามารถนำมาบูรณาการร่วมกับกลุ่มวิชาต่างๆ ตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ โดยการตั้งหัวข้อหลัก (Theme) แบบกว้างๆ และไม่ได้เจาะจงหัวข้อย่อยในการเรียนรู้ของผู้เรียน แต่ใช้วิธีการร่วมกันนำเสนอทั้งครูและนักเรียน เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะสู่การสร้างสมรรถนะจากสิ่งที่ผู้เรียนอยากเรียนรู้ได้ ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.StarfishLabz.com

ครูสุรีรัตน์ จิตนารินทร์ (ครูเมย์) หัวหน้าฝ่ายวิชาการ โรงเรียนบ้านปลาดาว

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

ก้าวสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ (CBE)

หลักสูตรฐานสมรรถนะ เป็นหลักสูตรที่เน้นการวัดผลแบบสมรรถนะแทนการท่องจำเนื้อหาเพียงเพื่อนำมาสอบ หลักสูตรฐานสมรรถนะยังเป็ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ก้าวสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ (CBE)
Starfish Academy

ก้าวสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ (CBE)

Starfish Academy
1269 ผู้เรียน
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

คงจะดีถ้าการอ่านออกเขียนได้ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป นวัตกรรม3R โรงเรียนบ้านปลาดาว ได้ออกแบบชุดการสอนที่ง่ายและเกิดผล ...

Starfish Academy
Starfish Academy
คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว
Starfish Academy

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

Starfish Academy
5804 ผู้เรียน
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

ห้องเรียนสมรรถนะวิชาภาษาไทย โรงเรียนบ้านปลาดาว

เรียนรู้ไอเดียการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบห้องเรียนสมรรถนะวิชาภาษาไทย ฉบับโรงเรียนบ้านปลาดาว ทำความเข้าใจลักษณะห้ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ห้องเรียนสมรรถนะวิชาภาษาไทย โรงเรียนบ้านปลาดาว
Starfish Academy

ห้องเรียนสมรรถนะวิชาภาษาไทย โรงเรียนบ้านปลาดาว

Starfish Academy
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy
2267 ผู้เรียน

Related Videos

Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
59 views • 2 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)
04:50
Starfish Academy

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)

Starfish Academy
8741 views • 9 เดือนที่แล้ว
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)
เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”
03:45
Starfish Academy

เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”

Starfish Academy
5015 views • 9 เดือนที่แล้ว
เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”
TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข
05:24
Starfish Academy

TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข

Starfish Academy
283 views • 2 ปีที่แล้ว
TSQP Kick Off แนวคิดห้องเรียนแห่งความสุข