ยกระดับการเรียนรู้โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา ด้วย 3 นวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการศึกษา จาก Starfish Education

Starfish Academy
Starfish Academy 8802 views • 1 ปีที่แล้ว
ยกระดับการเรียนรู้โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา ด้วย 3 นวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการศึกษา จาก Starfish Education

Starfish Education มีเป้าหมายพัฒนาการศึกษาไทยผ่านนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการศึกษา ได้แก่ Starfish Labz แหล่งเรียนรู้ออนไลน์สำหรับนักการศึกษา ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน Starfish Class แอปพลิเคชั่นการประเมินผลทักษะและสมรรถนะออนไลน์ ช่วยลดภาระงานเอกสารเรื่องการประเมินผลสำหรับครู Starfish Portfolio ฟีเจอร์การออกแบบพอร์ตฟอลิโอสำเร็จรูปให้กับนักเรียนมัธยม เพื่อใช้ในการยื่นเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งทั้ง 3 นวัตกรรมนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์การเรียนรู้ในโลกปัจจุบันที่มีเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา 

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอทองผาภูมิ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรีเขต 3 จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการ Starfish Future Labz โดยมีเป้าหมายเดียวกันกับ Starfish Education คือการนำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการศึกษา ทั้ง 3 นวัตกรรมเข้ามาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ตอบโจทย์กับการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน 

ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนทองผาภูมิวิทยามีการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning ซึ่งมีความหลากหลาย แต่โรงเรียนจะใช้ GPAS 5 steps เป็นฐาน เพราะฉะนั้นคุณครูทุกคนทำหน้าที่การเป็นโค้ช จะไม่ได้สอนแบบบรรยาย เด็กสามารถไปศึกษาค้นคว้านอกเหนือจากการเรียนรู้ในห้องเรียน และนักเรียนมีสิทธิ์ที่จะเสนอว่าต้องการเรียนรู้อะไร 

ดังนั้นโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา จึงได้เข้าร่วมโครงการ Starfish Future Labz เพราะเห็นประโยชน์ในการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการศึกษาจาก Starfish Education มาเป็นเครื่องมือช่วยให้คุณครูได้พัฒนาการจัดการเรียนรู้และนักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

“โรงเรียนทองผาภูมิวิทยาใช้ 3 นวัตกรรมเลย ได้แก่ Starfish Labz / Starfish Class / Starfish Portfolio เริ่มต้นจาก Starfish Labz ซึ่งเป็นคอร์สที่เรียนรู้และสามารถนำไปใช้จัดการในการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้ เป็นกระบวนการ Active Learning ซึ่งมันตอบโจทย์ต่อโรงเรียนที่ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning อยู่แล้ว นอกจากนี้ เด็กเขาจะมีสิทธิ์เลือกว่าสนใจคอร์สไหนก็ไปเลือกศึกษา มันไม่ใช่ว่าให้เด็กศึกษาแล้วได้เกียรติบัตรแล้วจบ เราก็จะเอาสิ่งที่นักเรียนศึกษามาแลกเปลี่ยนความรู้กันในห้องเรียน พอทำการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้แล้ว คุณครูบางท่านเอาตัวชี้วัดในรายวิชาหรือผลการเรียนรู้ในรายวิชามาจัดเพื่อวัดประเมินเด็กด้วย เพราะฉะนั้นจะทำให้เด็กๆเข้าไปใช้ Starfish Labz ค่อนข้างบ่อยแล้วก็สม่ำเสมอ เพื่อนำมาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้กัน 

ส่วน Starfish Portfolio คือทุกระดับชั้นมีการสอนแล้วตั้งแต่ม.1 เด็กจะมีเกียรติบัตรเรื่องการเข้าไปเรียนรู้ใน portfolio ตั้งแต่ม.1 เลย อย่างตัวครูเองมีโอกาสได้สอนม.1 ด้วย ก็ให้เด็กเข้าไปทำ และจะให้เห็นถึงความสำคัญว่านักเรียนต้องรู้จักสะสมผลงานตั้งแต่ม.1 นะ แล้วก็สามารถไปเก็บไว้ในส่วนของ Portfolio ของที่นักเรียนได้ 

