การสอนของครูสู่ผลลัพธ์ของผู้เรียนตามเกณฑ์ วPA

การสอนของครูสู่ผลลัพธ์ของผู้เรียนตามเกณฑ์ วPA

ผ่านไปแล้ว
July 27th, 2023
19:00 - 20:00
Starfish Academy

การจัดการเรียนรู้ของครูสู่ผลลัพธ์ของผู้เรียน ตามเกณฑ์ ว 9/2564 หรือ วPA เป็นความท้าทายสำหรับข้าราชการครูที่กำลังพัฒนาตนเองไปสู่การพัฒนาวิชาชีพ เนื่องจากในปัจจุบันมีการกำหนดเกณฑ์สำหรับการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Active Learning ตามเกณฑ์ วPA ซึ่งมีทั้งตัวชี้วัดหลักและย่อยที่คุณครูจะต้องออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้และนำไปสู่การจัดการเรียนรู้จริงในห้องเรียน นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้และตัวชี้วัดด้านผลลัพธ์ของผู้เรียนในด้านที่ 2

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นาย จักรพันธ์
นาย จักรพันธ์
Written by: 27.07.2023

เอ็กซ์ จักรกฤช
เอ็กซ์ จักรกฤช
Written by: 27.07.2023

Sct Junior
Sct Junior
Written by: 27.07.2023

นางสาวอัญชัน
นางสาวอัญชัน
Written by: 27.07.2023

ได้รับความรู้มากค่ะ

b.b
b.b
Written by: 27.07.2023

ดีมากครับ

นายสุชาติ
นายสุชาติ
Written by: 27.07.2023

ธันยพร
ธันยพร
Written by: 27.07.2023

การประเมิน PA

Kanokporn
Kanokporn
Written by: 27.07.2023

ณฐกร
ณฐกร
Written by: 27.07.2023

ทำให้มีความใจชัดเจนมากยิ่งขึ้นในการประเมิน ว.pa

นางนภสร
นางนภสร
Written by: 27.07.2023

การประเมินวPA ตามหลักการ

รัตนาภรณ์
รัตนาภรณ์
Written by: 27.07.2023

ดีมาก ๆ ชัดเจน เข้าใจ ได้ความหมาย

ต้องลักษณ์
ต้องลักษณ์
Written by: 27.07.2023

ความสอดคล้องของหน้าที่ 1 และหน้าที่ 2 ของว.PA

ธรรมธารา
ธรรมธารา
Written by: 27.07.2023

ได้รับแนวคิดในการวางแผนจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด

weerapan
weerapan
Written by: 27.07.2023

อุมาภรณ์
อุมาภรณ์
Written by: 27.07.2023

นางสาวกังสดาล
นางสาวกังสดาล
Written by: 27.07.2023

รวมพร
รวมพร
Written by: 27.07.2023

มาพัฒนาการสอน

มยุรี
มยุรี
Written by: 27.07.2023

Yo
Yo
Written by: 27.07.2023

นางสาวรัตนาภรณ์
นางสาวรัตนาภรณ์
Written by: 27.07.2023

การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้อง PA