สอนอย่างไรให้ (ครู) Active !

สอนอย่างไรให้ (ครู) Active !

ผ่านไปแล้ว
March 26th, 2022
10:30 - 12:00
Starfish Academy
"สอนอย่างไรให้ (ครู) Active!
- ปรับบุคลิก เปลี่ยน Mindset ให้ชีวิต (ครู) Active หน้ากล้อง และหน้าชั้นเรียน
- เทคนิคการใช้กล้อง ไฟ ไมค์ และฉากหลัง เพื่อการสอนออนไลน์ที่ดีขึ้น
- เทคนิคการกระตุ้นการมีส่วนร่วมในการเรียนออนไลน์ผ่านการ Reaction และการถาม-ตอบ ผ่านทางช่อง Chat
- กรณีศึกษา : เทคนิคการใช้ iPad ร่วมกับการใช้ Mac เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนออนไลน์ผ่าน Zoom"
เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม2565 เวลา 10:30 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

looknam Mickeys
looknam Mickeys
Written by: 24.03.2022

นางสาวเสาวลักษณ์
นางสาวเสาวลักษณ์
Written by: 26.03.2022

กฤษณา
กฤษณา
Written by: 26.03.2022

การเตรียมการสอน ชื่นชม ชื่นชอบ ประทับใจตลอดเวลา ขอบพระคุณมากมายจากใจ

จิตรลดา
จิตรลดา
Written by: 26.03.2022

นำไปปรับใช้ในการเรียนการสอน

นุชรี
นุชรี
Written by: 26.03.2022

นางปรียารัตน์
นางปรียารัตน์
Written by: 26.03.2022

ปาริฉัตต์
ปาริฉัตต์
Written by: 26.03.2022

ติดตามหลังการได้รับการพัฒนาในแต่ละครั้ง

รุจิรา
รุจิรา
Written by: 26.03.2022

สุนันทา
สุนันทา
Written by: 26.03.2022

การใช้เทคโนโลยี และเทคนิคการสอน

นางสาวขวัญตา
นางสาวขวัญตา
Written by: 26.03.2022

นายอุทัย
นายอุทัย
Written by: 26.03.2022

นางกรรณิการ์
นางกรรณิการ์
Written by: 26.03.2022

การเป็น Active teaching นำไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

นางสาววรรณอุไร
นางสาววรรณอุไร
Written by: 26.03.2022

การใช้เครื่องมือต่างๆ

ประทุมวรรณ
ประทุมวรรณ
Written by: 26.03.2022

ได้รู้คำศัพท์

weerapan
weerapan
Written by: 26.03.2022

นางศิริพร
นางศิริพร
Written by: 26.03.2022

S.Atchama
S.Atchama
Written by: 26.03.2022

สุนีย์
สุนีย์
Written by: 26.03.2022

San Junior
San Junior
Written by: 26.03.2022

นางสาวสุวณีย์
นางสาวสุวณีย์
Written by: 26.03.2022