สอนอย่างไรให้ (ครู) Active !

สอนอย่างไรให้ (ครู) Active !

ผ่านไปแล้ว
March 26th, 2022
10:30 - 12:00
Starfish Academy
"สอนอย่างไรให้ (ครู) Active!
- ปรับบุคลิก เปลี่ยน Mindset ให้ชีวิต (ครู) Active หน้ากล้อง และหน้าชั้นเรียน
- เทคนิคการใช้กล้อง ไฟ ไมค์ และฉากหลัง เพื่อการสอนออนไลน์ที่ดีขึ้น
- เทคนิคการกระตุ้นการมีส่วนร่วมในการเรียนออนไลน์ผ่านการ Reaction และการถาม-ตอบ ผ่านทางช่อง Chat
- กรณีศึกษา : เทคนิคการใช้ iPad ร่วมกับการใช้ Mac เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนออนไลน์ผ่าน Zoom"
เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม2565 เวลา 10:30 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy


ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

มินา
มินา
Written by: 26.03.2022

Wanlop
Wanlop
Written by: 26.03.2022

วิมล
วิมล
Written by: 26.03.2022

ขวัญฤทัย
ขวัญฤทัย
Written by: 26.03.2022

ฐิติกร
ฐิติกร
Written by: 26.03.2022

มีความสนุกสนานในการรับฟังการบรรยาย รู้จักเครื่องมือที่ช่วยในการพีฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นหลายเคื่องมือ ได้รู้จักเทคนิคในการพูดเพื่อการสอน

อาจารย์ ดร.ทัสริน
อาจารย์ ดร.ทัสริน
Written by: 26.03.2022

มนตรี
มนตรี
Written by: 26.03.2022

นางสาวรพีพร
นางสาวรพีพร
Written by: 26.03.2022

สนุกได้ความรู้

นางสาวขวัญนภา
นางสาวขวัญนภา
Written by: 26.03.2022

นางสาวเบญจรัตน์
นางสาวเบญจรัตน์
Written by: 26.03.2022

ได้ความรู้กิจกรรมที่สามารถไปประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน

รังสฤษฎ์
รังสฤษฎ์
Written by: 26.03.2022

การประยุกต์ใช้แอพและเครื่องมือต่างๆมาช่วยเสริมในการสอนออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ

นางสาวชุลีพร
นางสาวชุลีพร
Written by: 26.03.2022

ก็ไม่ค่อยถนัดเรื่องเทคโนโลยีพอเข้าร่วมอบรมก็พอมีความรู้เพิ่มขึ้นบ้าง อยากให้มีจัดแบบนี้บ่อยๆ วิทยากรเก่งมาก

สุภาภรณ์
สุภาภรณ์
Written by: 26.03.2022

ปรีชา
ปรีชา
Written by: 26.03.2022

-

ปัทมา
ปัทมา
Written by: 26.03.2022

การใ้อแปซูม

สุภาภรณ์
สุภาภรณ์
Written by: 26.03.2022

สามารถใช้สื่อ IT ใหม่ ๆ ให้กับเด็กได้

Jume
Jume
Written by: 26.03.2022

เทคนิกการสอนที่ใหม่ๆ

นางสาวพิชญา
นางสาวพิชญา
Written by: 26.03.2022

เพชรรัตน์
เพชรรัตน์
Written by: 26.03.2022

ได้ทราบถึงเทคนิคเรื่องกล้อง แสง เสียง ฯลฯ สอนการ set ค่าต่างๆ การใช้อุปกรณ์ ให้ถูกต้องเหมาะสม ดีมากๆเลยค่ะ เพราะไม่ค่อยได้อบรมแนวนี้ มาในมุมต่างที่เป็นเรื่องที่ควรรู้ นำมาใช้ได้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ เยี่ยมจริงๆ ขอขอบคุณ

สุขุม
สุขุม
Written by: 26.03.2022