กิจกรรมฐานสมรรถนะกับห้องเรียนออนไลน์

Starfish Academy
Starfish Academy 5144 views • 2 ปีที่แล้ว
กิจกรรมฐานสมรรถนะกับห้องเรียนออนไลน์

สมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียน

ในปัจจุบันการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ นอกจากจะต้องมีความรู้แล้ว ทักษะก็ยังเป็นอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้เกิดสมรรถนะที่เป็นความสามารถให้ติดตัวผู้เรียนไปได้ตลอดชีวิต โดยฐานสมรรถนะที่สำคัญสำหรับผู้เรียน สามารถเเบ่งได้เป็น 6 สมรรถนะ ดังนี้

  1. สมรรถนะการจัดการตนเอง
  2. สมรรถนะการสื่อสาร
  3. สมรรถนะการรวมพลังทำงานเป็นทีม
  4. สมรรถนะการคิดขั้นสูง
  5. สมรรถนะการเป็นพลเมืองที่เข้มเเข็ม
  6. สมรรถนะการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน

การจัดกิจกรรมตามหลักสูตรฐานสมรรถนะสำหรับผู้เรียน ในช่วงสถานการณ์ตอนนี้ เราจะขอยกตัวอย่างกิจกรรมฐานสมรรถนะด้านการสื่อสาร มาเล่าให้ฟัง พร้อมเสนอแนะแนวทางการนำไปใช้กับห้องเรียนออนไลน์ได้ 

สมรรถนะการสื่อสาร ประกอบไปด้วยทักษะในการสื่อสาร ในโลกสมัยใหม่ (Communications, Information and Media literacy) เป็นความสามารถเลือกกลวิธีในการสื่อสารทั้งในรูปแบบวัจนภาษาด้วยการใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ หรือภาษาที่ ๓ และการใช้อวัจนภาษาเพื่อการสื่อสารให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งสามารถเลือกใช้สื่อ หรือเครื่องมือในการรับ และส่งสารได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ

กิจกรรมด้านการสื่อสาร นักเรียนสามารถอธิบายให้ผู้อื่นรับรู้ว่าตนเอง ต้องการอะไร รับรู้และทำตามสิ่งที่ผู้อื่นต้องการให้ทำ เช่น ก่อนเข้าสู่บทเรียนเพื่อละลายพฤติกรรมของผู้เรียนก่อนเข้าเนื้อหา ขอยกตัวอย่าง กิจกรรม Ice Breaking ให้ผู้เรียนสื่อสารผ่านทางช่องแชท หรือครูผู้สอนกำหนดกิจกรรม โดยให้ผู้เรียนได้เปิดไมค์สนทนาโต้ตอบร่วมกัน เช่น ให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์ตัวเองก่อนเริ่มกิจกรรม ในหัวข้อ เช็คระดับพลังงานของตนเอง ตั้งแต่ระดับน้อยไปถึงมาก หรือหัวข้อ คำถามทำลายกำแพง ซึ่งผู้เรียน จะสลับกันถาม-ตอบคำถามสุดครีเอท เช่น ถ้าวันหนึ่งกลายเป็นผัก จะทำยังไง? ถ้าตื่นมาแล้วกลายเป็นสัตว์ อยากเป็นสัตว์อะไร? หรือ ถ้าต้องเลือกเพื่อนในจินตนาการ อยากได้ใครเป็นเพื่อน? เป็นต้น ซึ่งในทุกๆ คำถามและคำตอบสุดแปลกนี้ มีจุดประสงค์เพื่อความสนุกสนาน เพิ่มจินตนาการ และเพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารบอกถึงสิ่งที่ตนเองคิดได้

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ เมื่อนักเรียนคิดต่างจากผู้อื่น และสามารถโต้แย้งด้วยเหตุผลได้อย่างเหมาะสม ก่อนถึงช่วงท้ายของกิจกรรม แนะนำให้ครูชวนทวนถอดบทเรียน และชวนให้ปรับใช้ในชีวิตจริง 

