การวางแผนโรงเรียนทั้งระบบ

ในการระบาดของโรคโควิด- 19 ทำให้ไม่สามารถเปิดเรียนแบบปกติได้จึงต้องมีการวางแผนโรงเรียนทั้งระบบ เพื่อช่วยฟื้นฟูการเรียนรู้ที่ถดถอยของนักเรียน โดยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลาดาว และคณะครูได้มีการระดมความคิดเห็น วางแผน เพื่อหาวิธีการ และเครื่องมือ ที่จะช่วยเหลือนักเรียนอย่างเต็มที่

เรียนรู้เรื่อง การตั้งเป้าหมายในการฟื้นฟูความรู้ถดถอยของนักเรียน ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

การเรียนรู้ที่ถดถอยของผู้เรียน เป็นเรื่องที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ซึ่งสร้างอุปสรรคทางการเรียนรู้เนื่องจากต้องเรียนทางไกล โรงเรียนบ้านปลาดาวจึงต้องมีการวางแผนโรงเรียนทั้งระบบ เพื่อฟื้นฟูการเรียนรู้ของนักเรียน โดยจัดทำหลักสูตรและจัดส่งไปที่บ้านของนักเรียน พร้อมส่งครูลงพื้นที่ไปยังชุมชนเพื่อทำงานร่วมกับผู้ปกครอง และอาสาชุมชน ช่วยให้เด็กๆ เรียนรู้อยู่ที่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ และติดตามแก้ไขปัญหาที่พบในแต่ละบ้านได้อย่างตรงจุดยิ่งขึ้น

Learning Outcomes

การตั้งเป้าหมายในการฟื้นฟูความรู้ถดถอยของนักเรียน

วางแผนการลงพื้นที่และมาตรการความปลอดภัยในการดำเนินงาน

การจัดตารางเรียนให้เหมาะสมกับนักเรียน

การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

07.03.22

Level

Basic

คอลเลคชั่น Education Recovery & Learning loss

Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

การตั้งเป้าหมายในการฟื้นฟูความรู้ถดถอยของนักเรียน

การตั้งเป้าหมายในการฟื้นฟูความรู้ถดถอยของนักเรียน

วางแผนการลงพื้นที่และมาตรการความปลอดภัยในการดำเนินงาน

วางแผนการลงพื้นที่และมาตรการความปลอดภัยในการดำเนินงาน

การจัดตารางเรียนให้เหมาะสมกับนักเรียน

การจัดตารางเรียนให้เหมาะสมกับนักเรียน

การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน