กิจกรรมฐานสมรรถนะกับห้องเรียนออนไลน์

Starfish Academy
Starfish Academy 1622 views • 4 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมฐานสมรรถนะกับห้องเรียนออนไลน์

สมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียน

ในปัจจุบันการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ นอกจากจะต้องมีความรู้แล้ว ทักษะก็ยังเป็นอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้เกิดสมรรถนะที่เป็นความสามารถให้ติดตัวผู้เรียนไปได้ตลอดชีวิต โดยฐานสมรรถนะที่สำคัญสำหรับผู้เรียน สามารถเเบ่งได้เป็น 6 สมรรถนะ ดังนี้

  1. สมรรถนะการจัดการตนเอง
  2. สมรรถนะการสื่อสาร
  3. สมรรถนะการรวมพลังทำงานเป็นทีม
  4. สมรรถนะการคิดขั้นสูง
  5. สมรรถนะการเป็นพลเมืองที่เข้มเเข็ม
  6. สมรรถนะการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน

การจัดกิจกรรมตามหลักสูตรฐานสมรรถนะสำหรับผู้เรียน ในช่วงสถานการณ์ตอนนี้ เราจะขอยกตัวอย่างกิจกรรมฐานสมรรถนะด้านการสื่อสาร มาเล่าให้ฟัง พร้อมเสนอแนะแนวทางการนำไปใช้กับห้องเรียนออนไลน์ได้ 

สมรรถนะการสื่อสาร ประกอบไปด้วยทักษะในการสื่อสาร ในโลกสมัยใหม่ (Communications, Information and Media literacy) เป็นความสามารถเลือกกลวิธีในการสื่อสารทั้งในรูปแบบวัจนภาษาด้วยการใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ หรือภาษาที่ ๓ และการใช้อวัจนภาษาเพื่อการสื่อสารให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งสามารถเลือกใช้สื่อ หรือเครื่องมือในการรับ และส่งสารได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ

กิจกรรมด้านการสื่อสาร นักเรียนสามารถอธิบายให้ผู้อื่นรับรู้ว่าตนเอง ต้องการอะไร รับรู้และทำตามสิ่งที่ผู้อื่นต้องการให้ทำ เช่น ก่อนเข้าสู่บทเรียนเพื่อละลายพฤติกรรมของผู้เรียนก่อนเข้าเนื้อหา ขอยกตัวอย่าง กิจกรรม Ice Breaking ให้ผู้เรียนสื่อสารผ่านทางช่องแชท หรือครูผู้สอนกำหนดกิจกรรม โดยให้ผู้เรียนได้เปิดไมค์สนทนาโต้ตอบร่วมกัน เช่น ให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์ตัวเองก่อนเริ่มกิจกรรม ในหัวข้อ เช็คระดับพลังงานของตนเอง ตั้งแต่ระดับน้อยไปถึงมาก หรือหัวข้อ คำถามทำลายกำแพง ซึ่งผู้เรียน จะสลับกันถาม-ตอบคำถามสุดครีเอท เช่น ถ้าวันหนึ่งกลายเป็นผัก จะทำยังไง? ถ้าตื่นมาแล้วกลายเป็นสัตว์ อยากเป็นสัตว์อะไร? หรือ ถ้าต้องเลือกเพื่อนในจินตนาการ อยากได้ใครเป็นเพื่อน? เป็นต้น ซึ่งในทุกๆ คำถามและคำตอบสุดแปลกนี้ มีจุดประสงค์เพื่อความสนุกสนาน เพิ่มจินตนาการ และเพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารบอกถึงสิ่งที่ตนเองคิดได้

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ เมื่อนักเรียนคิดต่างจากผู้อื่น และสามารถโต้แย้งด้วยเหตุผลได้อย่างเหมาะสม ก่อนถึงช่วงท้ายของกิจกรรม แนะนำให้ครูชวนทวนถอดบทเรียน และชวนให้ปรับใช้ในชีวิตจริง 

