การติดตาม ปรับปรุง และผลการสะท้อนกลับ

การติดตามเพื่อพัฒนา ประเมินความก้าวหน้า และสะท้อนผลที่เกิดขึ้นรวมกัน เป็นการกำหนดวิธีในการติดตามผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ โดยกำหนดรูปแบบการประเมิน และการนำขอมูลมาพัฒนาต่อ พร้อมทั้งการประเมินความพึงพอใจผู้ปกครองไปด้วย

เรียนรู้เรื่อง การประเมินเพื่อพัฒนาการสอน ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

การติดตามเพื่อพัฒนา ประเมินความก้าวหน้า และสะท้อนผลที่เกิดขึ้นรวมกัน เป็นการกำหนดวิธีในการติดตามผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ รวมทั้งควรจัดให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มรโอกาสในการถอดบทเรียนที่ได้จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและบันทึกหลังการสอนรวมกัน เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มครูทั้งในระดับโรงเรียนและระดับเครือข่ายในเขตพื้นที่การศึกษา

Learning Outcomes

การประเมินเพื่อพัฒนาการสอน

วิธีการประเมิน

การนำข้อมูลมาพัฒนาต่อ

การประเมินความพึงพอใจผู้ปกครอง

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

21.03.22

Level

Basic

คอลเลคชั่น Education Recovery & Learning loss

Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

การประเมินเพื่อพัฒนาการสอน

การประเมินเพื่อพัฒนาการสอน

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
การประเมินเพื่อพัฒนาการสอน
วิธีการประเมิน

วิธีการประเมิน

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
วิธีการประเมิน
การนำข้อมูลมาพัฒนาต่อ

การนำข้อมูลมาพัฒนาต่อ

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
การนำข้อมูลมาพัฒนาต่อ
การประเมินความพึงพอใจผู้ปกครอง

การประเมินความพึงพอใจผู้ปกครอง