19 results

04:24
Present Starfish Maker

Present Starfish Maker

Starfish Academy
02:20
STEAM Education

STEAM Education

Starfish Academy
03:27
Makerspace โรงเรียนบ้านหัวฝาย

Makerspace โรงเรียนบ้านหัวฝาย

Starfish Academy
05:19
บูรณาการข่าวสารกับการเรียนรู้ 3 ถ้ำหลวงโมเดล

บูรณาการข่าวสารกับการเรียนรู้ 3 ถ้ำหลวงโมเดล

Starfish Academy
02:44
นวัตกรรมการเรียนการสอนระดับปฐมวัยบ้านปลาดาว

นวัตกรรมการเรียนการสอนระดับปฐมวัยบ้านปลาดาว

Starfish Academy
02:44
น้องปรายข้าว Child Development

น้องปรายข้าว Child Development

Starfish Academy
03:38
พระสอนศีลธรรมแกนนำ 2562

พระสอนศีลธรรมแกนนำ 2562

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
04:40
การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL)

การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL)

Starfish Academy
05:53
Project Apporach การสอนแบบโครงงาน

Project Apporach การสอนแบบโครงงาน

Starfish Academy
01:47
พัฒนาพระวิทยากรกระบวนการ พระสอนศีลธรรมยุคใหม่

พัฒนาพระวิทยากรกระบวนการ พระสอนศีลธรรมยุคใหม่

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
09:53
หน่วยโครงงานบูรณาการ ป.1 - เล่นในลานกว้าง

หน่วยโครงงานบูรณาการ ป.1 - เล่นในลานกว้าง

โรงเรียนรุ่งอรุณ
07:15
การศึกษาแบบโฮมสคูล (ครอบครัวดิษยบุตร)

การศึกษาแบบโฮมสคูล (ครอบครัวดิษยบุตร)

Starfish Academy
04:55
"Play and Learn = Plean"

"Play and Learn = Plean"

Starfish Academy
03:03
การลดใช้กระดาษ "แบบง่ายๆ"

การลดใช้กระดาษ "แบบง่ายๆ"

Starfish Academy
05:00
Teacher’s Story คุณอิสยาห์ กองเงิน

Teacher’s Story คุณอิสยาห์ กองเงิน

Starfish Academy
05:00
Student’s Story ทีม 2.9

Student’s Story ทีม 2.9

Starfish Academy