คิดค้นและปรับเปลี่ยน โจทย์สำคัญ ครูเชี่ยวชาญ วPA

“ทุกคนมีความฝันและเป้าหมายที่แตกต่าง แรงบันดาลใจที่มีย่อมแตกต่างกัน”

เมื่อพูดถึงเส้นทางอาชีพ ใครหลายคนอาจจะมีแรงบันดาลใจในการก้าวไปให้ถึงหรือใครอีกหลายคนอาจจะได้คำตอบแล้วว่า “พอแค่นี้ก่อน” และถึงแม้ว่าเส้นทางความสำเร็จในอาชีพตามที่คาดหวังอาจจะไม่ง่ายแต่คงไม่ยากเกินความพยายาม และในครั้งนี้จะเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับแนวทาง และวิธีการดำเนินงานทั้ง 3 ด้าน ไม่ว่าจะเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ คลิปวีดิทัศน์การสอนคลิปที่แสดงถึงสภาพปัญหา ที่มาหรือแรงบันดาลใจผลลัพธ์ของผู้เรียนและวิจัยหรือนวัตกรรมอย่างไรให้สอดคล้องกับระดับปฏิบัติการที่คาดหวัง เพื่อตอบโจทย์ “คิดค้นและปรับเปลี่ยน” เส้นทางสู่ครูเชี่ยวชาญ วPA

จากเกณฑ์การประเมิน วPA ที่มีความเชื่อมโยงกับการพัฒนาวิชาชีพของครูตามมาตรฐานวิทยฐานะระดับเชี่ยวชาญทำให้ครูต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจุดเริ่มต้นในการก้าวสู่ครูเชี่ยวชาญสามารถทำได้ด้วยแนวทางดังนี้

1. ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนถึงสิ่งที่ต้องการตามระดับปฏิบัติที่คาดหวัง

2. ศึกษาหลักเกณฑ์ ผลงานที่ใช้เสนอขอรับการประเมินทั้ง 3 ด้าน และตัวชี้วัดในคู่มือของ ก.ค.ศ. ให้ละเอียด

3. ทำประเด็นท้าทายในรายวิชาที่สอน มองให้เห็นปัญหาอย่างครอบคลุมในวิทยฐานะที่จะยื่นขอ

(กรณียื่นขอครูเชี่ยวชาญ เสนอแนะคิดงานด้านที่ 3 ว่าจะต้องทำอย่างไรที่จะตอบโจทย์ “ตามวิทยฐานะ”)

4. มองหาแนวทางการแก้ปัญหาตามประเด็นท้าทาย (เทคนิควิธีการสอน, นวัตกรรม, สื่อการสอน ฯลฯ)

5. บริหารจัดการเวลาในการทำงาน

6. หาเครือข่ายการเรียนรู้ เพื่อนร่วมอาชีพ หรือภูมิปัญญา

7. ศึกษาระเบียบวิธีการวิจัย

8. พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

สำหรับผลงานที่ใช้เสนอขอรับการประเมินระดับเชี่ยวชาญ (คิดค้น ปรับเปลี่ยน) ประกอบด้วยผลงานทั้ง 3 ด้าน ดังนี้

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน พิจารณาจาก

1) แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ใช้จัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดย่อยขององค์ประกอบ 8 ตัวชี้วัดและนำไปใช้สอนจริงในห้องเรียน จำนวน 1 ไฟล์ (ไฟล์ PDF ไม่จำกัดหน้า)

2) คลิปการสอนที่แสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังสอดคล้องกับแผนความยาวไม่เกิน 60 นาที จำนวน 1 ไฟล์

3) คลิปที่แสดงถึงสภาพปัญหา ที่มา หรือแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้ความยาวไม่เกิน 10 นาที (mp4) 1 ไฟล์

ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน พิจารณาจากผลงาน ผลการปฏิบัติความสามารถในการเรียนรู้ทักษะหรือสมรรถนะการเรียนรู้ของผู้เรียนในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล *เลือกส่งได้ไม่เกิน 3 ไฟล์

1) ไฟล์วิดีทัศน์ผลลัพธ์ ความยาวไม่เกิน 10 นาที 1 ไฟล์

2) ไฟล์ PDF ไม่เกิน 10 หน้า 1 ไฟล์

3) ไฟล์รูปภาพ PDF ไม่เกิน 10 หน้า 1 หน้า A4 เรียงภาพไม่เกิน 6 ภาพ มีคำบรรยายใต้ภาพ 1 ไฟล์

