Education Recovery & Learning loss
คอลเลคชั่นคอร์สเรียนออนไลน์

Education Recovery & Learning loss

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ส่งผลเด็กไม่สามารถไปโรงเรียนได้ และการเรียนการสอนแบบออนไลน์ก็ไม่ได้ตอบโจทย์การเรียนรู้กับนักเรียนทุกคน ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร CEO Starfish Education ได้เสนอ 5 มาตราการ ฟื้นฟูความรู้ถดถอย โดยมี 'โรงเรียนบ้านปลาดาว' เป็นกรณีศึกษา ซึ่งโรงเรียนที่กำลังเผชิญกับสภาวะปัญหาเดียวกันนี้ สามารถเข้ามาเรียนในคอลเลคชั่น เพื่อเรียนรู้ 5 มาตรการ ดังกล่าว ที่จำเป็นต้องทำ 'ทั้งโรงเรียน' (Whole School) เพื่อช่วยกันฟื้นฟู และส่งเสริมพัฒนาเด็กให้กลับมาเรียนอย่างมีความสุข

12 คอร์ส

การฟื้นฟูภาวะความรู้ถดถอย (Learning loss)

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Education Recovery & Learning loss • Basic
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

เรียนรู้ผลกระทบของ Learning Loss ที่ส่งกระทบถึงผู้เรียน ในภาพรวมของประเทศเพื่อฟื้นฟูการเรียนรู้ของนักเรียน โดยใช้ 5ม ...

สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรม บูรณาการ
การฟื้นฟูภาวะความรู้ถดถอย (Learning loss)

การฟื้นฟูภาวะความรู้ถดถอย (Learning loss)

Starfish Academy
Starfish Academy
377 ผู้เรียน

การวัดความรู้ถดถอยของนักเรียน

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Education Recovery & Learning loss • Basic
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
ด้านความสัมพันธ์
การรู้จักสังคม

การวัดความรู้ถดถอยของนักเรียน เมื่อต้องปรับตัวมาเรียนออนไลน์ ครูเป็นอีกหนึ่งที่ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน เพื่อเตรี ...

สาระการเรียนรู้ เทคนิคการสอน บทบาทครู
การวัดความรู้ถดถอยของนักเรียน

การวัดความรู้ถดถอยของนักเรียน

Starfish Academy
Starfish Academy
515 ผู้เรียน

ครูกับการเข้าถึงและช่วยเหลือเด็กที่ขาดโอกาส

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
2:00 ชั่วโมง
Education Recovery & Learning loss • Basic
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
ด้านความสัมพันธ์
การบริหารจัดการตนเอง

คอร์สเรียนนี้คุณครูจะได้เรียนรู้การสังเกต และการช่วยเหลือเด็กๆที่ขาดโอกาสและไม่ค่อยมีความพร้อม โดยจะได้เรียนรู้เทคนิควิธีกา ...

เทคนิคการสอน บทบาทครู พฤติกรรม
ครูกับการเข้าถึงและช่วยเหลือเด็กที่ขาดโอกาส

ครูกับการเข้าถึงและช่วยเหลือเด็กที่ขาดโอกาส

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
208 ผู้เรียน

โรงเรียนแห่งความสุขตามหลักสิทธิเด็ก

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Well being สุขกาย สบายใจ • Basic
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ
ด้านความสัมพันธ์
การรู้จักสังคม

โรงเรียนเป็นแหล่งการเรียนรู้ เป็นจุดเริ่มต้นในการเรียนผ่านการสร้างสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความสุข เป็นปัจจัย ...

ปฐมวัย ประถมศึกษา ความสุข
โรงเรียนแห่งความสุขตามหลักสิทธิเด็ก

โรงเรียนแห่งความสุขตามหลักสิทธิเด็ก

Starfish Academy
Starfish Academy
289 ผู้เรียน

Micro Learning การเรียนรู้แบบพอดีคำ

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
2:00 ชั่วโมง
Education Recovery & Learning loss • Basic
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

ฉีกกฏการเรียนการสอนแบบเดิมด้วยเทรนด์การเรียนรู้แนวใหม่แบบสั้น ง่าย ได้ความรู้ กับเทคนิคการสอนแบบพอดีคำ เพื่อลดภาระและ ...

เทคโนโลยี บูรณาการ สาระการเรียนรู้
Micro Learning การเรียนรู้แบบพอดีคำ
อ.ธิติ ธีระเธียร
อ.ธิติ ธีระเธียร

Micro Learning การเรียนรู้แบบพอดีคำ

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
528 ผู้เรียน

การติดตาม ปรับปรุง และผลการสะท้อนกลับ

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Education Recovery & Learning loss • Basic
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

การติดตามเพื่อพัฒนา ประเมินความก้าวหน้า และสะท้อนผลที่เกิดขึ้นรวมกัน เป็นการกำหนดวิธีในการติดตามผลจากการจัดกิจกรรมการ ...

สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม
การติดตาม ปรับปรุง และผลการสะท้อนกลับ

การติดตาม ปรับปรุง และผลการสะท้อนกลับ

Starfish Academy
Starfish Academy
215 ผู้เรียน

การวางแผนโรงเรียนทั้งระบบ

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Education Recovery & Learning loss • Basic
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

ในการระบาดของโรคโควิด- 19 ทำให้ไม่สามารถเปิดเรียนแบบปกติได้จึงต้องมีการวางแผนโรงเรียนทั้งระบบ เพื่อช่วยฟื้นฟูการเรียน ...

บูรณาการ สาระการเรียนรู้ เทคนิคการสอน
การวางแผนโรงเรียนทั้งระบบ

การวางแผนโรงเรียนทั้งระบบ

Starfish Academy
Starfish Academy
226 ผู้เรียน

การดูแลสุขภาวะครู

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Education Recovery & Learning loss • Basic
การรู้จักตนเอง
การบริหารจัดการตนเอง

เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมพฤติกรรมที่ดีและเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน ครูจึงต้องดูแลตนเองและหาวิธีคลายเครียด เพื่อให้ ...

บทบาทครู การดูแลสุขภาพ สุขภาพ
การดูแลสุขภาวะครู

การดูแลสุขภาวะครู

Starfish Academy
Starfish Academy
288 ผู้เรียน

การดูแลพฤติกรรมเด็กๆ ในห้องเรียน (ประถมศึกษา)

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Well being สุขกาย สบายใจ • Basic
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

เด็กๆ มีพฤติกรรมที่หลากหลาย มีทั้งพฤติกรรมทางบวกและลบ ดังนั้น “ครู” จึงเป็นบุคคลสำคัญที่จะช่วยพาเด็กๆ ให้เข้าใจตนเอง ว่าเ ...

สาระการเรียนรู้ เทคนิคการสอน บทบาทครู
การดูแลพฤติกรรมเด็กๆ ในห้องเรียน (ประถมศึกษา)

การดูแลพฤติกรรมเด็กๆ ในห้องเรียน (ประถมศึกษา)

Starfish Academy
Starfish Academy
217 ผู้เรียน