หลักสูตรฐานสมรรถนะ เป็นหลักสูตรที่เน้นการวัดผลแบบสมรรถนะแทนการท่องจำเนื้อหา เน้นการนำความรู้มาใช้งานและต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำหรับแนวทางการการพัฒนาด้านการศึกษาได้กำหนดให้หลักสูตรฐานสมรรถนะนั้น เป็นแนวทางในการปฏิรูปหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน เพื่อมุ่งให้เกิดการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะหลักที่จำเป็นสำหรับการทำงาน การแก้ปัญหา และการดำรงชีวิต การจัดการเรียนการสอนที่จะมุ่นเน้นให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะได้นั้นมีแนวทางที่สำคัญอยู่ 6 ขั้นตอนด้วยกัน ซึ่งครูสามารถเลือกใช้ตามความพร้อม และบริบทโรงเรียนและความถนัดของตน ดังนี้

แนวทางที่ 1: ใช้งานเดิม เสริมสมรรถนะ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่สอดแทรกสมรรถนะ ซึ่งครูเห็นว่า สอดคล้องกับบทเรียนนั้นเข้าไป และคิดกิจกรรมเสริมเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะนั้นเพิ่มขึ้น เป็นการช่วยเพิ่มการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เข้มข้น มีความหมาย และเกิดสมรรถนะที่ต้องการ

แนวทางที่ 2 : ใช้งานเดิม ต่อเติมสมรรถนะ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ต่อยอด เพิ่มเติมจากงานเดิมให้ ต่อเนื่องไปถึงขั้นการฝึกฝนการพัฒนาความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ได้เรียนรู้แล้ว ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในเรื่องที่เรียนรู้นั้น

แนวทางที่ 3 : ใช้รูปแบบการเรียนรู้ สู่การพัฒนาสมรรถนะ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มีการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ต่าง ๆ มาวิเคราะห์เชื่อมโยงกับสมรรถนะที่สอดคล้องกัน และเพิ่มเติมกิจกรรมที่สามารถช่วยพัฒนา สมรรถนะนั้นให้เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน อันจะส่งผลให้การเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนรู้ ที่ใช้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นด้วย

แนวทางที่ 4 : สมรรถนะเป็นฐาน ผสานตัวชี้วัด เป็นการจัดการเรียนรู้โดยนาสมรรถนะที่ต้องการ พัฒนาเป็นตัวตั้งและพัฒนาตัวชี้วัดที่สอดคล้องกัน มาออกแบบการสอนร่วมกัน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้งเนื้อหาสาระ และทักษะตามที่ตัวชี้วัดกาหนดไป พร้อม ๆ กันกับการพัฒนาสมรรถนะหลักที่ต้องการ

แนวทางที่ 5 : บูรณาการผสานหลายสมรรถนะ เป็นการจัดการเรียนรู้ โดยพัฒนาสมรรถนะหลักหลายสมรรถนะเป็นตัวตั้ง และวิเคราะห์ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง จากนั้นออกแบบการสอนที่มีลักษณะเป็นหน่วยบูรณาการที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม โดยเห็นความสัมพันธ์ระหว่างวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ

แนวทางที่ 6 : สมรรถนะชีวิตในกิจวัตรประจำวัน เป็นการสอดแทรกสมรรถนะที่ส่งเสริมในการทำกิจวัตรประจำวันต่าง ๆ ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ และคุณภาพมากขึ้น เป็นการใช้กิจกรรมในชีวิตประจำวันที่ ทำอยู่แล้ว เป็นสถานการณ์ในการฝึกฝนสมรรถนะ ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะที่ต้องการแล้วยังช่วยทำให้การทำกิจวัตรประจำวันของผู้เรียนมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย

หลักสูตรฐานสมรรถนะ นับเป็นหลักสูตรที่ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาด้านเรียนรู้ของผู้เรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะที่เหมาะสมกับโลกในยุคสมัยใหม่ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งถ้าหลักสูตรได้ถูกประยุกต์ และนำมาใช้ในระบบการศึกษาได้อย่างเหมาะสม จะทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตัวเองให้มีสมรรถนะที่เหมาะสมต่อการพัฒนาตัวเองและประเทศชาติได้

ขอบคุณข้อมูลจาก : The Education Department of Bangkok Archdiocese

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

บทความใกล้เคียง

กิจกรรมฐานสมรรถนะกับห้องเรียนออนไลน์

กิจกรรมฐานสมรรถนะกับห้องเรียนออนไลน์

Starfish Academy
Starfish Academy

สมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียนในปัจจุบันการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ นอกจากจะต้องมีความรู้แล้ว ทักษะก็ยังเป็นอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้เกิดสมรรถนะที่เป็นความสามารถให้ติดตัวผู้เรียนไปได้ต ...

465 views 17.01.22
กิจกรรมฐานสมรรถนะกับห้องเรียนออนไลน์
Teachers Hero’s Journey เส้นทางครูฮีโร่ ในยุค new normal

Teachers Hero’s Journey เส้นทางครูฮีโร่ ในยุค new normal

ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร
ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร

โครงการ Teacher Hero คืออะไร ? จากสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของเชื้อไวรัสโควิด 19 ตลอดปีที่ผ่านมา คุณหมอและพยาบาล ก็เปรียบเสมือนนักรบเสื้อกาวน์ด่านหน้าที่ทำงานช่วยเหลือประชาชนกันอย่างเต็มที่ ส่วนในภาคการศึกษา หลายๆ พื้นที่และโรงเ ...

2496 views 22.07.21
Teachers Hero’s Journey เส้นทางครูฮีโร่ ในยุค new normal
ห้องเรียนฐานสมรรถนะ วิชาภาษาไทย “ฉบับบ้านปลาดาว”

ห้องเรียนฐานสมรรถนะ วิชาภาษาไทย “ฉบับบ้านปลาดาว”

Starfish Academy
Starfish Academy

เป็นที่ทราบกันแล้วนะคะว่าในปี พ.ศ. 2565 กระทรวงศึกษาธิการจะให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เริ่มใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในโรงเรียนกันแล้ว ในส่วนของโรงเรียนบ้านปลาดาวได้มีการพัฒนาปรับหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ฐ ...

497 views 04.01.22
ห้องเรียนฐานสมรรถนะ วิชาภาษาไทย “ฉบับบ้านปลาดาว”