เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”

เทคนิคการสอน เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้คิดเป็น ทำเป็น และเห็นเป้าหมายของตนเอง นั่นคือ หลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนนำความรู้ที่เรียนมาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง วิธีการสอน แบบนี้ตอบโจทย์ความต้องการของโลกยุคใหม่ เพื่อให้เยาวชนสะสมความรู้จนเพิ่มพูนสามารถคิดอย่างยืดหยุ่นและนำไปพลิกแพลงแก้ปัญหาที่ซับซ้อนด้วยตนเองได้หลากหลายสถานการณ์ ส่งผลให้เด็กมีเหตุผลรอบด้าน และตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นในระยะยาว

ที่มาที่ไปของการเรียนรู้ ฐานสมรรถนะ เป็นการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนที่ทันสมัยเพื่อให้เด็กได้ใช้ทักษะคิดเป็น ทำเป็น และค้นพบเป้าหมายด้วยตนเอง เปลี่ยนจากห้องเรียนธรรมดาที่เน้นการเรียนการสอนแบบท่องจำ เป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากการลงมือทำ เปลี่ยนจากการสอนเป็นการฝึกฝนให้เกิดสมรรถนะติดตัวเพื่อให้เด็กมีฐานสมรรถนะที่เพิ่มพูนขึ้นเรื่อย ๆ และนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน 

เมื่อพูดถึงจุดเด่น การจัดการเรียนรู้ แบบฐานสมรรถนะมีจุดเด่นด้านเน้นการประเมินรายบุคคล เนื่องจากธรรมชาติในการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกัน ครูเป็นผู้สนับสนุนสำคัญโดยดูว่าเด็กแต่ละคนมีฐานความรู้เดิมเป็นอย่างไร และติดตามพัฒนาการว่าดีขึ้นมากน้อยแค่ไหน ครูที่ไม่ผูกขาดความรู้จึงจะสนับสนุนให้เด็กแต่ละคนมีพัฒนาการตามความเป็นจริงของเขา

ทั้งนี้เด็กบางคนเหมาะใช้บททดสอบ เพราะไม่เก่งเรื่องวิชาการ ครูจะต้องประเมินตามสภาพจริง ทั้งจากการปฏิบัติ การสนทนาหรือการตั้งคำถาม เพื่อดูว่าเด็กแต่ละคนมีความโดดเด่นด้านใดและต้องเพิ่มเติมส่วนใด เรียกว่ามองเห็นจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนาต่อไป หลักสูตรฐานสมรรถนะรองรับรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกันทำให้ทุกคนเท่าเทียมเสมอภาคกัน ช่วยให้เด็กมีสมรรถนะรอบด้าน 

เมื่อการประเมินมีความหลากหลายทำให้เห็นจุดเด่นของเด็กแต่ละคนที่มีความแตกต่างกันและให้อิสระกับนักเรียนแต่ละคนตามศักยภาพ ครูจะเลือกจัดการสอนตามสมรรถนะเดิมของเด็ก การสอนในแต่ละชั่วโมงไม่ต้องครบถ้วนทั้ง 6 สมรรถนะ แต่เน้นทักษะที่เด็กทำได้จริง โดยแต่ละชั่วโมงครูเป็นคนวางแผนว่าจะเน้นสมรรถนะด้านใด ซึ่งสมรรถนะเกิดจากความรู้ทักษะ KPA นั่นเอง (Knowledge Practice Attitude) หมายถึงการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนในด้านความรู้ (Knowledge), ด้านทักษะและการปฏิบัติ (Practice) และด้านทัศนคติ (Attitude) ครูอาจประเมินสมรรถนะแค่ด้านใดด้านหนึ่งในแต่ละคาบก็ได้ โดยเน้นผลการเรียนที่คาดหวังในจุดนั้นจริงๆ เมื่อสอนหลายๆ ชั่วโมง เด็กจะได้รับการพัฒนาสมรรถนะครบทั้ง 6 ด้าน สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังไว้

สำหรับแนวทางสำคัญในการสอนรูปแบบฐานสมรรถนะ จะมีการ อบรมครู ให้สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ช่วยให้เด็กได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ โดยบทบาทของครูเปลี่ยนไปเป็นโค้ช ช่วยให้เด็กพัฒนาก้าวหน้าในทางที่ถนัดและมีความมั่นใจในตนเอง โดยใช้ Active Learning เป็นเครื่องมือช่วยสอน กระตุ้นการเรียนรู้ที่แตกต่างกันเพื่อให้เด็กทุกคนเสมอภาค พร้อมทั้งจุดประกายให้เด็กเรียนรู้แบบต่อยอดไปเรื่อยๆ สามารถเชื่อมโยงความรู้ที่เรียนกับชีวิตจริง และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง 