โดยการจัดกิจกรรมผ่าน Learning Curve Design ในกิจกรรมฐานสมรรถนะกับห้องเรียนออนไลน์ ผู้สอนอาจจะต้องวิเคราะห์จุดมุ่งหมายเชิงสมรรถนะ และแยกองค์ประกอบออกเป็นพฤติกรรมบ่งชี้ด้านต่างๆ อาทิ ด้านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย ให้มีความชัดเจน ซึ่งจะช่วยให้ง่ายต่อการสังเกตพฤติกรรม และสามารถนํามาเป็นเกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) ในแต่ละสมรรถนะได้ 

กิจกรรมการนำเสนองาน นักเรียนสามารถนําเสนอผลงานได้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ และใช้สื่อเสริมเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจเนื้อหา เช่น กิจกรรมท้ายบทเรียน ครูสามารถประเมินผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ได้โดย ครูกำหนดปัญหาเกี่ยวกับเนื้อหาในบทเรียน และให้นักเรียนได้ออกแบบการนำเสนอผลงานผ่านกระบวนการ STEAM Design Process ซึ่งเป็นกระบวนการที่คุณครูสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างหลากหลายวิชา เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการตั้งคำถาม การจินตนาการ การวางแผน การลงมือปฏิบัติ และการสะท้อนคิดถึงผลที่ได้ รวมถึงหาวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหา สามารถปรับปรุงชิ้นงานได้อย่างสร้างสรรค์ และสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.starfishlabz.com/blog/365-5-ขั้นตอนง่ายๆสำหรับครูมือโปร

และนี่ก็เป็นตัวอย่างการออกแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมสมรรถนะ ในการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนออนไลน์ในสถานการณ์ปัจจุบัน คุณครูลองนำไปปรับใช้กับห้องเรียนออนไลน์ของคุณครูกันได้นะคะ 

ขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก :  

เอกสารสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน.อาจารย์ธิติ ธีระเธียร.ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาครู.มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม

ภาพประกอบ Learning Curve Design.อาจารย์ปัชสา เชาวน์ชูเวชช.

ภาพประกอบ กระบวนการ STEAM Design Process. มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม 

www.officemate.co.th/blog/ice-breaking/

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy
2475 ผู้เรียน
เครืองมือครู
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

การติดตาม ปรับปรุง และผลการสะท้อนกลับ

การติดตามเพื่อพัฒนา ประเมินความก้าวหน้า และสะท้อนผลที่เกิดขึ้นรวมกัน เป็นการกำหนดวิธีในการติดตามผลจากการจัดกิจกรรมการ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การติดตาม ปรับปรุง และผลการสะท้อนกลับ
Starfish Academy

การติดตาม ปรับปรุง และผลการสะท้อนกลับ

Starfish Academy
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

คงจะดีถ้าการอ่านออกเขียนได้ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป นวัตกรรม3R โรงเรียนบ้านปลาดาว ได้ออกแบบชุดการสอนที่ง่ายและเกิดผล ...

Starfish Academy
Starfish Academy
คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว
Starfish Academy

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

Starfish Academy
6207 ผู้เรียน
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

ก้าวสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ (CBE)

หลักสูตรฐานสมรรถนะ เป็นหลักสูตรที่เน้นการวัดผลแบบสมรรถนะแทนการท่องจำเนื้อหาเพียงเพื่อนำมาสอบ หลักสูตรฐานสมรรถนะยังเป็ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ก้าวสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ (CBE)
Starfish Academy

ก้าวสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ (CBE)

Starfish Academy
1299 ผู้เรียน

Related Videos

Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
61 views • 2 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)
04:50
Starfish Academy

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)

Starfish Academy
9447 views • 1 ปีที่แล้ว
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)
TQSP Kicf Off แนวทางการพัฒนานวัตกรรม
05:59
Starfish Academy

TQSP Kicf Off แนวทางการพัฒนานวัตกรรม

Starfish Academy
250 views • 2 ปีที่แล้ว
TQSP Kicf Off แนวทางการพัฒนานวัตกรรม
เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”
03:45
Starfish Academy

เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”

Starfish Academy
6051 views • 1 ปีที่แล้ว
เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”