11 results

04:24
Present Starfish Maker

Present Starfish Maker

Starfish Academy
02:20
STEAM Education

STEAM Education

Starfish Academy
03:27
Makerspace โรงเรียนบ้านหัวฝาย

Makerspace โรงเรียนบ้านหัวฝาย

Starfish Academy
05:19
บูรณาการข่าวสารกับการเรียนรู้ 3 ถ้ำหลวงโมเดล

บูรณาการข่าวสารกับการเรียนรู้ 3 ถ้ำหลวงโมเดล

Starfish Academy
03:16
โรงเรียนเข้าร่วมโครงการกับ Starfish

โรงเรียนเข้าร่วมโครงการกับ Starfish

Starfish Academy
01:47
พัฒนาพระวิทยากรกระบวนการ พระสอนศีลธรรมยุคใหม่

พัฒนาพระวิทยากรกระบวนการ พระสอนศีลธรรมยุคใหม่

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
04:20
พุทธธรรมประยุกต์เพื่อการศึกษา

พุทธธรรมประยุกต์เพื่อการศึกษา

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
02:38
นวัตกรรมบ้านปลาดาว

นวัตกรรมบ้านปลาดาว

Starfish Academy
04:40
การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL)

การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL)

Starfish Academy
05:53
Project Apporach การสอนแบบโครงงาน

Project Apporach การสอนแบบโครงงาน

Starfish Academy
04:51
อบรมฝึกทักษะการป้องกันการจมน้ำ ในเด็กอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี

อบรมฝึกทักษะการป้องกันการจมน้ำ ในเด็กอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี

Starfish Academy