ในฐานะครูโค้ชต้องเตรียมชุดคำถามไปใช้กับผู้เรียน และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในรูปแบบ Active Learning เพื่อให้เด็กทดลองทำกิจกรรมเพื่อให้เด็กเกิดทักษะและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสม ซึ่งเป็น

กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมลงมือทำกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ช่วยพัฒนาทักษะการคิด การแก้ปัญหา และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม เปิดโอกาสให้เด็กได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมนั้น ๆ และนำความรู้ไปใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ


📍 อ่านเนื้อหารายละเอียดเกี่ยวกับ หลักสูตรฐานสมรรถนะ ได้จาก

✅ 6 แนวทางการสอนหลักสูตรฐานสมรรถนะในห้องเรียน : bit.ly/31Tyi26

✅ ห้องเรียนฐานสมรรถนะ วิชาภาษาไทย “ฉบับบ้านปลาดาว” : bit.ly/3m7wKYX

✅ อัปเดตใหม่ 2564 แผนหลักสูตรฐานสมรรถนะ 6 ด้านจากศธ. ที่คุณครูต้องรู้ : bit.ly/3s7TcVN


📍รู้จักกับเราเพิ่มเติม 📍

✅สมัครเรียนออนไลน์ฟรี พร้อมรับเกียรติบัตรกับ Starfish Labz: www.starfishlabz.com

✅ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นประเมินทักษะและสมรรถนะด้วย Starfish Class: www.starfishclass.com

✅ ติดต่อรับบริการด้านการศึกษา Starfish Education Social Enterprise: www.starfishedu.org/

✅ กดติดตามข่าวสารอื่นๆ ของ STARFISH EDUCATION ได้ที่

• FACEBOOK: www.facebook.com/starfishlabz

• FACEBOOK: www.facebook.com/StarfishAcademy2019

• YOUTUBE : Starfish Labz Channel

• INSTAGRAM : www.instagram.com/starfishlabz/

วิดีโอใกล้เคียง

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)
04:50
Starfish Academy

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)

Starfish Academy
9223 views • 2 ปีที่แล้ว
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)
สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกด้วย การสอนแบบ active learning
02:08
Starfish Academy

สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกด้วย การสอนแบบ active learning

Starfish Academy
15738 views • 2 ปีที่แล้ว
สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกด้วย การสอนแบบ active learning
3 ขั้นตอนอ่านออก เขียนได้ สไตล์ปลาดาว
04:12
Starfish Academy

3 ขั้นตอนอ่านออก เขียนได้ สไตล์ปลาดาว

Starfish Academy
390 views • 2 ปีที่แล้ว
3 ขั้นตอนอ่านออก เขียนได้ สไตล์ปลาดาว
ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน
06:40
Starfish Academy

ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน

Starfish Academy
394 views • 2 ปีที่แล้ว
ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

คอร์สใกล้เคียง

เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

เครื่องมือช่วยครูในการเรียนออนไลน์ในคอร์สนี้ แนะนำเครื่องมือที่น่าสนใจ 3 ตัวช่วย คือ Google Earth, Line Open Chat แ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์
Starfish Academy

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning - แหล่งเครื่องมือช่วยครูจัดการชั้นเรียน

Starfish แหล่งเครื่องมือช่วยครูในจัดการชั้นเรียนที่หลากหลาย เช่น Starfish Labz, Starfish Class แบบเว็บไซต์ และแ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning - แหล่งเครื่องมือช่วยครูจัดการชั้นเรียน
Starfish Academy

Micro Learning - แหล่งเครื่องมือช่วยครูจัดการชั้นเรียน

Starfish Academy
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

ก้าวสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ (CBE)

หลักสูตรฐานสมรรถนะ เป็นหลักสูตรที่เน้นการวัดผลแบบสมรรถนะแทนการท่องจำเนื้อหาเพียงเพื่อนำมาสอบ หลักสูตรฐานสมรรถนะยังเป็ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ก้าวสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ (CBE)
Starfish Academy

ก้าวสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ (CBE)

Starfish Academy
1289 ผู้เรียน
เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
basic
2:00 ชั่วโมง

3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ตัวช่วยทำสื่อการสอน

เรียนรู้ 3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ที่นำไปใช้ได้จริงสำหรับการสร้างสื่อการสอน สะดวกต่อการใช้งาน มีประโยชน์สำหรับห้องเรียน ช่วยให้นัก ...

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ตัวช่วยทำสื่อการสอน
Starfish Future Labz

3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ตัวช่วยทำสื่อการสอน

Starfish Future Labz
1476 ผู้เรียน