โดยการจัดกิจกรรมผ่าน Learning Curve Design ในกิจกรรมฐานสมรรถนะกับห้องเรียนออนไลน์ ผู้สอนอาจจะต้องวิเคราะห์จุดมุ่งหมายเชิงสมรรถนะ และแยกองค์ประกอบออกเป็นพฤติกรรมบ่งชี้ด้านต่างๆ อาทิ ด้านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย ให้มีความชัดเจน ซึ่งจะช่วยให้ง่ายต่อการสังเกตพฤติกรรม และสามารถนํามาเป็นเกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) ในแต่ละสมรรถนะได้ 

กิจกรรมการนำเสนองาน นักเรียนสามารถนําเสนอผลงานได้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ และใช้สื่อเสริมเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจเนื้อหา เช่น กิจกรรมท้ายบทเรียน ครูสามารถประเมินผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ได้โดย ครูกำหนดปัญหาเกี่ยวกับเนื้อหาในบทเรียน และให้นักเรียนได้ออกแบบการนำเสนอผลงานผ่านกระบวนการ STEAM Design Process ซึ่งเป็นกระบวนการที่คุณครูสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างหลากหลายวิชา เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการตั้งคำถาม การจินตนาการ การวางแผน การลงมือปฏิบัติ และการสะท้อนคิดถึงผลที่ได้ รวมถึงหาวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหา สามารถปรับปรุงชิ้นงานได้อย่างสร้างสรรค์ และสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.starfishlabz.com/blog/365-5-ขั้นตอนง่ายๆสำหรับครูมือโปร

และนี่ก็เป็นตัวอย่างการออกแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมสมรรถนะ ในการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนออนไลน์ในสถานการณ์ปัจจุบัน คุณครูลองนำไปปรับใช้กับห้องเรียนออนไลน์ของคุณครูกันได้นะคะ 

ขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก :  

เอกสารสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน.อาจารย์ธิติ ธีระเธียร.ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาครู.มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม

ภาพประกอบ Learning Curve Design.อาจารย์ปัชสา เชาวน์ชูเวชช.

ภาพประกอบ กระบวนการ STEAM Design Process. มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม 

www.officemate.co.th/blog/ice-breaking/

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

ก้าวสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ (CBE)

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Basic
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

หลักสูตรฐานสมรรถนะ เป็นหลักสูตรที่เน้นการวัดผลแบบสมรรถนะแทนการท่องจำเนื้อหาเพียงเพื่อนำมาสอบ หลักสูตรฐานสมรรถนะยังเป็ ...

สื่อการเรียนการสอน บูรณาการ สาระการเรียนรู้
ก้าวสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ (CBE)

ก้าวสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ (CBE)

Starfish Academy
Starfish Academy
667 ผู้เรียน

การติดตาม ปรับปรุง และผลการสะท้อนกลับ

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Education Recovery & Learning loss • Basic
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

การติดตามเพื่อพัฒนา ประเมินความก้าวหน้า และสะท้อนผลที่เกิดขึ้นรวมกัน เป็นการกำหนดวิธีในการติดตามผลจากการจัดกิจกรรมการ ...

สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม
การติดตาม ปรับปรุง และผลการสะท้อนกลับ

การติดตาม ปรับปรุง และผลการสะท้อนกลับ

Starfish Academy
Starfish Academy
206 ผู้เรียน

Related Videos

Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
Starfish Academy
25 views 8 เดือนที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
การจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการ
04:50

การจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการ

Starfish Academy
Starfish Academy
813 views 3 เดือนที่แล้ว
การจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการ
TQSP Kicf Off แนวทางการพัฒนานวัตกรรม
05:59

TQSP Kicf Off แนวทางการพัฒนานวัตกรรม

Starfish Academy
Starfish Academy
47 views 2 เดือนที่แล้ว
TQSP Kicf Off แนวทางการพัฒนานวัตกรรม
สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”
03:45

สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”

Starfish Academy
Starfish Academy
1074 views 5 เดือนที่แล้ว
สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”