Starfish Talk: ครู SMART ทำได้สร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA – วงคุยเคล็ดลับ วPA จากผู้ปฏิบัติจริง

Starfish Academy
Starfish Academy 1864 views • 1 ปีที่แล้ว
Starfish Talk: ครู SMART ทำได้สร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA  – วงคุยเคล็ดลับ วPA จากผู้ปฏิบัติจริง

“แก่นของวิชาชีพครู คือ การเรียนรู้"

เราจำเป็นต้องไปให้ถึงระดับความคิด ความเชื่อ (Mentality) นั่นคือเปลี่ยนวิธีคิด วิธีสอน วิธีปฏิบัติ ที่คุ้นชินเดิมๆ ระบบวิทยฐานะใหม่ๆ ไม่ได้ต้องการเปลี่ยนแค่หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน แต่ต้องการเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ของ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคุณครูด้วย”

จากการยื่นขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ ว9/2564 ความเข้าใจในหลักเกณฑ์เป็นสิ่งที่สำคัญ เนื่องจากรูปแบบการประเมินได้มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และผลลัพธ์การเรียนรู้อย่างแท้จริง ซึ่งการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ระบบ PA) ผลงานที่ครูจะใช้เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 

ด้านที่ 1 ทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 

ด้านที่ 2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

ด้านที่ 3 ผลงานทางวิชาการ และในครั้งนี้จะเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับเทคนิคเคล็ดลับต่างๆ เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินในด้านที่ 1 ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำแผนการเรียนรู้ คลิปวิดีทัศน์การสอน และคลิปที่แสดงถึงปัญหาที่มาหรือแรงบันดาลใจ ทั้ง 3 ส่วนประกอบกันเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามเกณฑ์ ว9/2564 

สำหรับเทคนิคการทำแผนการจัดการเรียนรู้ และคลิปวิดีทัศน์ 

1) การกำหนดแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับผู้เรียน หรือชีวิตประจำวันของเด็กได้ ตามมาตรฐาน 8 ตัวชี้วัด

2) การกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนตามระดับวิทยฐานะที่คาดหวัง

3) การจัดทำคลิปวิดีทัศน์การสอนเพื่อส่งเป็นผลงานด้านที่ 1 ที่ใช้ประกอบการประเมินเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ไม่จำเป็นต้องตรงประเด็นท้าทายที่ระบุไว้ใน PA โดยจุดเน้นของคลิปคือ 8 ตัวชี้วัดที่สะท้อน Performance ในการจัดการเรียนรู้ของครูสู่ผู้เรียน แต่สามารถทำให้เป็นเรื่องเดียวกันเพื่อบูรณาการได้ แบ่งออกเป็น 

1) ไฟล์วิดีทัศน์บันทึกการสอน ความยาวไม่เกิน 60 นาที ตามบริบทโรงเรียน 

2) ไฟล์วิดีทัศน์ที่แสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหา ที่มา หรือแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสนอ ความยาวไม่เกิน 10 นาที

ทั้งนี้ องค์ประกอบที่สำคัญของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์ ว9/2564 ได้แก่ สาระสำคัญ จุดประสงค์ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ กิจกรรม (ขั้นนำ ขั้นสอน ขั้นฝึกปฏิบัติและนำเสนอ ขั้นสรุป) สื่อประกอบ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การบันทึกหลังสอน ผลงาน/ผลลัพธ์ของผู้เรียน และแบบประเมินต่าง ๆ

สำหรับการประเมิน แบ่งองค์ประกอบออกเป็น 4 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

1) ผลงานหรือผลการปฏิบัติจากการจัดการเรียนรู้ของครู 

2) ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้องถึงการได้รับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน (Basic Skills) 

3) ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงความสามารถในการเรียนรู้ (Cognitive Abilities) 

4) ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้องถึงการบูรณาการทักษะในการทำงาน (Cross-Function Skills) โดยเทคนิคสำคัญในการประเมิน คือการพิจารณาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนมีความสอดคล้องในด้านใด ซึ่งผลลัพธ์ที่จะนำเสนออาจเป็นชิ้นงานหรือผลการปฏิบัติก็ได้

เห็นได้ว่า ในการทำ PA นั้นไม่ใช่เรื่องที่ยาก เพียงแค่ครูเริ่มเปิดใจ เตรียมความพร้อม เข้าใจธรรมชาติของเด็กเป็นหลัก เลือกเนื้อหาหรือเรื่องที่เด็กสนใจ จัดทำแผนการเรียนรู้ และจัดทำสื่อ เพื่อตอบโจทย์การเรียนรู้ และสามารถต่อยอดสู่การนำไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้อีกด้วย ทั้งนี้ สามารถรับชม รับฟังเทคนิค เคล็ดลับดี ๆ อีกมากมายเพิ่มเติมได้ที่ https://fb.watch/i9FHUgbk9W/  หรือ www.StarfishLabz.com


มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

คุณภาพของผู้เรียนนอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในตัวผู้เรียนเอง แล้วกระบวนการเรียนการสอนที่ครู จัดให้เป็นสิ่งสำคัญต่อผลสัม ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1
Starfish Academy

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

Starfish Academy
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนภาษาไทย (3R)

การสอนภาษาไทยของมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมได้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างเป็นระบบเข้าใจง่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนภาษาไทย (3R)
Starfish Academy

การสอนภาษาไทย (3R)

Starfish Academy
2347 ผู้เรียน
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy
2321 ผู้เรียน
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

คงจะดีถ้าการอ่านออกเขียนได้ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป นวัตกรรม3R โรงเรียนบ้านปลาดาว ได้ออกแบบชุดการสอนที่ง่ายและเกิดผล ...

Starfish Academy
Starfish Academy
คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว
Starfish Academy

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

Starfish Academy
5910 ผู้เรียน

Related Videos

เขียน วPA อย่างไร? ให้เกิดคุณค่ากับนักเรียน
08:56
Starfish Academy

เขียน วPA อย่างไร? ให้เกิดคุณค่ากับนักเรียน

Starfish Academy
748 views • 2 ปีที่แล้ว
เขียน วPA อย่างไร? ให้เกิดคุณค่ากับนักเรียน
ฝ่าประเด็นท้าทายผู้อำนวยการผู้สร้างโอกาสทางการศึกษา
06:20
Starfish Academy

ฝ่าประเด็นท้าทายผู้อำนวยการผู้สร้างโอกาสทางการศึกษา

Starfish Academy
516 views • 2 ปีที่แล้ว
ฝ่าประเด็นท้าทายผู้อำนวยการผู้สร้างโอกาสทางการศึกษา
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
6431 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
59 views • 2 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]