Starfish Class ใช้ได้ในระดับดีเลย เพราะว่าอย่างน้อยเราได้รู้จักนักเรียน ส่วนหนึ่งคือ เราสามารถเชิญผู้ปกครองหรือคุณครูประจำรายวิชาเข้ามาประเมินให้กับเราได้ด้วย เพราะว่าเราจะเห็นได้ว่านักเรียนส่วนหนึ่งอยู่กับเรามีบุคลิก นิสัยหรือกระบวนการทำงานอย่างหนึ่ง แต่เมื่ออยู่กับอีกคนหนึ่ง เขามีศักยภาพอีกด้าน เราจะได้ไม่ตัดสินเด็กในด้านเดียว อย่างที่เราเชิญผู้ปกครองมาประเมินนักเรียนก็จะเห็นความแตกต่างของนักเรียนเมื่ออยู่ที่บ้านและที่โรงเรียน ผู้ปกครองก็จะได้รับผลประโยชน์ตรงนี้ และได้เห็นผลประเมินของนักเรียนไปด้วยค่ะ” 

นอกจากนี้ มีคุณครูที่ได้ยกตัวอย่างหัวข้อการเรียนคอร์สใน Starfish Labz และได้นำไปใช้จริง ซึ่งคุณครูเล่าว่า “ครูได้เข้าไปเรียนคอร์ส แล้วได้เกียรติบัตรทั้งหมด 221 ใบ คือเราสอนในรายวิชาที่เป็น IS ที่เป็นนวัตกรรม ผมก็จะเข้าไปเรียนในรายวิชาที่จะทำยังไงให้พัฒนาสมองเด็ก ทำยังไงให้เด็กเพิ่มศักยภาพให้ตัวเอง ก็จะเอาเทคนิคที่ได้รับจากการอบรมมาเสริมแล้วก็บอกเด็กว่าคอร์สนี้ดีมากให้เด็กเข้าไปดู ที่มุ่งมั่นเรียนขนาดนี้ เพราะว่าพอได้เรียนคอร์สการเรียนแล้ว สามารถนำไปสอนเด็กนักเรียนได้จริงและเราก็สามารถให้นักเรียนนำเข้าไปเรียนรู้ได้จริง ผลที่เห็นได้ชัดเจนคือ ผมสอนในเรื่องการใช้โปรแกรม canva การสร้างชิ้นงาน แล้วเด็กนักเรียนก็สร้าง ล่าสุดคือสามารถออกแบบฉลากสินค้าไปแข่งศิลปหัตถกรรมได้รางวัลเหรียญทองมา” 

หลังจากที่คุณครูได้สะท้อนการนำนวัตกรรมไปใช้ในห้องเรียนแล้ว ก็เกิดผลกระทบเชิงบวกกับตัวนักเรียน โดยนักเรียนได้สะท้อนว่า “Starfish Portfolio เป็นเครื่องมือที่สะดวก เพราะถ้าใช้เครื่องมืออื่นๆ มานั่งออกแบบเอง พอมาใช้ Starfish Portfolio ก็คือง่ายสะดวก เพราะว่าเขาออกแบบมาให้เลย และเราก็สามารถนำรูปภาพแล้วก็ผลงานต่างๆที่เราเตรียมเอาไว้ เอาลงมาใส่ได้เลย และการเรียน Starfish Labz คิดว่ามันมีประโยชน์มากในกับอนาคตของตัวเอง เพราะหนูอยากเป็นครู ข้อมูลใน Starfish Labz มันก็จะเป็นข้อมูลที่สามารถช่วยสอนนักเรียนได้” 

