โรงเรียนบ้านปลาดาว ตลาดนัดวิชาการ พาทัวร์ห้องเรียนนวัตกรรม

Starfish Academy
Starfish Academy 1225 views • 1 ปีที่แล้ว
โรงเรียนบ้านปลาดาว ตลาดนัดวิชาการ พาทัวร์ห้องเรียนนวัตกรรม

กิจกรรมตลาดนัดวิชาการ เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยน แบ่งปันนวัตกรรมการศึกษาของโรงเรียนบ้านปลาดาว ตลอดจนการสร้างเครือข่ายในการเรียนรู้ร่วมกัน โดยผ่านนวัตกรรมการศึกษาของโรงเรียน ได้แก่ 

1) นวัตกรรม 3R เป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นโดย ดร.ริชาร์ด พี ฮ็อกแลนด์ เป็นผู้คิดค้นการพัฒนาด้านการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็นผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning 

2) นวัตกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานและปัญหาเป็นฐาน (PBL) ซึ่งมีทั้ง Problem Based Learning และ Project Based Learning เพื่อส่งเสริมให้เด็กเป็นเจ้าของการเรียนรู้ด้วยตนเอง และ

บูรณาการเชื่อมโยงกับวิชาต่างๆ โดยผ่านกระบวนการ EDICRA 

3) นวัตกรรมพื้นที่สำหรับนักสร้างสรรค์ หรือ Makerspace เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้รู้จักวางแผน แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยผ่านกระบวนการ STEAM Design Process เพื่อนำไปสู่สมรรถนะ  

4) นวัตกรรม Starfish Class ซึ่งเป็นรูปแบบการประเมินตามสภาพจริง นอกจากนี้ ยังมีชุมชนออนไลน์ Starfish Labz ที่รวบรวมบทเรียน บทความ และความรู้ต่างๆ ในการพัฒนาครู นักการศึกษา ผู้ปกครอง หรือผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเอง เพื่อส่งเสริมความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ และสามารถนำประสบการณ์ตรงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้ 

โรงเรียนบ้านปลาดาว เป็นโรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ก่อตั้งโดย ดร.ริชาร์ด พี ฮ็อกแลนด์ ที่มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับเด็กด้อยโอกาส จัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ดำเนินงานภายใต้การบริหาร โดย ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร ประธานมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ทั้งนี้ โรงเรียนบ้านปลาดาวได้รับเลือกให้เป็นโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ และได้รับอนุมัติให้ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ และจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning มุ่งเน้นให้เด็กเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 และเป็นเจ้าของการเรียนรู้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ โรงเรียนบ้านปลาดาวยังได้รับรางวัลเหรียญทองในการคัดสรรผลงาน 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2563 ประเภทการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ เรื่อง Makerspace แหล่งการเรียนรู้พื้นที่นักสร้างสรรค์ นักสร้างนวัตกรรมบ้านปลาดาว และประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทการจัดการเรียนรู้ เรื่อง Learning Box กล่องการเรียนรู้บ้านปลาดาวจาก

คุรุสภา 

สำหรับกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ โรงเรียนบ้านปลาดาว ได้มีการจัดนิทรรศการ การจัดการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมการศึกษาของโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรม 3R, Problem Based Learning, ห้องเรียนนวัตกรรม Makerspace และการประเมินผลตามสภาพจริงโดยนวัตกรรม Starfish Class ทั้งนี้ ในส่วนของการสร้างสรรค์ผลงานนักเรียนได้ประยุกต์ใช้กับนวัตกรรม PBL (Problem Based Learning) ซึ่งมีหัวใจสำคัญคือ กระบวนการที่เรียกว่า EDICRA เป็นกระบวนการเพื่อให้นักเรียนแก้ปัญหาที่ได้รับสำเร็จด้วยตนเอง โดยการเชื่อมโยงความรู้ในห้องเรียนนำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้ และสามารถผลิตชิ้นงานหรือโครงงานออกมาด้วยตนเอง ผ่านกระบวนการ 6 ขั้นตอน ดังนี้ 

1) Explore การสำรวจปัญหา 

2) Define การระบุปัญหา 

3) Investigate การแก้ปัญหา 

4) Create การสร้างนวัตกรรม 

5) Reflect การสะท้อนคิด 

6) Act การแก้ปัญหาแก่ผู้อื่น ยกตัวอย่างเช่น การทำปุ๋ยจากมูลวัว เนื่องจากส่งกลิ่นเหม็นรบกวน โดยมีส่วนผสมจากมูลวัวแห้ง แกลบ น้ำจุลินทรีย์ กากน้ำตาล เป็นต้น 

เห็นได้ว่า จากกิจกรรมดังกล่าว ส่งผลให้เด็กเกิดองค์ความรู้ในการสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา การสะท้อนคิดถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ตลอดจนยังเป็นการส่งเสริมทักษะอาชีพในอนาคตได้อีกด้ว

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy
2385 ผู้เรียน
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

คงจะดีถ้าการอ่านออกเขียนได้ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป นวัตกรรม3R โรงเรียนบ้านปลาดาว ได้ออกแบบชุดการสอนที่ง่ายและเกิดผล ...

Starfish Academy
Starfish Academy
คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว
Starfish Academy

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

Starfish Academy
6033 ผู้เรียน
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนภาษาไทย (3R)

การสอนภาษาไทยของมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมได้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างเป็นระบบเข้าใจง่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนภาษาไทย (3R)
Starfish Academy

การสอนภาษาไทย (3R)

Starfish Academy
2404 ผู้เรียน
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

คุณภาพของผู้เรียนนอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในตัวผู้เรียนเอง แล้วกระบวนการเรียนการสอนที่ครู จัดให้เป็นสิ่งสำคัญต่อผลสัม ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1
Starfish Academy

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

Starfish Academy

Related Videos

นวัตกรรม Happy Kit
06:09
Starfish Academy

นวัตกรรม Happy Kit

Starfish Academy
4260 views • 2 ปีที่แล้ว
นวัตกรรม Happy Kit
สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกด้วย การสอนแบบ active learning
02:08
Starfish Academy

สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกด้วย การสอนแบบ active learning

Starfish Academy
15712 views • 2 ปีที่แล้ว
สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกด้วย การสอนแบบ active learning
TQSP Kicf Off แนวทางการพัฒนานวัตกรรม
05:59
Starfish Academy

TQSP Kicf Off แนวทางการพัฒนานวัตกรรม

Starfish Academy
239 views • 2 ปีที่แล้ว
TQSP Kicf Off แนวทางการพัฒนานวัตกรรม
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
60 views • 2 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]