ด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้หรือนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 1 เรื่องทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสนใจและความชำนาญของครูผู้สอนในการออกแบบการจัดการเรียนรู้

จะเห็นได้ว่าการส่งผลงานคิดค้นและปรับเปลี่ยนสิ่งสำคัญคือ ด้านที่ 3 ผลงานทางวิชาการคิดค้นและปรับเปลี่ยนวิจัยหรือนวัตกรรมที่สร้างขึ้นสามารถสอดคล้องกับด้านที่ 1 ที่เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้การจัดการชั้นเรียนแผนการจัดการเรียนรู้ หรือการสอนในคลิปการสอนและนำไปสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนซึ่งตอบโจทย์ในเรื่องของการนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้

📍รู้จักกับเราเพิ่มเติม 📍

✅สมัครเรียนออนไลน์ฟรี พร้อมรับเกียรติบัตรกับ Starfish Labz: www.starfishlabz.com

✅ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นประเมินทักษะและสมรรถนะด้วย Starfish Class: www.starfishclass.com

✅ ติดต่อรับบริการด้านการศึกษา Starfish Education Social Enterprise: www.starfishedu.org/

✅ กดติดตามข่าวสารอื่นๆ ของ STARFISH EDUCATION ได้ที่

• FACEBOOK: www.facebook.com/starfishlabz

• FACEBOOK: www.facebook.com/StarfishAcademy2019

• YOUTUBE : Starfish Labz Channel

วิดีโอใกล้เคียง

แรงบันดาลใจในการคิดค้นและปรับเปลี่ยน...สู่ครูเชี่ยวชาญ
01:21:24

แรงบันดาลใจในการคิดค้นและปรับเปลี่ยน...สู่ครูเชี่ยวชาญ

267 views • 2 เดือนที่แล้ว
แรงบันดาลใจในการคิดค้นและปรับเปลี่ยน...สู่ครูเชี่ยวชาญ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรให้ครบ 8 องค์ประกอบ วPA
01:10:44
Starfish Academy

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรให้ครบ 8 องค์ประกอบ วPA

Starfish Academy
423 views • 8 เดือนที่แล้ว
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรให้ครบ 8 องค์ประกอบ วPA
ถอดบทเรียนแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาครูสู่เส้นชัย วPA
01:42:05

ถอดบทเรียนแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาครูสู่เส้นชัย วPA

161 views • 3 เดือนที่แล้ว
ถอดบทเรียนแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาครูสู่เส้นชัย วPA
เทคนิคการเชื่อมโยงด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2 ให้ร้อยรัดกัน
01:07:03
Starfish Academy

เทคนิคการเชื่อมโยงด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2 ให้ร้อยรัดกัน

Starfish Academy
229 views • 9 เดือนที่แล้ว
เทคนิคการเชื่อมโยงด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2 ให้ร้อยรัดกัน

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

คอร์สใกล้เคียง

ทักษะสําคัญแห่งโลกอนาคต
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)

การตัดสินใจที่ดีและมีประสิทธิภาพนั้น ถ้าหากได้รับการฝึกฝนทักษะการตัดสินใจตั้งแต่วัยรุ่น ก็จะเพิ่มโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในชีวิ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)
Starfish Academy

ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)

Starfish Academy
1587 ผู้เรียน
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์แบบ Active Learning เพื่อวิทยฐานะ (PA)

การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ และเพื่อเป็นแนวทางในการประเมินวิทยฐานะ (PA)

นายเชิดศักดิ์ ภักดีวิโรจน์
นายเชิดศักดิ์ ภักดีวิโรจน์
การสอนคณิตศาสตร์แบบ Active Learning เพื่อวิทยฐานะ (PA)
นายเชิดศักดิ์ ภักดีวิโรจน์

การสอนคณิตศาสตร์แบบ Active Learning เพื่อวิทยฐานะ (PA)

นายเชิดศักดิ์ ภักดีวิโรจน์
เครืองมือครู
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

เตรียมพร้อมกับวิทยฐานะใหม่

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งวิทยฐานะครู (วPA) เพื่อการพัฒนาการศึกษาและความก้าวหน้าในวิชาชีพครู

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เตรียมพร้อมกับวิทยฐานะใหม่
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เตรียมพร้อมกับวิทยฐานะใหม่

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5404 ผู้เรียน
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

คุณภาพของผู้เรียนนอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในตัวผู้เรียนเอง แล้วกระบวนการเรียนการสอนที่ครู จัดให้เป็นสิ่งสำคัญต่อผลสัม ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1
Starfish Academy

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

Starfish Academy