ส่วนนักเรียนอีกคนก็สะท้อนผลลัพธ์เชิงบวก ที่ได้จากการใช้ Starfish Labz ว่า “ผมสะสมเกียรติบัตรไป 223 ใบ" ชอบความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เรียนแล้วเข้าใจง่ายแล้วก็จะมีแบบทดสอบให้ทำ ดูว่าเราเข้าใจมากขนาดไหน อยากจะบอกว่า Starfish Labz เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่เข้าถึงง่าย ใช้งานง่าย ใช้ได้ทั้งคอมแล้วก็โทรศัพท์ครับเวลาอยู่บ้านก็จะใช้คอม แต่พออยู่โรงเรียนไม่ได้ใช้คอมก็ใช้โทรศัพท์แทนได้” จะเห็นได้ว่าโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา ได้ใช้นวัตกรรมทั้ง 3 ชิ้นของ Starfish Education เป็นคานงัดที่จะช่วยเสริมปฏิรูปการศึกษาในเรื่องหลักสูตรทางสมรรถนะจะส่งเสริมให้นักเรียนนั้นมีสมรรถนะที่สำคัญและก็เน้นเรื่องการเรียนรู้มากกว่าการที่จะไปเน้นความรู้และการสอบ แต่ส่งเสริมให้เด็กได้นำความรู้ทักษะเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ในการที่ช่วยให้ครูจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และโรงเรียนมองว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ควรนำนวัตกรรมทั้ง 3 ชิ้นบรรจุอยู่ในการเรียนการสอนของโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรม

เพราะตอบโจทย์ในสิ่งที่โรงเรียนมุ่งหวังในการจัดการการเรียนรู้ และการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน อย่างน้อยที่สุด เนื้อหาใน Starfish Labz เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน และทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก นั่นหมายความว่าถ้าคุณครูและเด็กได้เข้าไปใช้ มันก็จะส่งผลให้เราอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้อย่างมีความสุข โดยเริ่มต้นจากเราทำในห้องเรียน ในชั่วโมงเรียนก่อน แล้วค่อยขยายการนำไปใช้ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบทั้งโรงเรียน” 

ผู้ให้สัมภาษณ์

1.นางศุภมาส ศรีแดงบุตร หัวหน้างานวิชาการ

2.นายปัณณวิชญ์ ซาไข หัวหน้างานบุคลากร

3.นางสาวตรีรัตน์ ช่อสะอึก

4.นางสาวสุจิตรา พึ่งฮั้ว

6.นายธนวัฒน์ ภูมิพวัฒนโชติ

7.นางสาวน้ำใส พัชรกฤษฎิ์

นักเรียนผู้ใช้งาน Starfish Port ได้ประสบความสำเร็จ

8.นายทรายทอง

นักเรียนผู้ใช้งาน Starfish labz เป็นอันดับ1มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เครืองมือครู
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning - แหล่งเครื่องมือช่วยครูจัดการชั้นเรียน

Starfish แหล่งเครื่องมือช่วยครูในจัดการชั้นเรียนที่หลากหลาย เช่น Starfish Labz, Starfish Class แบบเว็บไซต์ และแ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning - แหล่งเครื่องมือช่วยครูจัดการชั้นเรียน
Starfish Academy

Micro Learning - แหล่งเครื่องมือช่วยครูจัดการชั้นเรียน

Starfish Academy
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

คงจะดีถ้าการอ่านออกเขียนได้ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป นวัตกรรม3R โรงเรียนบ้านปลาดาว ได้ออกแบบชุดการสอนที่ง่ายและเกิดผล ...

Starfish Academy
Starfish Academy
คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว
Starfish Academy

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

Starfish Academy
5768 ผู้เรียน
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy
2260 ผู้เรียน
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

เครื่องมือช่วยครูในการเรียนออนไลน์ในคอร์สนี้ แนะนำเครื่องมือที่น่าสนใจ 3 ตัวช่วย คือ Google Earth, Line Open Chat แ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์
Starfish Academy

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

Starfish Academy

Related Videos

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
5962 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน
06:40
Starfish Academy

ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน

Starfish Academy
369 views • 2 ปีที่แล้ว
ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
59 views • 2 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
TQSP Kicf Off แนวทางการพัฒนานวัตกรรม
05:59
Starfish Academy

TQSP Kicf Off แนวทางการพัฒนานวัตกรรม

Starfish Academy
220 views • 2 ปีที่แล้ว
TQSP Kicf Off แนวทางการพัฒนานวัตกรรม