การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)

การเรียนรู้แบบบูรณาการ เป็นเรื่องที่ท้าทายมากสำหรับครูรุ่นใหม่ เนื่องจากต้องคิดหัวข้อและเนื้อหาการเรียนการสอนให้มีความหลากหลาย และกิจกรรมการเรียนน่าสนใจสำหรับเด็ก ขณะเดียวกันครูก็ต้องมีการปรับตัวให้ก้าวทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน มีขั้นตอนสำคัญดังต่อไปนี้

สอนแบบบูรณะการอย่างไร? ให้ได้ประโยชน์ทั้งครูและนักเรียน

การสอนแบบบูรณาการ อันดับแรกคือครูที่รับผิดชอบการเรียนการสอนจะเป็นผู้ที่มีหน้าที่ออกแบบการสอน เช่น เมื่อตั้งหัวข้อมาหัวข้อหนึ่งก็จะใช้กระบวนการ Project based Learning โดยใช้บริบทโรงเรียนและบริบทชุมชนเป็นฐานในการเรียนรู้เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนผู้ผ่านหัวข้อนี้มาสร้างทักษะและสมรรถนะที่วางแผนไว้ตลอดการเรียนการสอน ผลสุดท้ายสิ่งที่เด็กจะได้คือผลงานที่ผลิตออกมาผ่านกระบวนคิดต่าง ๆ และนำความรู้และทักษะต่าง ๆ ที่พัฒนาขึ้นระหว่างการเรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้จริง 

ครูเป็นนักออกแบบร่วมวางแผนการเรียนรู้ให้สนุกและน่าสนใจ

หลังจากได้ร่างแบบการเรียนการสอนแล้วว่าครูจะสอนหัวข้อนี้ เนื้อหามีลักษณะแบบนี้ และกิจกรรมการสอนแบบนี้ บรรดาครูจะทำงานเป็นกลุ่มและหารือร่วมกันภายในโรงเรียน ที่เรียกว่า Professional Learning Community (PLC) เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ ในกลุ่ม PLC จะมีครูหลากหลายสาขาวิชา ซึ่งแต่ละคนมีประสบการณ์ที่แตกต่างกัน โดยครูรุ่นพี่จะให้คำแนะนำครูน้องใหม่ และครูในระดับเดียวกับมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่า เทคนิคการสอน เนื้อหาวิชา และกิจกรรมมีความเหมาะสมกับเด็กไหม จากนั้นจึงให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมและปรับปรุงหัวข้อบูรณาการการเรียนการสอนให้มีความน่าสนใจมากขึ้นและเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนมากที่สุด

ครูเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาการสอนให้เข้ากับยุคสมัย

พฤติกรรมของเด็กนักเรียนเปลี่ยนตามโลก เปลี่ยนตามยุคสมัย เด็ก ป.6 ปีนี้กับเด็ก ป.6 ปีหน้าก็มีพฤติกรรมไม่เหมือนกันแล้ว ผู้สอนต้องคิดหาวิธี การจัดการเรียนรู้ หรือทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของเด็กด้วย ครูจะอยู่เฉยไม่ได้ ต้อง อบรมครู ให้ขยันพัฒนาการสอนต่อไปให้เข้ากับยุคสมัยและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ครูเป็นนักสังเกตพฤติกรรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสมรรถนะของนักเรียน

ผลลัพธ์การเรียนรู้มีอยู่ 2 แบบ คือ

1.การประเมินแบบผลรวม Summative Evaluation คือการประเมินเกรดเมื่อเสร็จสิ้นการสอนในวิชาปกติ

2.การประเมินแบบ Formative Evaluation คือการประเมินรายวิชาบูรณาการและรายวิชา PBL หรือ Problem-Based Learning ที่ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เรียนรู้จากประสบการณ์การแก้ไขปัญหา คือดูจากพฤติกรรมของเด็กนั่นเอง เช่น ตั้งโจทย์ว่าเด็กจะพูดแบบนี้ได้ เริ่มจากบันทึกพฤติกรรมเริ่มต้นและประเมินความสามารถในการเรียนรู้ของเด็กในแต่ละชั่วโมง เพื่อให้เด็กรู้ว่าพฤติกรรมในชั่วโมงที่ผ่านมาตรงตามเป้าหมายแล้วหรือยัง ส่วนครูต้องหาวิธีการใหม่ ๆ เพื่อปรับปรุงการสอนของตนเอง

