Hashtag active-learning

9 results for "active-learning"

เทคนิคการสอน : การกระตุ้นการคิดของผู้เรียน ด้วยเทคนิคการโค้ช (สร้างนักคิด)
4.9

เทคนิคการสอน : การกระตุ้นการคิดของผู้เรียน ด้วยเทคนิคการโค้ช (สร้างนักคิด)

September 14th, 2023
19:00 - 20:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

เทคนิคการสอน : การกระตุ้นการคิดของผู้เรียน ด้วยเทคนิคการโค้ช (สร้างนักคิด)
การสอนของครูสู่ผลลัพธ์ของผู้เรียนตามเกณฑ์ วPA
4.9

การสอนของครูสู่ผลลัพธ์ของผู้เรียนตามเกณฑ์ วPA

July 27th, 2023
19:00 - 20:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

การสอนของครูสู่ผลลัพธ์ของผู้เรียนตามเกณฑ์ วPA
Active Learning ฉบับ วPA
4.9

Active Learning ฉบับ วPA

July 13th, 2023
19:00 - 20:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

Active Learning ฉบับ วPA
สอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษอย่างไรให้ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning
4.9

สอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษอย่างไรให้ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning

May 27th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

สอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษอย่างไรให้ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning
เทคโนโลยีช่วยสอนในห้องเรียน
4.9

เทคโนโลยีช่วยสอนในห้องเรียน

May 25th, 2023
19:00 - 20:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

เทคโนโลยีช่วยสอนในห้องเรียน
FA กับระบบนิเวศการเรียนรู้ในชั้นเรียน (Learning Ecosystem in Classroom)
4.8

FA กับระบบนิเวศการเรียนรู้ในชั้นเรียน (Learning Ecosystem in Classroom)

May 20th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

FA กับระบบนิเวศการเรียนรู้ในชั้นเรียน (Learning Ecosystem in Classroom)
Unplugged Coding : ครูตัวแม่ จะแคร์คอมเพื่อ?
4.9

Unplugged Coding : ครูตัวแม่ จะแคร์คอมเพื่อ?

February 25th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

Unplugged Coding : ครูตัวแม่ จะแคร์คอมเพื่อ?
“เพลินเพลง PA” (เด็กเพลินรู้ ครูเพลินใจ)
4.8

“เพลินเพลง PA” (เด็กเพลินรู้ ครูเพลินใจ)

February 18th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

“เพลินเพลง PA” (เด็กเพลินรู้ ครูเพลินใจ)
สอนอย่างไรให้ (ครู) Active !
4.9

สอนอย่างไรให้ (ครู) Active !

March 26th, 2022
10:30 - 12:00
Starfish Academy
Starfish Academy

Starfish Academy

สอนอย่างไรให้ (ครู) Active !