ครูเป็นนักวิจัยในชั้นเรียนเพื่อประเมินและพัฒนานักเรียนให้ตรงจุด

วิธีการสอน แบบบูรณาการเป็นการประเมินเชิงพฤติกรรมเพื่อดูผลลัพธ์เป็นรายชั่วโมง เช่น ครูจะประเมินว่าเด็กทำงานร่วมกันคนอื่นอย่างไร จากนั้นจึงติดสติกเกอร์สีต่าง ๆ สรุปผลลัพธ์การเรียนรู้ของเด็กตั้งแต่ระดับสูงสุดคือ “ยอดเยี่ยม”ไปถึงขึ้น “ต้องปรับปรุง”

ครูบันทึกวิดีโอการสอนเพื่อปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้น

วิดีโอเป็นเครื่องมือในการประเมินตัวเองของครูว่ามีความผิดพลาดตรงไหนที่ทำให้เด็กเกิดเรียนรู้ไม่ตรงเป้าหมายหรืออื่น ๆ เพื่อปรับปรุงวิธีการหรือรูปแบบการสอนให้ดีขึ้นเพื่อนำมาพัฒนานักเรียน พร้อมกับปรับปรุง การเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อที่ครูจะนำมาพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นด้วย


📍 สนใจเนื้อหา เพิ่มเติม ศึกษารายละเอียดได้จาก

✅ บูรณาการการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 : bit.ly/3HlaiEr

✅ การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ Integrated Instruction : bit.ly/3ukpnm4

✅ บูรณาการ : การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 : bit.ly/3J1f8Hr


📍รู้จักกับเราเพิ่มเติม 📍

✅สมัครเรียนออนไลน์ฟรี พร้อมรับเกียรติบัตรกับ Starfish Labz: www.starfishlabz.com

✅ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นประเมินทักษะและสมรรถนะด้วย Starfish Class: www.starfishclass.com

✅ ติดต่อรับบริการด้านการศึกษา Starfish Education Social Enterprise: www.starfishedu.org/

✅ กดติดตามข่าวสารอื่นๆ ของ STARFISH EDUCATION ได้ที่

• FACEBOOK: www.facebook.com/starfishlabz

• FACEBOOK: www.facebook.com/StarfishAcademy2019

• YOUTUBE : Starfish Labz Channel

• INSTAGRAM : www.instagram.com/starfishlabz/

วิดีโอใกล้เคียง

เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”
03:45
Starfish Academy

เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”

Starfish Academy
6107 views • 2 ปีที่แล้ว
เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”
สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกด้วย การสอนแบบ active learning
02:08
Starfish Academy

สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกด้วย การสอนแบบ active learning

Starfish Academy
16283 views • 2 ปีที่แล้ว
สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกด้วย การสอนแบบ active learning
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
61 views • 2 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
Starfish Country Home School Foundation
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation

Starfish Academy
214 views • 2 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

คอร์สใกล้เคียง

เครืองมือครู
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

การติดตาม ปรับปรุง และผลการสะท้อนกลับ

การติดตามเพื่อพัฒนา ประเมินความก้าวหน้า และสะท้อนผลที่เกิดขึ้นรวมกัน เป็นการกำหนดวิธีในการติดตามผลจากการจัดกิจกรรมการ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การติดตาม ปรับปรุง และผลการสะท้อนกลับ
Starfish Academy

การติดตาม ปรับปรุง และผลการสะท้อนกลับ

Starfish Academy
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

ห้องเรียนสมรรถนะวิชาภาษาไทย โรงเรียนบ้านปลาดาว

เรียนรู้ไอเดียการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบห้องเรียนสมรรถนะวิชาภาษาไทย ฉบับโรงเรียนบ้านปลาดาว ทำความเข้าใจลักษณะห้ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ห้องเรียนสมรรถนะวิชาภาษาไทย โรงเรียนบ้านปลาดาว
Starfish Academy

ห้องเรียนสมรรถนะวิชาภาษาไทย โรงเรียนบ้านปลาดาว

Starfish Academy
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

ก้าวสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ (CBE)

หลักสูตรฐานสมรรถนะ เป็นหลักสูตรที่เน้นการวัดผลแบบสมรรถนะแทนการท่องจำเนื้อหาเพียงเพื่อนำมาสอบ หลักสูตรฐานสมรรถนะยังเป็ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ก้าวสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ (CBE)
Starfish Academy

ก้าวสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ (CBE)

Starfish Academy
1299 ผู้เรียน
เครืองมือครู
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา ด้านความสัมพันธ์ การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)

เนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ และเด็กจำเป็นต้องเรียนที่บ้าน Learning box ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)
Starfish Academy

การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)

Starfish Academy